ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการจัดทำบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Development of the households accounting system under the Sufficiency Economy Philosophy with the participation of the community, Tumbon Nongpakrung, Muang District, Chiang Mai Province / โดย พรรณนุช ชัยปินชนะ.

โดย พรรณนุช ชัยปินชนะ.

เลขเรียกหนังสือ: 339.409593 พ264ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาระบบการจัดทำบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 339.409593 พ264ร] (4).

2. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการบริหารต้นทุนเพื่อการจัดการของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Potentiality development to cost management of entrepreneurs community producing groups, Tumbon Nongpakrung, Muang District, Chiang Mai / บุษบา อารีย์, ประภาวรรณ ปุรณะพรรค์, กัลป์ อุโฆษกิจ.

โดย บุษบา อารีย์ | ประภาวรรณ ปุรณะพรรค์ | กัลป์ อุโฆษกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.51 บ675ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาศักยภาพการบริหารต้นทุนเพื่อการจัดการของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่..สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.51 บ675ร] (4).