ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 608 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Marketing : the encyclopedic dictionary / David Mercer

โดย Mercer, David.

เลขเรียกหนังสือ: 653.8003 M345M (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Malden, Mass : Blackwell, 1999สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 653.8003 M345M] (1).

2. Making of Web

เลขเรียกหนังสือ: 006.6 M235 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kotaro Wada, 2000สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 006.6 M235] (1).

3. ตลาดในอนาคต : เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความท้าทายและโอกาสสำหรับวิสาหกิจไทย

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2547?]สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

4. Design matters : packaging 01 : an essential primer for today's competitive market / Capsule.

โดย Capsule (Firm).

เลขเรียกหนังสือ: 658.564 D457 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beverly, Mass. : Rockport, c2008สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.564 D457] (1).

5. ศัพท์การตลาดและการโฆษณา = Marketing and advertising / ผู้แต่ง, ศิริวรรณ เสรีรัตน์.

โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8003 ศ486ศ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8003 ศ486ศ] (2).

6. Direct mail graphics 2 : a collection of quality designs for marketing and promotional materials / editor, Kaoru Endo

โดย Endo, Kaoru.

เลขเรียกหนังสือ: 659.132 D598 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : P.I.E Books, 1995สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 659.132 D598] (1).

7. Marketing by design : design driven merchandising / DK Holland with Sherwin Harris

โดย Holland, DK | Harris, Sherwin.

เลขเรียกหนังสือ: 741.6 H734M (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Rockport, Mass. : Rockport, c1997สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 741.6 H734M] (1).

8. The world's greatest brands / edited by Nicholas Kochan

โดย Kochan, Nicholas.

เลขเรียกหนังสือ: 658.827 W927 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Houndmills : Macmillan Business, 1996สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.827 W927] (1).

9. Directions 2 : advertising and design in Canada / editor, Peter Giffin

โดย Giffin, Peter | Applied Arts Inc.

เลขเรียกหนังสือ: 741.60971 D598 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ontario, Canada : Applied Arts Inc., c1989สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 741.60971 D598] (1).

10. รางวัลการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม = Environmental marketing award

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาการตลาด | สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8079 ร399 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8079 ร399] (2).

11. พจนานุกรมศัพท์การตลาด อังกฤษ-ไทย / สุปัญญา ไชยชาญ

โดย สุปัญญา ไชยชาญ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8003 ส825พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พี. เอ. ลิฟวิ่ง, 2542สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8003 ส825พ] (2).

12. Advertising photography in Japan 2000

โดย Japan Advertising Photographers' Association.

เลขเรียกหนังสือ: 741.60952 A244 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : P-I-E Books, c1999สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 741.60952 A244] (1).

13. สถิติการค้าเกษตรกรรมไทยกับต่างประเทศปี 2542 = Thailand foreign agricultural trade statistics 1999 / ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. ศูนย์สารนิเทศการเกษตร.

เลขเรียกหนังสือ: 382.41021 ส691ส (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 382.41021 ส691ส] (1).

14. รายงานการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. ... จังหวัดน่าน = Report of the 1999 business trade and services survey Changwat Nat / สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน

โดย สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน.

เลขเรียกหนังสือ: 380.0212 ส691ร น.น. (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: น่าน : สำนักงาน, 2543-. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 380.0212 ส691ร น.น.] (1).

15. การสำรวจการรักรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคต่อกลยุทธ์การโฆษณาเปรียบเทียบ : ศึกษาเฉพาะกรณีโฆษณาเปรียบเทียบระหว่างบริษัทโทเทิ่ล แอคเซส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) = The survey of consumers' perception, attitudes and buying behavior toward the comparative advertising campaign of TAC and AIS / กรณิการ์ รักธรรม.

โดย กรณิการ์ รักธรรม | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ก152ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.) -- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2543. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ก152ก] (1).

16. ปัจจัยในการเลือกใช้และปัญหาในการใช้บริการโรงพยาบาลของประชาชนในเขตอำเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The consumers preferences and the problems in using services in the hospitals of the consumers in Amphur Maung, Chiang Mai / ธีระศักดิ์ เสาหงษ์.

โดย ธีระศักดิ์ เสาหงษ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 362.11 ธ677ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 362.11 ธ677ป] (1).

17. ปัจจัยที่ผู้ป่วยของสถานบริการสุขภาพพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ตึกศรีพัฒน์) เลือกเข้ารับบริการทางการแพทย์ = Factors affecting patients in selecting medical service from the Particular Medical Treatment Institute, the Medical Faculty of Chiangmai University (Sripatana Bldg.) / เจษฎา ถิ่นจันทร์

โดย เจษฎา ถิ่นจันทร์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 362.11 จ755ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 362.11 จ755ป] (1).

18. ระบบการจัดจำหน่ายผักผลไม้สดผ่านซุปเปอร์มาร์เก็ต ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The distribution system for fresh fruits and vegetables through supermarkets in Amphoe Muang, Changwat Chiang Mai / สุทธิพงศ์ วรวิสุทธิ์สารกุล

โดย สุทธิพงศ์ วรวิสุทธิ์สารกุล | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.878 ส773ร (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.878 ส773ร] (1).

19. Dictionary of E-business : a definitive guide to technology and business terms / Francis Botto

โดย Botto, Francis.

เลขเรียกหนังสือ: 658.84 B751D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chichester, England : John Wiley & Sons, c2000สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.84 B751D] (1).

20. Web design index / compiled by Gunter Beer

โดย Beer, Gunter.

เลขเรียกหนังสือ: 004.678 W364 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam, Natherland : The Pepin Press/Agile Rabbit Editions, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.678 W364] (1). Items available for reference: [Call number: 004.678 W364] (1).