ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1037 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การบัญชีบริหาร / เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ

โดย เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ.

เลขเรียกหนังสือ: 657 บ784ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 บ784ก] (1).

2. เส้นทางสู่นักบัญชีมืออาชีพ

โดย บริษัทธรรมนิติ เพรส. กองบรรณาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ส657 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ส657] (1).

3. รวมประเด็นร้อนตอบข้อหารือกรมสรรพากร = Highlight of revenue Tax ruling. เล่ม 4 / โดย กองบรรณาธิการ.

โดย กองบรรณาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 300 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2561สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 300] (1).

4. การบัญชีธนาคาร = Bank accounting / เธียรชัย ศรีวิจิตร.

โดย เธียรชัย ศรีวิจิตร | มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

เลขเรียกหนังสือ: 657.8333 ธ813ก 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 15.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.8333 ธ813ก 2535] (4).

5. การบัญชีธนาคารภาคปฏิบัติ = The current bank accounting / โดย วิชาญ ฤทธิรงค์.

โดย วิชาญ ฤทธิรงค์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.8333 ว547ก 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.8333 ว547ก 2537] (2).

6. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ; ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 / วัฒนา ลับบัวงาม.

โดย วัฒนา ลับบัวงาม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 ว398พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วงเดือน, [25-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01 ว398พ] (2).

7. การประมวลข้อมูลทางการบัญชีโดยคอมพิวเตอร์ / ยุพา กาญจนดุล.

โดย ยุพา กาญจนดุล.

เลขเรียกหนังสือ: 005.133 ย411ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2520สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.133 ย411ก] (2).

8. กระดาษทำการสอบบัญชี 55 แบบ / ประยูร เถลิงศรี.

โดย ประยูร เถลิงศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 657.45 ป366ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.45 ป366ก] (1).

9. การบัญชีเฉพาะเรื่อง / โดย ศรีสง่า กรรณสูต และ เจษฏธนา บุญเลิศ.

โดย ศรีสง่า กรรณสูต | เจษฏธนา บุญเลิศ.

เลขเรียกหนังสือ: 657.8 ศ261ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือบริหารธุรกิจ พาณิชยกรรม ดร. ศรีสง่า กรรณสูต, [25-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.8 ศ261ก] (1).

10. การบัญชีธนาคาร : การปฏิบัติงานธนาคารพาณิชย์ / วารี หะวานนท์.

โดย วารี หะวานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.833 ว484ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.833 ว484ก] (1).

11. การบัญชีธนาคาร : การปฏิบัติงานธนาคารพาณิชย์ / วารี หะวานนท์.

โดย วารี หะวานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.833 ว484ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.833 ว484ก] (3).

12. การบัญชีธนาคาร : การปฏิบัติงานธนาคารพาณิชย์ / วารี หะวานนท์.

โดย วารี หะวานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.833 ว484ก 2527 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.833 ว484ก 2527] (1).

13. การบัญชีเบื้องต้นและระบบบัญชีสหกรณ์การเกษตร / ธานินทร์ ตระกูลคู, พวงวรรณ ไกรสินธุ์.

โดย ธานินทร์ ตระกูลคู | พวงวรรณ ไกรสินธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.97 ธ515ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.97 ธ515ก] (1).

14. การบัญชีรัฐบาล = Governmental accounting / ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง.

โดย ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง.

เลขเรียกหนังสือ: 657.835 ป321ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์รุ่งเรืองรัตน์, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.835 ป321ก] (1).

15. การบัญชีต้นทุน 1 = Cost accounting 1 / สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์.

โดย สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.42 ส253ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.42 ส253ก] (2).

16. มาตรฐานการบัญชี : แนวทางในการปฏิบัติและตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล (ตุลาคม 2538) / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ต199ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาด, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ต199ม] (1).

17. ทฤษฎีการบัญชี : กรณีศึกษา / เมธากุล เกียรติกระจาย.

โดย เมธากุล เกียรติกระจาย.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ม735ท 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ม735ท 2539] (2).

18. VAT : 260 ประเด็นความผิดที่ตรวจพบ และ 1000 คำวินิจฉัยปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม / โดย อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน

โดย อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน.

เลขเรียกหนังสือ: 343.055 อ288ว 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.055 อ288ว 2539] (1).

19. รายงานการเงิน / เกษรี ณรงค์เดช

โดย เกษรี ณรงค์เดช.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ก815ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ก815ร] (4).

20. วิเคราะห์งบการเงิน / เพชรี ขุมทรัพย์.

โดย เพชรี ขุมทรัพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.33 พ879ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.33 พ879ว] (2).