ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 184 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
161. เทคนิคการเป็นเลขานุการ : การเลขานุการ 2 / เรียบเรียงโดย จิตรภณ ชีรนรวนิชย์

โดย จิตรภณ ชีรนรวนิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.374 จ447ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.374 จ447ท] (4). Special Status (1).

162. เทคนิคการเป็นเลขานุการ การเลขานุการ 2 / เรียบเรียงโดย สง่า ชีรนรวนิชย์

โดย สง่า ชีรนรวนิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.374 ส152ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.374 ส152ท] (5).

163. เทคนิคการมอบหมายงาน = Job delegation techniques / โดย ชาญชัย อาจินสมาจาร

โดย ชาญชัย อาจินสมาจาร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.402 ช486ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ต, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.402 ช486ท] (3).

164. การโต้ตอบจดหมายธุรกิจ และจดหมายส่วนตัว = Business and personal correspondence / นเรศ สุรสิทธิ์

โดย นเรศ สุรสิทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.75 น266ก 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.75 น266ก 2544] (3).

165. เทคนิคงานเลขานุการ = Secretarial techniques / ผู้เรียบเรียง, ปรารมภ์ นพคุณ

โดย ปรารมภ์ นพคุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3741 ป453ท 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์เอกสารและตำรา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3741 ป453ท 2543] (5).

166. การวิเคราะห์การสื่อสารระหว่างบุคคล / เสนาะ ติเยาว์

โดย เสนาะ ติเยาว์.

เลขเรียกหนังสือ: 302 ส915ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302 ส915ก] (2). Special Status (2).

167. การเขียนเอกสารสำนักงาน / ประภัสสร ภัทรนาวิก

โดย ประภัสสร ภัทรนาวิก.

เลขเรียกหนังสือ: 651.75 ป338ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : ภารกิจการผลิตเอกสารและตำรา กลุ่มงานส่งเสริมและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.75 ป338ก] (3).

168. ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการ = English for the secretary / โดย เบญจวรรณ - จันทรา แว่วศรี

โดย เบญจวรรณ แว่วศรี | จันทรา แว่นศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34 บ788ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สารสาร มาร์เก็ตติ้ง, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.34 บ788ภ] (3).

169. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (3204-2105) ; การใช้คอมพิวเตอร์ในงานสำนักงาน (05-052-101) / เรียบเรียงโดย ชนบดี ผดุงวิทย์, นิวุธ มงคลกิจ

โดย ชนบดี ผดุงวิทย์ | นิวุธ มงคลกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 ช134ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 ช134ร] (3).

170. คอมพิวเตอร์กับงานสำนักงาน. เล่ม 2, โปรแกรมตารางงาน 1-2 / รุ่งทิวา ศิรินารารัตน์

โดย รุ่งทิวา ศิรินารารัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.54 ร622ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.54 ร622ค] (3).

171. Advance typing 2 + เกมฝึกพิมพ์ / DiD International Co., Ltd.

โดย DiD International.

เลขเรียกหนังสือ: 652.30285 อ941 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : DiD, [2546?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 652.30285 อ941] (4).

172. เทคนิคการเป็นเลขานุการ /สุภาณี เอาทองทิพย์.

โดย สุภาณี เอาทองทิพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3741 ส837ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, [2546?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3741 ส837ท] (5).

173. การบริหารสำนักงาน = Office management / เนตร์พัณณา ยาวิราช.

โดย เนตร์พัณณา ยาวิราช.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 น785ก 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พืมพ์ครั้งที่ 5 (ปรับปรุงใหม่)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 น785ก 2546] (3).

174. Business English communication / Ninnat Olanvoravuth

โดย Ninnat Olanvoravuth.

เลขเรียกหนังสือ: 651.74 N714B 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 9th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thammasat University Press, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.74 N714B 2003] (4).

175. บุคลิกภาพเชิงบวกสำหรับคนทำงาน = Personality puzzle / ฟลอเรนซ์ ลิทธอเออร์ ; นราธิป นัยนา, แปลและเรียบเรียง

โดย ลิทธอเออร์, ฟลอเรนซ์ | นราธิป นัยนา.

เลขเรียกหนังสือ: 155.2 ล431บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.2 ล431บ] (2), PYULIB-DW [Call number: 155.2 ล431บ] (1).

176. เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารงานสำนักงาน = Office management / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 ม246อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุง)ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 ม246อ] (6).

177. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น / นันทา วิทวุฒิศักดิ์.

โดย นันทา วิทวุฒิศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 น426ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดี.ดี.บุ๊คสโตร์, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918 น426ภ] (4).

178. จิตวิทยาการประชุม อบรม สัมมนา / นิรันดร์ จุลทรัพย์

โดย นิรันดร์ จุลทรัพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 น648จ 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : ภารกิจเอกสารและตำรา กลุ่มงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3124 น648จ 2547] (3), PYULIB-DW [Call number: 658.3124 น648จ 2547] (1).

179. จิตวิทยาการสื่อสารของมนุษย์ / มัลลิกา คณานุรักษ์.

โดย มัลลิกา คณานุรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ม377จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ม377จ] (3), PYULIB-DW [Call number: 302.2 ม377จ] (2).

180. เอกสารการสอนชุดวิชา ระบบสารสนเทศสำนักงาน = Office information system / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.8 ม214อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.8 ม214อ] (4).