ผลการค้นหาของคุณมี 6 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. รายงานการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. ... จังหวัดน่าน = Report of the 1999 business trade and services survey Changwat Nat / สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน

โดย สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน.

เลขเรียกหนังสือ: 380.0212 ส691ร น.น. (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: น่าน : สำนักงาน, 2543-. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 380.0212 ส691ร น.น.] (1).

2. การค้าชายแดนไทย-สปป. ลาว จังหวัดน่าน ปี พ.ศ. ... / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน.

โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน.

เลขเรียกหนังสือ: 382.095930954 ส691ก (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: น่าน : สำนักงาน, 2546-สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ 2546 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 382.095930954 ส691ก] (1).

3. พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ของนักท่องเที่ยวชาวไทย = Behavior of Thai tourists on cultural tourism of Nan / รัมภาภัค สิทธิ.

โดย รัมภาภัค สิทธิ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ร387พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2555หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ร387พ] (1).

4. การศึกษาพฤติกรรมการซื้อและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ประเภทซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดน่าน = Purchasing behavior and marketing factor to affecting the select buying consumer products in modern trade (supercenter) at Muang District, Nan / ประภารัตน์ พันธุ์พาณิชย์

โดย ประภารัตน์ พันธุ์พาณิชย์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ป342ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2551หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2551 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ป342ก] (2).

5. ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อปัจจัยทางการตลาดและบริการซ่อมหลังการขายสินค้าของบริษัท อาร์เอ็ม ออโตเมชั่น จำกัด จังหวัดน่าน = The customer' satisfaction towards marketing mix and maintenance after sale service at RM Automation Co.,Ltd. in Nan Province / จิรชัย โรจนศุภมิตร

โดย จิรชัย โรจนศุภมิตร | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 จ491ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2550หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2550 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8343 จ491ค] (2).

6. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน = Customers' satisfaction towards KTB Bank service of Nan Branch, Nan / พิชญ์สินี สุเดช

โดย พิชญ์สินี สุเดช | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 พ639ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8343 พ639ค] (2).