ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1664 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
121. Introduction to management accounting / Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, William O. Stratton.

โดย Horngren, Charles T | Sundem, Gary L | Stratton, William O.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 H816I 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 11th ed., international ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 H816I 1999] (2).

122. งบกระแสเงินสด = Statement of cash flows / เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย

โดย เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15244 ก767ง 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15244 ก767ง 2542] (2).

123. แนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ = Best practice guidelines for audit committee / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 657.45 ต199น 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.45 ต199น 2542] (2).

124. คู่มือการตรวจสอบ. เล่ม 3. ตอนวิธีการตรวจสอบ = Audit manual III : how to audit / เจริญ เจษฎาวัลย์

โดย เจริญ เจษฎาวัลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.45 จ695ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พอดี, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.45 จ695ค] (2).

125. การบัญชีบริหาร / ณฌา ขวัญมณี

โดย ณฌา ขวัญมณี.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ณ121ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : งานส่งเสริมการผลิตตำรา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ณ121ก] (1).

126. คู่มือปฏิบัติงานผู้จัดการบัญชี / เรียบเรียง, สุขสิรี เจษฎาพรชัย

โดย สุขสิรี เจษฎาพรชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ส743ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย นานมีบุ๊คส์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ส743ค] (2).

127. การบัญชีการเงิน / อรุณี อย่างธารา ... [และคนอื่นๆ]

โดย อรุณี อย่างธารา.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ก459 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ก459 2542] (1).

128. การบัญชีต้นทุน 1 / เรียบเรียงโดย นิยะดา วิเศษบริสุทธิ์

โดย นิยะดา วิเศษบริสุทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.42 น639ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.42 น639ก] (2).

129. แนวทางการจัดระบบการควบคุมภายใน : บทคัดย่อ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.401 ต199น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.401 ต199น] (1).

130. Current text 1999/2000 edition : accounting standards as of June 1, 1999. Vol. 1, General standards, Topical index / Financial Accounting Standards Board

โดย Financial Accounting Standards Board.

เลขเรียกหนังสือ: 657.0218 F491C 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0218 F491C 1999] (1).

131. ทำบัญชีให้เสร็จจนได้งบการเงิน / กฤษณา ศรีสุริยพงศ์

โดย กฤษณา ศรีสุริยพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ก282ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : บริษัทเอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ก282ท] (2).

132. แผนภูมิสรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1-48 และแม่บทการบัญชี / โดย สำนักกำกับดูแลธุรกิจ กรมทะเบียนการค้า

โดย กรมทะเบียนการค้า. สำนักกำกับดูแลธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 657.0218 ก169ผ 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนัก, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0218 ก169ผ 2542] (2).

133. สัญญาบัญชีเดินสะพัด / วีระชาติ เอี่ยมประไพ

โดย วีระชาติ เอี่ยมประไพ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.063 ว844ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.063 ว844ส] (3).

134. การบัญชีธนาคาร / อังคณา นุตยกุล

โดย อังคณา นุตยกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 657.8333 อ488ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์เอกสารและตำรา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.8333 อ488ก] (3).

135. หลักการบัญชีต้นทุน = Principles of cost accounting / วิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์

โดย วิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.42 ว528ห 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.42 ว528ห 2541] (1).

136. Management accounting : a strategic approach / Wayne J. Morse, James R. Davis, Al L. Hartgraves

โดย Morse, Wayne J | Davis, James Richard | Hartgraves, Al L.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 M886M 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : South-Western College Publishing, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 M886M 2000] (1).

137. Accounting for managers : text and cases / William J. Bruns, Jr.

โดย Bruns, William J.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 B967A 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : South-Western College Publishing, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 B967A 1999] (1).

138. คู่มือการทำบัญชีของร้านค้าชุมชน / กรมการค้าภายใน

โดย กรมการค้าภายใน.

เลขเรียกหนังสือ: 657.8 ก169ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กรม, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.8 ก169ค] (1).

139. การวิเคราะห์งบการเงิน / ธงชัย สันติวงษ์, ชัยยศ สันติวงษ์.

โดย ธงชัย สันติวงษ์ | ชัยยศ สันติวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.48 ธ118ก 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.48 ธ118ก 2540] (1).

140. Cost accounting : an introduction to cost management systems / Philip Jagolinzer ; contributing author Alan D. Jagolinzer

โดย Jagolinzer, Philip.

เลขเรียกหนังสือ: 657.42 J24C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Australia : South-Western College Publishihg, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.42 J24C] (1).