ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 69 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ประวัติการค้าไทย / ขุนวิจิตรมาตรา.

โดย วิจิตรมาตรา, ขุน.

เลขเรียกหนังสือ: 380.09 ว525ป 2516 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2516สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 380.09 ว525ป 2516] (1).

2. 2509-2539 30 ปี สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

โดย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ส293ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมาคม, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ส293ส] (2).

3. วันนักการตลาดแห่งประเทศไทย, 19 กันยายน 2539 ห้องนภาลัย ดุสิตธานี = Marketing day / สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

โดย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ส293ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมาคม, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ส293ว] (2).

4. รายงานการวิจัย(ฉบับย่อ)เรื่องคุณลักษณะความเป็นเลิศของบริษัทตัวแทนโฆษณาในประเทศไทย = Characteristics of exellence of advertising agencies in Thailand / โดย พรทิพย์ ดีสมโชค

โดย พรทิพย์ ดีสมโชค | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สถาบันวิจัยและพัฒนา. ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1125 พ239ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.1125 พ239ร] (1).

5. สถิติการค้าเกษตรกรรมไทยกับต่างประเทศปี 2542 = Thailand foreign agricultural trade statistics 1999 / ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. ศูนย์สารนิเทศการเกษตร.

เลขเรียกหนังสือ: 382.41021 ส691ส (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 382.41021 ส691ส] (1).

6. ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ = The level of clients's satisfaction with the service of BankThai Public Company Limited, Chiangmai / ฉัตรแก้ว ตฤปต์สุวรรณ

โดย ฉัตรแก้ว ตฤปต์สุวรรณ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.17 ฉ231ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.17 ฉ231ค] (1). Items available for reference: [Call number: 332.17 ฉ231ค] (1).

7. การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = The customers' satisfaction from services of the Krung Thai (Public) Ltd. Bank Chom Thong Branch, Chaing Mai / ชาคริต สันทราย.

โดย ชาคริต สันทราย | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.175 ช463ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.175 ช463ก] (1).

8. การค้าชายแดนไทย-สปป. ลาว จังหวัดน่าน ปี พ.ศ. ... / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน.

โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน.

เลขเรียกหนังสือ: 382.095930954 ส691ก (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: น่าน : สำนักงาน, 2546-สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ 2546 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 382.095930954 ส691ก] (1).

9. ปัจจัยที่ทำให้คนไทยเลือกเข้าชมเว็บไซด์ภาษาไทย = Factors affecting internet users' decision making to visit Thai web site / โกวิทย์ แซ่อึ้ง.

โดย โกวิทย์ แซ่อึ้ง | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ก952ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ก952ป] (1).

10. Persons / เขียน, วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.

โดย วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 360 ว426พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Open Books, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 360 ว426พ] (1).

11. กรณีศึกษา Best practices : การสร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์กับลูกค้า = Customer satisfaction and relationships / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.812 ส181ก 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.812 ส181ก 2548] (1).

12. กรณีศึกษา Best Practices : การมุ่งเน้นที่ลูกค้าและการตลาด = Customer and market focus / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ส181ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ส181ก] (1).

13. กระบวนการขายของพนักงานขายอิสระศูนย์การขายวิภัชธุรกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The selling process of the direct sales agent of the Retail Business Center at Kasikornbank Public Company Limited in Amphoe Mueang, Changwat Chiang Mai / โอฬาร เชาวเลิศโสภา

โดย โอฬาร เชาวเลิศโสภา | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.81 อ991ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.81 อ991ก] (1).

14. มหากาพย์การตลาดสิ่งพิมพ์ไทย รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ปี พ.ศ. 2520-2548 / ผุ้เขียน, ประเชิญ กุญชร.

โดย ประเชิญ กุญชร.

เลขเรียกหนังสือ: 070.17 ป251ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : แม่ขะนิ้ง, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.17 ป251ม] (1).

15. การสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทย = Building Thailand competitiveness / ผู้แต่ง, รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์

โดย รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 303.483 ร635ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดิจิเทนต์, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.483 ร635ก] (2).

16. ทำเนียบเกียรติคุณนักการตลาดไทย ประจำปี ... = Marketing hall of fame ... / สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย.

โดย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 923.8593 ส293ท 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2549-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.8593 ส293ท 2549] (1).

17. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาการปรับโครงสร้างอัตราภาษีศุลกากรในภาคอุตสาหกรรม / โดย ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, คณะผู้วิจัย, นิพนธ์ พัวพงศกร, หัวหน้าโครงการวิจัย

โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา | นิพนธ์ พัวพงศกร.

เลขเรียกหนังสือ: 382.7 ส181ร (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2549สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 382.7 ส181ร] (1).

18. ไทแบรนด์ "ติดดาว" = Thai star brands / ผู้เขียน, ชวพล ศิริพจนานนท์.

โดย ชวพล ศิริพจนานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.827 ช276ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อิน มาร์เก็ตติ้ง, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.827 ช276ท] (2).

19. ปักธงรุกตลาดจีน = Doing business in China / ผู้เขียน, อักษรศรี (อติสุธาโภชน์) พานิชสาส์น.

โดย อักษรศรี (อติสุธาโภชน์) พานิชสาส์น.

เลขเรียกหนังสือ: 382.09593051 อ467ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Busy-day, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.09593051 อ467ป] (2).

20. Branding นักการเมือง : กลยุทธ์สร้างความโดดเด่น เพื่อเผด็จศึกทุกสนามเลือกตั้ง / เสรี วงษ์มณฑา.

โดย เสรี วงษ์มณฑา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.827 ส929บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.827 ส929บ] (1).