ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 16 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินมูลค่าตรายี่ห้อในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ = Brand valuation in real estate business / จัดทำโดย วิทวัส รุ่งเรืองผล

โดย วิทวัส รุ่งเรืองผล.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.], 2544สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

2. รายงานผลการวิจัย The impact of ISO 9000 series on seafood canning and processing industry in Thailand / โดย แก้วตา โรหิตรัตนะ, ศากุน บุญอิต

โดย แก้วตา โรหิตรัตนะ | ศากุน บุญอิต.

เลขเรียกหนังสือ: 600 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

3. การวิเคราะห์ธุรกิจโรงงานผลิตถ่านอัดแท่ง : กรณีศึกษา บริษัท พีที ชาร์โคล จำกัด (นามสมมติ) = The business operation management analysis of charcoal briquettes : the case study of PT Charcoal Co., Ltd. (A simulated company) / ตรีญาภรณ์ พรหมเทศ

โดย ตรีญาภรณ์ พรหมเทศ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.6766274 ต182ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2549สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.6766274 ต182ก] (1). Items available for reference: [Call number: 338.6766274 ต182ก] (1).

4. Wiley CPA exam review 2006 : financial accounting and reporting / O. Ray Whittington, Patrick R. Delaney

โดย Whittington, O. Ray | Delaney, Patrick R.

เลขเรียกหนังสือ: 657.3076 W626W 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.3076 W626W 2006] (1).

5. การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรบุหรี่ซิกาแรตเพื่อควบคุมการสูบบุหรี่ซิกาแรต / โดย ชลธาร วิศรุตวงศ์.

โดย ชลธาร วิศรุตวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 336.27867973 ช223ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 336.27867973 ช223ก] (2).

6. คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานตรวจค้นบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) = The quality of work life of screening officers, Airport of Thailand Public Company Limited / เอกพงศ์ เหล่าต้น

โดย เอกพงศ์ เหล่าต้น | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31423 อ878ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2549หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.31423 อ878ค] (1). Items available for reference: [Call number: 658.31423 อ878ค] (1).

7. รูปแบบการบริหารงานบุคคลแบบญี่ปุ่นของบริษัทญี่ปุ่นในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = The human resource management in Japanese style of Japanese company in the Northern Region Industrial Estate, Lumphun / สุรชัย ฟองรักษ์

โดย สุรชัย ฟองรักษ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ส847ร (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2549หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.) -- มหาวิทยาลัยพายัพ, 2549 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ส847ร] (1). Items available for reference: [Call number: 658.3 ส847ร] (1).

8. พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านระบบ ADSL ของลูกค้าบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior and marketing factors in selecting ADSL internet of TOT Public Company Limited customers in Chiang Mai Province / จารุวรรณ สุภารังษี

โดย จารุวรรณ สุภารังษี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 จ337พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2549หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2549 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 จ337พ] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8342 จ337พ] (1).

9. รายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการระหว่างการใช้ระบบการจัดการการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Wizlearn กับการเรียนแบบปกติ = The comparative achievement of educational performance of students in managerial accounting between using learning management system by Wizlearn program and normal learning / โดย บุษบา อารีย์

โดย บุษบา อารีย์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.0711 บ675ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2551ชื่อเรื่องอื่น: การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการระหว่างการใช้ระบบการจัดการการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Wizlearn กับการเรียนแบบปกติ.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: No items available Special Status (2).

10. รายงานการวิจัยเรื่อง การสำรวจการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ = The survey on the usage of accounting information in management process of small and medium enterprises in Chiang Mai Province / โดย ศุภชัย บุญธีรารักษ์, พิกุล พงษ์กลาง.

โดย ศุภชัย บุญธีรารักษ์ | พิกุล พงษ์กลาง.

เลขเรียกหนังสือ: 657.9042 ศ683ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2551ชื่อเรื่องอื่น: การสำรวจการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม่.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.9042 ศ683ร] (2).

11. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความรู้ความเข้าใจการจัดทำบัญชีครัวเรือนของกลุ่มเกษตรกรในเขตอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = The study of the knowledge, understanding of performance in "household accounting" of agriculture group in Amphur Doi Sakate, Chiang Mai Province / โดย จุรี วิชิตธนบดี และคณะ.

โดย จุรี วิชิตธนบดี | ศิรินณา ศิรินภาพันธ์ | ฉันทกร สระทองมาก.

เลขเรียกหนังสือ: 339.409593 จ645ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2554ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาความรู้ความเข้าใจการจัดทำบัญชีครัวเรือนของกลุ่มเกษตรกรในเขตอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่..สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 339.409593 จ645ร] (3).

12. รายงานการวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงในระบบบัญชีบริหารในประเทศไทย = Change in management accounting systems in Thailand / โดย วิริยา จงรักษ์สัตย์.

โดย วิริยา จงรักษ์สัตย์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 ว694ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2554ชื่อเรื่องอื่น: การเปลี่ยนแปลงในระบบบัญชีบริหารในประเทศไทย..สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 ว694ร] (3).

13. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการจัดทำบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Development of the households accounting system under the Sufficiency Economy Philosophy with the participation of the community, Tumbon Nongpakrung, Muang District, Chiang Mai Province / โดย พรรณนุช ชัยปินชนะ.

โดย พรรณนุช ชัยปินชนะ.

เลขเรียกหนังสือ: 339.409593 พ264ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาระบบการจัดทำบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 339.409593 พ264ร] (4).

14. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการบริหารต้นทุนเพื่อการจัดการของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Potentiality development to cost management of entrepreneurs community producing groups, Tumbon Nongpakrung, Muang District, Chiang Mai / บุษบา อารีย์, ประภาวรรณ ปุรณะพรรค์, กัลป์ อุโฆษกิจ.

โดย บุษบา อารีย์ | ประภาวรรณ ปุรณะพรรค์ | กัลป์ อุโฆษกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.51 บ675ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาศักยภาพการบริหารต้นทุนเพื่อการจัดการของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่..สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.51 บ675ร] (4).

15. การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการปลูกข้าวอินทรีย์ = Cost structure analysis of organic rice growing / นันทิยา นวฐิติกุล.

โดย นันทิยา นวฐิติกุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาการบัญชี.

เลขเรียกหนังสือ: 338.17318 น431ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2555. หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (บช.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.17318 น431ก] (3). Items available for reference: [Call number: 338.17318 น431ก] (2).
Special Status (1).

16. ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตลำไยอบแห้ง ของผู้ประกอบกิจการลำไยอบแห้ง ในจังหวัดเชียงใหม่ = Costs and returns on producing dried longan by the entrepreneurs of dried longan in Chiang Mai Provice / อุทุมพร ทุ่งอ่วน.

โดย อุทุมพร ทุ่งอ่วน | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาการบัญชี.

เลขเรียกหนังสือ: 338.1744 อ825ต (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2558หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บช.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2558. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.1744 อ825ต] (2). Items available for reference: [Call number: 338.1744 อ825ต] (2).