ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 537 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การสำรวจการรักรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคต่อกลยุทธ์การโฆษณาเปรียบเทียบ : ศึกษาเฉพาะกรณีโฆษณาเปรียบเทียบระหว่างบริษัทโทเทิ่ล แอคเซส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) = The survey of consumers' perception, attitudes and buying behavior toward the comparative advertising campaign of TAC and AIS / กรณิการ์ รักธรรม.

โดย กรณิการ์ รักธรรม | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ก152ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.) -- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2543. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ก152ก] (1).

2. ปัจจัยในการเลือกใช้และปัญหาในการใช้บริการโรงพยาบาลของประชาชนในเขตอำเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The consumers preferences and the problems in using services in the hospitals of the consumers in Amphur Maung, Chiang Mai / ธีระศักดิ์ เสาหงษ์.

โดย ธีระศักดิ์ เสาหงษ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 362.11 ธ677ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 362.11 ธ677ป] (1).

3. ปัจจัยที่ผู้ป่วยของสถานบริการสุขภาพพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ตึกศรีพัฒน์) เลือกเข้ารับบริการทางการแพทย์ = Factors affecting patients in selecting medical service from the Particular Medical Treatment Institute, the Medical Faculty of Chiangmai University (Sripatana Bldg.) / เจษฎา ถิ่นจันทร์

โดย เจษฎา ถิ่นจันทร์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 362.11 จ755ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 362.11 จ755ป] (1).

4. ระบบการจัดจำหน่ายผักผลไม้สดผ่านซุปเปอร์มาร์เก็ต ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The distribution system for fresh fruits and vegetables through supermarkets in Amphoe Muang, Changwat Chiang Mai / สุทธิพงศ์ วรวิสุทธิ์สารกุล

โดย สุทธิพงศ์ วรวิสุทธิ์สารกุล | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.878 ส773ร (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.878 ส773ร] (1).

5. ความต้องการหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ = Demand in the dormitory of Payap University's students, ChiangMai / สุรินดา ลี้สมบุญ

โดย สุรินดา ลี้สมบุญ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 727.38 ส859ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 727.38 ส859ค] (1). Items available for reference: [Call number: 727.38 ส859ค] (1).

6. พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อแชมพูของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Influential behavior and marketing factors in shampoo selection in Muang Municipal, Chiang Mai / กรรณิการ์ คิดอ่าน.

โดย กรรณิการ์ คิดอ่าน | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ก173พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ก173พ] (1).

7. พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านนมสด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior in selecting services provided at fresh milk shops in Muang District, Chiang Mai Province / จันทร์ฉาย ไชยวุฒิ.

โดย จันทร์ฉาย ไชยวุฒิ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 จ258พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 จ258พ] (1).

8. พฤติกรรมการใช้บริการคลีนิครักษาสิว-ฝ้าในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = The consumer behavior of beauty clinic in Muang District, Chiang Rai / มานพ เสนากูล

โดย มานพ เสนากูล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ม443พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ม443พ] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8342 ม443พ] (1).

9. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มาท่องเที่ยวด้วยตนเอง ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Foreign independent tourist's behavior towards tourist attractions of Chiangmai Municipal area / จีรนัน จีรเดชากุล

โดย จีรนัน จีรเดชากุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 จ554พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 จ554พ] (1). Items available for reference: [Call number: 338.4791 จ554พ] (1).

10. ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ = The level of clients's satisfaction with the service of BankThai Public Company Limited, Chiangmai / ฉัตรแก้ว ตฤปต์สุวรรณ

โดย ฉัตรแก้ว ตฤปต์สุวรรณ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.17 ฉ231ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.17 ฉ231ค] (1). Items available for reference: [Call number: 332.17 ฉ231ค] (1).

11. การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = The customers' satisfaction from services of the Krung Thai (Public) Ltd. Bank Chom Thong Branch, Chaing Mai / ชาคริต สันทราย.

โดย ชาคริต สันทราย | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.175 ช463ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.175 ช463ก] (1).

12. การศึกษาปัญหาทางการตลาดในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ของอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งเพื่อสุขภาพตรา NC FOOD = Marketing problems of frozen food for health of NC Food Company in Chiang Mai / กาญจนา ลออเลิศลักขณา

โดย กาญจนา ลออเลิศลักขณา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.835 ก426ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.835 ก426ก] (1). Items available for reference: [Call number: 658.835 ก426ก] (1).

13. พฤติกรรมการซื้อชาเขียวพร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior of purchasing green tea in Amphur Muang, Chiangmai / จุฑารัตน์ โปร่งใจ

โดย จุฑารัตน์ โปร่งใจ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 จ631พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2547หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2547 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 จ631พ] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8342 จ631พ] (1).

14. ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการซื้อของผู้บริโภคสำหรับสินค้าในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting consumers' demand for hypermarket goods in Mueang District, Chiang Mai Province / ผุสดี ชูวิทย์

โดย ผุสดี ชูวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 381.1 ผ662ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 381.1 ผ662ป] (1). Items available for reference: [Call number: 381.1 ผ662ป] (1).

15. ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมทางการตลาดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกของบริษัท จอมพันธ์ กรุ๊ป จำกัด = Customer satisfaction towards marketing mixed factors of plastic container of Jomphan Group Company Limited / สุรีย์ เต็งเจริญชัย

โดย สุรีย์ เต็งเจริญชัย | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 380.1 ส867ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 380.1 ส867ค] (1).

16. ปัจจัยที่ทำให้คนไทยเลือกเข้าชมเว็บไซด์ภาษาไทย = Factors affecting internet users' decision making to visit Thai web site / โกวิทย์ แซ่อึ้ง.

โดย โกวิทย์ แซ่อึ้ง | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ก952ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ก952ป] (1).

17. พฤติกรรมและการรับรู้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ซื้อเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปบ้านม้า จังหวัดลำพูน = The behavior and marketing mix perception of the purchaser of furniture from Bahnamah, Lumpun Province / ณัฐญาณี สงวนพงษ์.

โดย ณัฐญาณี สงวนพงษ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ณ328พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2549หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2549. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ณ328พ] (1).

18. พฤติกรรมการบริโภคเนื้อสุกรในเขตอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย = Pork consuming behavior in Phan District, Chiangrai Province / พนิดา บุญทา

โดย พนิดา บุญทา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 พ199พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2548หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2548 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 พ199พ] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8342 พ199พ] (1).

19. อุปสงค์ของการศึกษาระดับอนุบาลในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Demand for kindergarten education in Mueang District, Chiang Mai Province / กาญจนา คูหะสุวรรณ

โดย กาญจนา คูหะสุวรรณ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ก425อ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ก425อ] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8342 ก425อ] (1).

20. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the decision to buy dietary supplement products in Mueang District, Chiang Mai Province / สุกัญญา เปลี่ยมทรัพย์

โดย สุกัญญา เปลี่ยมทรัพย์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ส739ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ส739ป] (1). Special Status (1).