ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 24 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. คู่มือการใช้โปรแกรม : ระบบบัญชีสำเร็จรูป Auto Flight

โดย บริษัทออโต้ไฟลท์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.0285 ค695 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ออโต้ไฟลท์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0285 ค695] (2).

2. การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเพื่อจัดทำบัญชี

โดย บริษัทออโต้ไฟลท์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.0285 ก449 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ออโต้ไฟลท์, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0285 ก449 2546] (2).

3. การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเพื่อจัดทำบัญชี

โดย บริษัทออโต้ไฟลท์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.0285 ก449 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ออโต้ไฟลท์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0285 ก449 2545] (2).

4. เทคนิควางแผนภาษีให้ประหยัดและถูกต้อง / ปรัชญา ไทยกล้า

โดย ปรัชญา ไทยกล้า.

เลขเรียกหนังสือ: 336.246 ป431ท 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 336.246 ป431ท 2547] (4).

5. คู่มือการใช้งานโปรแกรมบัญชี STR Account typical edition version 1.5

โดย บริษัทเอสทีอาร์ ซอฟแวร์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.0285 ค695 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอสทีอาร์ ซอฟแวร์, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0285 ค695] (2).

6. iMoneys บัญชีพร้อมใช้ / บริษัทไอมันนี่ส์ ซอฟแวร์

โดย บริษัท ไอมันนี่ส์ ซอฟแวร์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.0285 อ993 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ไอมันนี่ส์ ซอฟแวร์, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0285 อ993] (2).

7. IFRS : ข้อกำหนดสำคัญตัวอย่างการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล / ผู้เขียน, อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์

โดย อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 657.0218 อ491อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0218 อ491อ] (4).

8. การวางระบบบัญชี / สุขุม โพธิสวัสดิ์

โดย สุขุม โพธิสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ส744ก 2553 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 10ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สายธาร, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ส744ก 2553] (4).

9. เทคนิควางแผนภาษีให้ประหยัดและถูกต้อง / ปรัชญา ไทยกล้า

โดย ปรัชญา ไทยกล้า.

เลขเรียกหนังสือ: 336.246 ป431ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 336.246 ป431ท] (8).

10. เทคนิคการวางระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ = Accounting system design / โดย สมเดช โรจน์คุรีสถียร และคณะ

โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ส248ท 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ส248ท 2547] (6).

11. Tax Auditor ผู้สอบบัญชีภาษีอากร วิชา--การบัญชี (ฉบับสมบูรณ์) / ผู้แต่ง, จุฑามาศ ทิพยาภรณ์กุล คณะอาจารย์และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

โดย จุฑามาศ ทิพยาภรณ์กุล.

เลขเรียกหนังสือ: 657 จ628ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Tax Business Accounting Center, [2551?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 จ628ท] (12).

12. กระดาษทำการของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต / โดย นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, ศรัณย์ ชูเกียรติ

โดย นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ | ศรัณย์ ชูเกียรติ | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

เลขเรียกหนังสือ: 657.45 น619ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ ฯ : นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.45 น619ก] (4).

13. เตรียมรับมือการตรวจสภาพกิจการของกรมสรรพากร / โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร และคณะ

โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

เลขเรียกหนังสือ: 336.2 ส248ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 336.2 ส248ต] (5).

14. การวางระบบบัญชี / สุขุม โพธิสวัสดิ์.

โดย สุขุม โพธิสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ส744ก 2551 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สายธาร, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ส744ก 2551] (6).

15. CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : การบัญชี 1 / ผู้แต่ง, จุฑามาศ ทิพยาภรณ์กุล

โดย จุฑามาศ ทิพยาภรณ์กุล.

เลขเรียกหนังสือ: 657.076 จ628ซ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Tax Business Accounting Center, [2552?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.076 จ628ซ] (9).

16. CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต / ผู้แต่ง, จุฑามาศ ทิพยาภรณ์กุล

โดย จุฑามาศ ทิพยาภรณ์กุล.

เลขเรียกหนังสือ: 657.076 จ628ซ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ผู้จัดจำหน่ายโดย, สถาบัน Tax Business Accounting Center, [2554?]ชื่อเรื่องอื่น: CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : การบัญชี | CPA วิชา.การบัญชี.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.076 จ628ซ] (8).

17. CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : วิชา--การบัญชี 2 ฉบับสมบูรณ์ / ผู้แต่ง, จุฑามาศ ทิพยาภรณ์กุล

โดย จุฑามาศ ทิพยาภรณ์กุล.

เลขเรียกหนังสือ: 657.076 จ628ซ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Tax Business Accounting Center, [2555?]ชื่อเรื่องอื่น: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA : ชุดวิชา--การบัญชี 2 ฉบับสมบูรณ์ | CPA--การบัญชี 2.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.076 จ628ซ] (10).

18. การบัญชีการเงิน = Financial accounting / ณัฐวุฒิ ทรัพย์สมบัติ.

โดย ณัฐวุฒิ ทรัพย์สมบัติ.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ณ361ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ท้อป, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ณ361ก] (6).

19. การบัญชีต้นทุน : หลักและกระบวนการ / พรรณนิภา รอดวรรณะ.

โดย พรรณนิภา รอดวรรณะ.

เลขเรียกหนังสือ: 657.42 พ263ก 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง).ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงณ์มหาวิทยาลัย, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.42 พ263ก 2560] (4).

20. Tax Auditor ผู้สอบบัญชีภาษีอากร วิชา--การสอบบัญชี (ฉบับสมบูรณ์) / ผู้เต่ง, จุฑามาศ ทิพยาภรณ์กุล คณะอาจารย์และผู้สอบบัญชีอนุญาต

โดย จุฑามาศ ทิพยาภรณ์กุล.

เลขเรียกหนังสือ: 657.45 จ628ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Tax Business Accounting Center, (2551?)สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.45 จ628ท] (12).