ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 123 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. เทคนิคการเป็นเลขานุการ = Secretarial techniques / โดย อุทัยวรรณ อัครวุฒิ.

โดย อุทัยวรรณ อัครวุฒิ.

เลขเรียกหนังสือ: 651.374 อ823ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมส พับลิชชิ่ง, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.374 อ823ท] (2).

2. มารยาทในชีวิตประจำวันอย่างไทย ๆ ของผู้หญิง / สุดสงวน ประกิตเวชศักดิ์, ผู้เรียบเรียง.

โดย สุดสงวน ประกิตเวชศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 395.144 ส767ม 2520 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ตรีรณสาร, 2520สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 395.144 ส767ม 2520] (3).

3. ระเบียบงานสารบรรณ / ผู้รวบรวม, พีระพงษ์ ชลวิจารณ์.

โดย พีระพงษ์ ชลวิจารณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.7 พ798ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไอ. คิว. บุ๊คเซ็นเตอร์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.7 พ798ร] (2).

4. นี่สิ--เลขามืออาชีพ / จารุณี ทองไพบูลย์กิจ, เรียบเรียง.

โดย จารุณี ทองไพบูลย์กิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3741 น718 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กังหัน, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3741 น718] (2).

5. สู่ความสำเร็จของเลขานุการมืออาชีพ / อุษณีย์ ตุลาบดี.

โดย อุษณีย์ ตุลาบดี.

เลขเรียกหนังสือ: 651.374 อ863ส 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.374 อ863ส 2538] (1).

6. การเข้าสังคมและพิธีเลี้ยงรับรอง / เกริกชัย รายณสุขวงศ์

โดย เกริกชัย รายณสุขวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 395 ก764ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ษรฉัตร, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 395 ก764ก] (2).

7. คู่มือเลขานุการนักบริหาร / ชาญชัย อาจินสมาจาร

โดย ชาญชัย อาจินสมาจาร.

เลขเรียกหนังสือ: 651.374 ช486ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : น้ำฝน, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.374 ช486ค] (4).

8. งานสำนักงานและการประชาสัมพันธ์ = Office work and public relations / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 ม246ง 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 ม246ง 2541] (1).

9. งานสำนักงานและการประชาสัมพันธ์ = Office work and public relations / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 ม246ง 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 ม246ง 2540] (1).

10. ภาษาไทยธุรกิจ / เอกฉัท จารุเมธีชน.

โดย เอกฉัท จารุเมธีชน.

เลขเรียกหนังสือ: 651.7 อ872ภ 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.7 อ872ภ 2541] (3).

11. 175 ตัวอย่างจดหมายเพื่อให้ได้งาน = 175 High-Impact resumes / ของ Richard H. Beatty ; แปลและเรียบเรียงโดย สุปัญญา

โดย บีตตี้, ริชาร์ด เอช | สุปัญญา.

เลขเรียกหนังสือ: 651.75 บ352ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.75 บ352ร] (1).

12. บทเรียนด้วยตนเอง การเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ / เรียบเรียงโดย ประวีณ ณ นคร

โดย ประวีณ ณ นคร.

เลขเรียกหนังสือ: 651.75 ป381บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.75 ป381บ] (2).

13. การบริหารงานสำนักงาน = Office management / ผู้เรียบเรียง, พูลสุข สังข์รุ่ง.

โดย พูลสุข สังข์รุ่ง.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 พ871ก 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายเอกสารและตำรา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 พ871ก 2541] (2).

14. คำอธิบายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 / นัยนา เกิดวิชัย

โดย นัยนา เกิดวิชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 651.7 น435ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิตินัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.7 น435ค] (1).

15. แบบฝึกการเก็บเอกสาร / เรียบเรียงโดย สง่า ชีรนรวนิชย์

โดย สง่า ชีรนรวนิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.53076 ส152บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.53076 ส152บ] (4).

16. มารยาทและวัฒนธรรมทางธุรกิจ / เรียบเรียงโดย ธรรมรงค์ น้อยคูณ

โดย ธรรมรงค์ น้อยคูณ.

เลขเรียกหนังสือ: 395 ธ351ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 395 ธ351ม] (4).

17. พิมพ์ดีดไทย 1-2, พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น / เรียบเรียงโดย สง่า ชีรนรวนิชย์

โดย สง่า ชีรนรวนิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 652.3 ส152พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 652.3 ส152พ] (3).

18. พิมพ์ดีดไทย 3, พิมพ์ดีดไทยขั้นพัฒนา เล่ม 1 / เรียบเรียงโดย สง่า ชีรนรวนิชย์

โดย สง่า ชีรนรวนิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 652.3 ส152พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 652.3 ส152พ] (3).

19. พิมพ์ดีดไทย 4, พิมพ์ดีดไทยขั้นพัฒนา เล่ม 2 / เรียบเรียงโดย สง่า ชีรนรวนิชย์

โดย สง่า ชีรนรวนิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 652.3 ส152พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 652.3 ส152พ] (3).

20. การเก็บเอกสาร / เรียบเรียงโดย สง่า ชีรนรวนิชย์

โดย สง่า ชีรนรวนิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.53 ส152ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.53 ส152ก] (3).