ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1605 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. International accounting / Frederick D.S. Choi, Gerhard G. Mueller

โดย Choi, Frederick D. S | Mueller, Gerhard G.

เลขเรียกหนังสือ: 657.95 C545I 1992 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed., international edข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.95 C545I 1992] (1).

2. International accounting and multinational enterprises / Lee H. Radebaugh, Sidney J. Gray

โดย Radebaugh, Lee H | Gray, Sidney J.

เลขเรียกหนังสือ: 657.95 A772I 1993 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd edข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.95 A772I 1993] (1).

3. The portable MBA in finance and accounting / John Leslie Livingstone

โดย Livingstone, John Leslie.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 L786P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 L786P] (1).

4. การบัญชีธนาคาร = Bank accounting / เธียรชัย ศรีวิจิตร.

โดย เธียรชัย ศรีวิจิตร | มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

เลขเรียกหนังสือ: 657.8333 ธ813ก 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 15.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.8333 ธ813ก 2535] (4).

5. ทฤษฎีการบัญชี / เมธากุล เกียรติกระจาย

โดย เมธากุล เกียรติกระจาย.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ม735ท 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : อักษรสยามการพิมพ์, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ม735ท 2536] (9).

6. การบัญชีธนาคารภาคปฏิบัติ = The current bank accounting / โดย วิชาญ ฤทธิรงค์.

โดย วิชาญ ฤทธิรงค์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.8333 ว547ก 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.8333 ว547ก 2537] (2).

7. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ; ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 / วัฒนา ลับบัวงาม.

โดย วัฒนา ลับบัวงาม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 ว398พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วงเดือน, [25-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01 ว398พ] (2).

8. การประมวลข้อมูลทางการบัญชีโดยคอมพิวเตอร์ / ยุพา กาญจนดุล.

โดย ยุพา กาญจนดุล.

เลขเรียกหนังสือ: 005.133 ย411ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2520สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.133 ย411ก] (2).

9. ระบบบัญชีและหลักการออกแบบ / กิ่งกนก พิทยานุคุณ.

โดย กิ่งกนก พิทยานุคุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 657.1 ก631ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.1 ก631ร] (7).

10. กระดาษทำการสอบบัญชี 55 แบบ / ประยูร เถลิงศรี.

โดย ประยูร เถลิงศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 657.45 ป366ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.45 ป366ก] (1).

11. การบัญชีเฉพาะเรื่อง / โดย ศรีสง่า กรรณสูต และ เจษฏธนา บุญเลิศ.

โดย ศรีสง่า กรรณสูต | เจษฏธนา บุญเลิศ.

เลขเรียกหนังสือ: 657.8 ศ261ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือบริหารธุรกิจ พาณิชยกรรม ดร. ศรีสง่า กรรณสูต, [25-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.8 ศ261ก] (1).

12. การบัญชีธนาคาร : การปฏิบัติงานธนาคารพาณิชย์ / วารี หะวานนท์.

โดย วารี หะวานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.833 ว484ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.833 ว484ก] (1).

13. การบัญชีธนาคาร : การปฏิบัติงานธนาคารพาณิชย์ / วารี หะวานนท์.

โดย วารี หะวานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.833 ว484ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.833 ว484ก] (3).

14. การบัญชีธนาคาร : การปฏิบัติงานธนาคารพาณิชย์ / วารี หะวานนท์.

โดย วารี หะวานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.833 ว484ก 2527 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.833 ว484ก 2527] (1).

15. การบัญชีธนาคารภาคปฏิบัติ = The current bank accounting / โดย วิชาญ ฤทธิรงค์.

โดย วิชาญ ฤทธิรงค์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.8333 ว547ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : พี.เอ. ลิฟวิ่ง, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.8333 ว547ก] (5).

16. การบัญชีเบื้องต้นและระบบบัญชีสหกรณ์การเกษตร / ธานินทร์ ตระกูลคู, พวงวรรณ ไกรสินธุ์.

โดย ธานินทร์ ตระกูลคู | พวงวรรณ ไกรสินธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.97 ธ515ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.97 ธ515ก] (1).

17. การบัญชีรัฐบาล = Governmental accounting / ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง.

โดย ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง.

เลขเรียกหนังสือ: 657.835 ป321ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์รุ่งเรืองรัตน์, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.835 ป321ก] (1).

18. รวมแบบฝึกหัดการบัญชีต้นทุน / เอกชัย ชัยประเสริฐสิทธิ.

โดย เอกชัย ชัยประเสริฐสิทธิ.

เลขเรียกหนังสือ: 657.42 อ873ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.42 อ873ก] (7).

19. การบัญชีวิเคราะห์งบการเงิน = Financial statement analysis / ประทุมวรรณ อุดมสุวรรณกุล, นิภา รุ่งเรืองวุฒิไกร, ศรีวัฒนา สวนมาลี.

โดย ประทุมวรรณ อุดมสุวรรณกุล | นิภา รุ่งเรืองวุฒิไกร | ศรีวัฒนา สวนมาลี.

เลขเรียกหนังสือ: 657.48 ป282ก 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.48 ป282ก 2536] (4).

20. Accounting principles / Jerry J. Weygandt, Donald E. Kieso, Walter G. Kell.

โดย Weygandt, Jerry J | Kieso, Donald E | Kell, Walter G.

เลขเรียกหนังสือ: 657 W547A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 W547A] (1).