ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1664 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
61. Auditing : an integrated approach / Alvin A. Arens, James K. Loebbecke.

โดย Arens, Alvin A | Loebbecke, James K.

เลขเรียกหนังสือ: 657.45 A681A 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed., international edข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.45 A681A 1997] (1).

62. การบัญชีต้นทุน 1 = Cost accounting 1 / โดย ใบหยก เมธนาวิน

โดย ใบหยก เมธนาวิน.

เลขเรียกหนังสือ: 657.42 บ969ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.42 บ969ก] (3).

63. การบัญชีภาษีอากร : ฉบับปรับปรุงใหม่ VAT 10% / โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

เลขเรียกหนังสือ: 657.46 ส248ก 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.46 ส248ก 2540] (1).

64. การบัญชีการเงิน / อรุณี อย่างธารา ... [และคนอื่นๆ]

โดย อรุณี อย่างธารา.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ก459 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ก459 2541] (2).

65. การเสนอรูปแบบรายงานการบัญชีความรับผิดชอบต่อสังคมในประเทศไทย : การวิจัยเชิงประจักษ์ = Proposed reports of social responsibility accounting in Thailand : an empirical investigation / มนตรี ช่วยชู

โดย มนตรี ช่วยชู.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ม151ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (บช.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 657 ม151ก] (1).

66. การบัญชีภาษีอากร = Tax accounting / ผู้เรียบเรียง รัตนา เลิศภิรมย์ลักษณ์

โดย รัตนา เลิศภิรมย์ลักษณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.46 ร376ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายเอกสารและตำรา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.46 ร376ก] (1).

67. การบัญชี 1 = Accounting 1 / อำนวย ศรีสุโข

โดย อำนวย ศรีสุโข.

เลขเรียกหนังสือ: 657 อ682ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 อ682ก] (2).

68. การบัญชี 2 = Accounting 2 / อำนวย ศรีสุโข

โดย อำนวย ศรีสุโข.

เลขเรียกหนังสือ: 657 อ682ก 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 อ682ก 2541] (2).

69. การบัญชีหนี้สินและทุน = Liability and equity accounting / ผู้เขียน, จรรจา บุญจนาถบพิธ

โดย จรรจา บุญจนาถบพิธ.

เลขเรียกหนังสือ: 657.74 จ145ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ที พี เอ็น เพรส, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.74 จ145ก] (1).

70. การจัดทำ อนุมัติ และบริหารงบประมาณแผ่นดิน (ทฤษฎีและปฏิบัติ) / โดย ณรงค์ สัจพันโรจน์

โดย ณรงค์ สัจพันโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 351.722 ณ214ก 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7 (ปรับปรุงโดยสมบูรณ์)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 351.722 ณ214ก 2539] (1).

71. Accounting for hospitality : tourism and leisure / Gareth Owen.

โดย Owen, Gareth.

เลขเรียกหนังสือ: 657.837 O97A 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Harlow, Essex : Longman, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.837 O97A 1998] (1).

72. การบัญชีทรัพย์สิน. เล่ม 1 = Assets accounting / โดย เยาวรักษ์ (รัตนเพียรธัมมะ) สุขวิบูลย์.

โดย เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.72 ย545ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วี. ซี. เซอร์วิสเซ็นเตอร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.72 ย545ก] (1).

73. การบัญชีต้นทุน / กิ่งกนก พิทยานุคุณ, สุนทรี จรูญ, รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล

โดย กิ่งกนก พิทยานุคุณ | สุนทรี จรูญ | รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล.

เลขเรียกหนังสือ: 657.42 ก631ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.42 ก631ก] (1).

74. การภาษีอากร : ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง / จุฑามาศ พรสินชัย

โดย จุฑามาศ พรสินชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 336.2 จ628ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภูมิบัณฑิต, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 336.2 จ628ก] (2).

75. Study guide to accompany Managerial Accounting / C. Edward Cavert, Pierre L. Titard

โดย Cavert, C. Edward | Titard, Pierre L.

เลขเรียกหนังสือ: 657 C381S 1987 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Chicago : The Dryden Press, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 C381S 1987] (1).

76. การวางแผนภาษีอากร / ผู้เขียน, สุเทพ พงษ์พิทักษ์

โดย สุเทพ พงษ์พิทักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 343.04 ส781ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิชิตา ทนายความ บัญชีและธุรกิจ, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.04 ส781ก] (3).

77. การบัญชีต้นทุน / ดวงมณี โกมารทัต

โดย ดวงมณี โกมารทัต.

เลขเรียกหนังสือ: 657.42 ด218ก 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.42 ด218ก 2532] (1).

78. ข้อควรระวังสำหรับเอกสารหลักฐานในทางบัญชี-การเงินและผลกระทบทางภาษี / รวบรวมโดย บริษัท สำนักพิมพ์ธรรมนิติ จำกัด

โดย สำนักพิมพ์ธรรมนิติ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.063 ข281 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.063 ข281] (1).

79. Financial accounting / K. Fred Skousen ... [et al.]

โดย Skousen, K. Fred.

เลขเรียกหนังสือ: 657.48 F491 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cincinnati, Ohio : South-Western College, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.48 F491 1999] (1).

80. Accounting in business decisions : theory, method, and use / Homer A. Black, John E. Champion, R. Gene Brown

โดย Black, Homer A | Champion, John E | Brown, R. Gene.

เลขเรียกหนังสือ: 657 B628A 1967 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N. J. : Prentice-Hall, c1967สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 B628A 1967] (1).