ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 92 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การเสนอรูปแบบรายงานการบัญชีความรับผิดชอบต่อสังคมในประเทศไทย : การวิจัยเชิงประจักษ์ = Proposed reports of social responsibility accounting in Thailand : an empirical investigation / มนตรี ช่วยชู

โดย มนตรี ช่วยชู.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ม151ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (บช.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 657 ม151ก] (1).

2. การศึกษาระบบบัญชีของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มหาวิทยาลัยพายัพ จำกัด = Accounting system study of Payap University Credit Union Cooperative Limited / สุนิศา ยิ่งศิริอำนวย

โดย สุนิศา ยิ่งศิริอำนวย.

เลขเรียกหนังสือ: 657.95 ส818ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (บช.ม.) - - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 657.95 ส818ก] (1).

3. Accountants' handbook / [edited by] D. R. Carmichael, Paul H. Rosenfield

โดย Carmichael, Douglas R | Rosenfield, Paul H.

เลขเรียกหนังสือ: 657 A172 2003 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 10th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Hoboken, N. J. : John Wiley & Sons, c2003สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 657 A172 2003] (2).

4. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจนายหน้าค้าวัสดุก่อสร้าง = Financial accounting information system for construction material broker business / ศุภชัย บุญธีรารักษ์

โดย ศุภชัย บุญธีรารักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.0285 ศ683ร (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 657.0285 ศ683ร] (1).

5. The adoption of activity-based costing in Thailand / Wiriya Chongruksut

โดย Wiriya Chongruksut.

เลขเรียกหนังสือ: 657.42 W798A (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2002หมายเหตุ: Thesis (Ph.D.)--Victoria University, 2002 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 657.42 W798A] (1).

6. เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินอย่างง่าย, ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2546 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อ. เมือง จ. เชียงราย / ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

โดย การประชุมสัมมนาเรื่องเทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินอย่างง่าย (2546 : เชียงราย) | ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.3 ก485ท (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, [2548?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 657.3 ก485ท] (1).

7. Wiley GAAP 2006 : interpretation and application of Generally Accepted Accounting Principles / Barry J. Epstein, Ralph Nach, Steven M. Bragg

โดย Epstein, Barry J | Nach, Ralph | Bragg, Steven M.

เลขเรียกหนังสือ: 657 E64W 2006 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hoboken, N. J. : John Wiley & Sons, c2005สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 657 E64W 2006] (2).

8. International Financial Reporting Standards (IFRSs) 2006 : including International Accounting Standards (IASs) and interpretations as at 1 January 2006

โดย International Accounting Standards Board.

เลขเรียกหนังสือ: 657.30218 I61 2006 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : International Accounting Standards Board, c2006สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 657.30218 I61 2006] (1).

9. การวิเคราะห์ธุรกิจโรงงานผลิตถ่านอัดแท่ง : กรณีศึกษา บริษัท พีที ชาร์โคล จำกัด (นามสมมติ) = The business operation management analysis of charcoal briquettes : the case study of PT Charcoal Co., Ltd. (A simulated company) / ตรีญาภรณ์ พรหมเทศ

โดย ตรีญาภรณ์ พรหมเทศ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.6766274 ต182ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2549สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.6766274 ต182ก] (1). Items available for reference: [Call number: 338.6766274 ต182ก] (1).

10. บัญชีช่วยได้ / ภาพร เอกอรรถพร

โดย ภาพร เอกอรรถพร.

เลขเรียกหนังสือ: SMEs 0002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SMEs 0002] (2). Items available for reference: [Call number: SMEs 0002] (1).

11. เรียนรู้จากคำ ศัพท์บัญชี / โดย ยรรยง ธรรมธัชอารี.

โดย ยรรยง ธรรมธัชอารี.

เลขเรียกหนังสือ: 657.03 ย143ร (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น 2550สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 657.03 ย143ร] (2).

12. การศึกษาเปรียบเทียบแม่บทการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย กับประเทศสหราชอาณาจักรและประเทศสหรัฐอเมริกา = Comparative study of conceptual framework of accounting among Thai GAAP, United Kingdom GAAP, and United States GAAP / สุรกิจ คำวงศ์ปีน

โดย สุรกิจ คำวงศ์ปีน | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ส845ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2548สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 657 ส845ก] (1).

13. International Financial Reporting Standards : as issued at 1 January 2009 / International Accounting Standards Board

โดย International Accounting Standards Board.

เลขเรียกหนังสือ: 657.30218 I61 2009 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : International Accounting Standards Board, c2009สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 657.30218 I61 2009] (1).

14. พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย คำศัพท์งบกระแสเงินสด = English-Thai dictionary of cash flow statement terms / รวบรวมเรียบเรียงโดย เจริญ เจษฎาวัลย์.

โดย เจริญ เจษฎาวัลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1524403 จ722พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : พอดี, 2551สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.1524403 จ722พ] (1).

15. พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย คำศัพท์งบดุล = English-Thai dictionary of balance sheet terms / รวบรวมเรียบเรียงโดย เจริญ เจษฎาวัลย์.

โดย เจริญ เจษฎาวัลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.303 จ722พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : พอดี, 2550สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 657.303 จ722พ] (1).

16. Wiley GAAP 2010 : interpretation and application of generally accepted accounting principles / Barry J. Epstein, Ralph Nach, Steven M. Bragg

โดย Epstein, Barry J | Nach, Ralph | Bragg, Steven M.

เลขเรียกหนังสือ: 657.30218 E64W 2010 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hoboken, N. J. : John Wiley & Sons, c2009ชื่อเรื่องอื่น: GAAP 2010 | Generally Accepted Accounting Principles 2010.สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 657.30218 E64W 2010] (1).

17. International Financial Reporting Standards : as issued at 1 January 2010 / International Accounting Standards Board

โดย International Accounting Standards Board.

เลขเรียกหนังสือ: 657.30218 I61 2010 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : International Accounting Standards Board, c2010ชื่อเรื่องอื่น: 2010 international financial reporting standards : IFRS : official pronouncements issued at 1 January 2010 | IFRS : official pronouncements issued at 1 January 2010.สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 657.30218 I61 2010] (2).

18. เรียนรู้จากคำศัพท์บัญชี ฉบับปรับปรุงใหม่ / โดย ยรรยง ธรรมธัชอารี

โดย ยรรยง ธรรมธัชอารี.

เลขเรียกหนังสือ: 657.03 ย143ร (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น 2553สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 657.03 ย143ร] (1).

19. International Financial Reporting Standards : as issued at 1 January 2012 / International Accounting Standards Board

โดย International Accounting Standards Board.

เลขเรียกหนังสือ: 657.30218 I61 2012 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : International Accounting Standards Board, c2012ชื่อเรื่องอื่น: 2012 international financial reporting standards : IFRS : official pronouncements issued at 1 January 2012 | IFRS : official pronouncements issued at 1 January 2012.สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 657.30218 I61 2012] (2).

20. นิยามคำศัพท์มาตรฐานการรายงานทางการเงิน อังกฤษ-ไทย / สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

โดย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.03 ส228น (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สภา, 2554สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 657.03 ส228น] (3).