ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 808 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การบัญชีธนาคาร : การปฏิบัติงานธนาคารพาณิชย์ / วารี หะวานนท์.

โดย วารี หะวานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.833 ว484ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.833 ว484ก] (1).

2. การบัญชีธนาคาร : การปฏิบัติงานธนาคารพาณิชย์ / วารี หะวานนท์.

โดย วารี หะวานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.833 ว484ก 2527 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.833 ว484ก 2527] (1).

3. การบัญชีรัฐบาล = Governmental accounting / ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง.

โดย ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง.

เลขเรียกหนังสือ: 657.835 ป321ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์รุ่งเรืองรัตน์, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.835 ป321ก] (1).

4. มาตรฐานการบัญชี : แนวทางในการปฏิบัติและตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล (ตุลาคม 2538) / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ต199ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาด, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ต199ม] (1).

5. การบัญชีรัฐบาล = Governmental accounting / ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง

โดย ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง.

เลขเรียกหนังสือ: 657.835 ป321ก 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 13ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แผนกพัสดุ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.835 ป321ก 2538] (1).

6. การบัญชีการเงิน / อรุณี อย่างธารา ... [และคนอื่นๆ]

โดย อรุณี อย่างธารา.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ก459 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ก459 2539] (1).

7. การบัญชีต้นทุน / โดย จิตราภรณ์ พงษ์ไพบูลย์

โดย จิตราภรณ์ พงษ์ไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.42 จ458ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.42 จ458ก] (1).

8. การบัญชีทรัพย์สิน. เล่ม 1 = Assets accounting / โดย เยาวรักษ์ (รัตนเพียรธัมมะ) สุขวิบูลย์.

โดย เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.72 ย545ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วี. ซี. เซอร์วิสเซ็นเตอร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.72 ย545ก] (1).

9. การบัญชีต้นทุน / ดวงมณี โกมารทัต

โดย ดวงมณี โกมารทัต.

เลขเรียกหนังสือ: 657.42 ด218ก 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.42 ด218ก 2532] (1).

10. การบัญชีรัฐบาล = Government accounting / ธนภร เอกเผ่าพันธุ์.

โดย ธนภร เอกเผ่าพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.835 ธ152ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ที พี เอ็น เพรส, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.835 ธ152ก] (1).

11. การบัญชีบริหาร / ณฌา ขวัญมณี

โดย ณฌา ขวัญมณี.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ณ121ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : งานส่งเสริมการผลิตตำรา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ณ121ก] (1).

12. การบัญชีการเงิน / อรุณี อย่างธารา ... [และคนอื่นๆ]

โดย อรุณี อย่างธารา.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ก459 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ก459 2542] (1).

13. หลักการบัญชีต้นทุน = Principles of cost accounting / วิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์

โดย วิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.42 ว528ห 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.42 ว528ห 2541] (1).

14. คู่มือการทำบัญชีของร้านค้าชุมชน / กรมการค้าภายใน

โดย กรมการค้าภายใน.

เลขเรียกหนังสือ: 657.8 ก169ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กรม, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.8 ก169ค] (1).

15. การบัญชีทั่วไป = General accounting / ธารินี พงศ์สุพัฒน์.

โดย ธารินี พงศ์สุพัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ธ526ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์การพิมพ์ดิจิตอล, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ธ526ก] (1).

16. Accounting knowledge / โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ส248อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ส248อ] (1).

17. บัญชีศรีธนญชัย / โดย ภาพร เอกอรรถพร

โดย ภาพร เอกอรรถพร.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ภ457บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันภาภัทร, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ภ457บ] (1).

18. การบัญชี 1 = Accounting 1 / วาริพิณ มงคลสมัย

โดย วาริพิณ มงคงสมัย.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ว483ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ว483ก] (1).

19. Accounting knowledge / โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ส248อ 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ส248อ 2545] (1).

20. การบัญชีบริหาร / เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ

โดย เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ.

เลขเรียกหนังสือ: 657 บ784ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 บ784ก] (1).