ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 393 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. พฤติกรรมผู้บริโภค / โดย พัชรา ตันติประภา

โดย พัชรา ตันติประภา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 พ517พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 พ517พ] (1).

2. ลูกค้าสายพันธุ์ใหม่ = Customer cost communication convenience / เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม.

โดย เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ก785ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ก785ล] (1).

3. พฤติกรรมผู้บริโภค / ชูชัย สมิทธิไกร.

โดย ชูชัย สมิทธิไกร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ช647พ 2556 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ช647พ 2556] (1).

4. พฤติกรรมผู้บริโภค ฉบับพื้นฐาน / ศิริวรรณ เสรีรัตน์.

โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ศ486พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ศ486พ] (7).

5. การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค = Analyzing consumer behavior / เสรี วงษ์มณฑา

โดย เสรี วงษ์มณฑา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ส929ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : Diamond in Business World, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ส929ก] (4).

6. รายงานการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบไทย และแบบตะวันตก ของนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ = Student's consumption behaviors of Thai and Western fast food in Chiang Mai Province / โดย สุนีมาศ โนรี, เพ็ญจิตร กาฬมณี

โดย สุนีมาศ โนรี | เพ็ญจิตร กาฬมณี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ส819ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ส819ร] (1).

7. การศึกษาแบบแผนการดำเนินชีวิต ทัศนคติและพฤติกรรมแบบการบริโภคของประชาชนในเขตชุมชนเมืองเชียงใหม่ = The study of life styles, attitudes and consumption behaviors of the population in Chiang Mai Municipality / กาญจนา ปองทอง.

โดย กาญจนา ปองทอง | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ก426ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2541สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ก426ก] (3).

8. พฤติกรรมผู้บริโภค = Consumer behavior / โดย อดุลย์ จาตุรงคกุล.

โดย อดุลย์ จาตุรงคกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.834 อ133พ 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.834 อ133พ 2543] (5).

9. การสำรวจการรักรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคต่อกลยุทธ์การโฆษณาเปรียบเทียบ : ศึกษาเฉพาะกรณีโฆษณาเปรียบเทียบระหว่างบริษัทโทเทิ่ล แอคเซส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) = The survey of consumers' perception, attitudes and buying behavior toward the comparative advertising campaign of TAC and AIS / กรณิการ์ รักธรรม.

โดย กรณิการ์ รักธรรม | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ก152ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.) -- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2543. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ก152ก] (1).

10. การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเมืองใหม่ = The study of senior high school student behavior of consuming goods and service in Amphur Muang, Chiang Mai / สุรชาต จันทร์ผา

โดย สุรชาต จันทร์ผา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ส848ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ส848ก] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8342 ส848ก] (1).

11. พฤติกรรมผู้บริโภคศูนย์อาหารและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้าและไฮเปอร์มาร์เก็ต ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The customer behavior and the marketing influence factor of the selection of the food center in the department store and the hypermarket in Auphur Muang ChiangMai / พาชื่น อาริยา.

โดย พาชื่น อาริยา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 พ594พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 พ594พ] (1).

12. พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านเสริมความงามในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Customer behavior and marketing factors affecting the selection of beauty salon services in Muang District, ChiangMai / ภัทรา ตั้งกิตติภัทรพร

โดย ภัทรา ตั้งกิตติภัทรพร | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ภ374พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ภ374พ] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8342 ภ374พ] (1).

13. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการของท่าอากาศยานเชียงใหม่ = The study of the satisfaction of customers for the services of Chiangmai International Airport / ช่อมณี ม่วงมงคล

โดย ช่อมณี ม่วงมงคล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 387.736 ช321ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 387.736 ช321ก] (1). Items available for reference: [Call number: 387.736 ช321ก] (1).

14. การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของรถยนต์โดยสารในเขตเมืองเชียงใหม่ = A study at satisfaction on local transit in Muang Disrict, ChiangMai / อดิรักษ์ ตั้งมั่นสุจริตกุล

โดย อดิรักษ์ ตั้งมั่นสุจริตกุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 363.12 อ131ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.12 อ131ก] (1). Items available for reference: [Call number: 363.12 อ131ก] (1).

15. พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อแชมพูของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Influential behavior and marketing factors in shampoo selection in Muang Municipal, Chiang Mai / กรรณิการ์ คิดอ่าน.

โดย กรรณิการ์ คิดอ่าน | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ก173พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ก173พ] (1).

16. พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดในการซื้อหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ = The behaviors and marketing factors in purchasing books of Payap University student in ChiangMai / ภูมิใจ ลีตระกูล

โดย ภูมิใจ ลีตระกูล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ภ666พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ภ666พ] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8342 ภ666พ] (1).

17. การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Study of mobile phone purchasing behaviors of consumers in the area of Muang District, Chiang Mai Province / พีระศักดิ์ ชินวัตร

โดย พีระศักดิ์ ชินวัตร | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 พ799ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 พ799ก] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8342 พ799ก] (1).

18. การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อสถานีบริการน้ำมันห้างหุ้นส่วนจำกัดสวัสดิการพายัพปิโตรเลียม = A study of consumer opinions on Sawatdikarn Payap Petroleum Partnership Limited Gas Station / ปูชิตา ประทุมมณี

โดย ปูชิตา ประทุมมณี | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.76655 ป679ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.76655 ป679ก] (2). Items available for reference: [Call number: 338.76655 ป679ก] (1).

19. การสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าหัตถกรรมบ้านถวาย อ. หางดง จ. เชียงใหม่ = A survey of consumer opinions on handicraft products at Baan Tawaai Handicraft Center in Hangdong District, ChiangMai / เครือวัลย์ หน่อแก้ว

โดย เครือวัลย์ หน่อแก้ว | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 ค759ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8343 ค759ก] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8343 ค759ก] (1).

20. พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีต่อการเลือกใช้บริการซูเปอร์มาร์เก็ตของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Consumer behavior and marketing factors impact on supermarket services choosing in Municipal Area, Chiang Mai / วัชระ รังสิศิริไพบูลย์

โดย วัชระ รังสิศิริไพบูลย์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ว382พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ว382พ] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8342 ว382พ] (1).