ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 83 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การบัญชีต้นทุน / สุรีย์พร จารุวัสตร์

โดย สุรีย์พร จารุวัสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.42 ส867ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.42 ส867ก] (2).

2. การบัญชีต้นทุน / โดย จิตราภรณ์ พงษ์ไพบูลย์

โดย จิตราภรณ์ พงษ์ไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.42 จ458ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.42 จ458ก] (1).

3. การบัญชีต้นทุน / ดวงมณี โกมารทัต

โดย ดวงมณี โกมารทัต.

เลขเรียกหนังสือ: 657.42 ด218ก 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.42 ด218ก 2532] (1).

4. หลักการบัญชีต้นทุน = Principles of cost accounting / วิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์

โดย วิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.42 ว528ห 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.42 ว528ห 2541] (1).

5. การบัญชีต้นทุน 1 = Cost accounting 1 / โดย เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ

โดย เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ.

เลขเรียกหนังสือ: 657.42 บ784ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไอเดียซอฟท์แวร์เทคโนโลยี, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.42 บ784ก] (1).

6. การบัญชีต้นทุน 2 / โดย นาตยา ตรีรัตน์ดิลกกุล

โดย นาตยา ตรีรัตน์ดิลกกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 657.42 น463ก 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.42 น463ก 2549] (1).

7. รวมแบบฝึกหัดการบัญชีต้นทุน / เอกชัย ชัยประเสริฐสิทธิ.

โดย เอกชัย ชัยประเสริฐสิทธิ.

เลขเรียกหนังสือ: 657.42 อ873ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.42 อ873ก] (7).

8. การบัญชีต้นทุน 1 = Cost accounting 1 / สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์.

โดย สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.42 ส253ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.42 ส253ก] (2).

9. การบัญชีเพื่อการจัดการ / อมรศรี วัชรพิบูลย์.

โดย อมรศรี วัชรพิบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.42 อ289ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรังสิต, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.42 อ289ห] (6).

10. หลักการบัญชีต้นทุน = Principles of cost accounting / วิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์

โดย วิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.42 ว528ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.42 ว528ห] (2).

11. การบัญชีต้นทุน 1 = Cost accounting 1 / โดย ใบหยก เมธนาวิน

โดย ใบหยก เมธนาวิน.

เลขเรียกหนังสือ: 657.42 บ969ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.42 บ969ก] (3).

12. การบัญชีต้นทุน / กิ่งกนก พิทยานุคุณ, สุนทรี จรูญ, รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล

โดย กิ่งกนก พิทยานุคุณ | สุนทรี จรูญ | รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล.

เลขเรียกหนังสือ: 657.42 ก631ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.42 ก631ก] (3).

13. การบัญชีต้นทุน / กิ่งกนก พิทยานุคุณ, สุนทรี จรูญ, รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล

โดย กิ่งกนก พิทยานุคุณ | สุนทรี จรูญ | รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล.

เลขเรียกหนังสือ: 657.42 ก631ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.42 ก631ก] (5).

14. การบัญชีต้นทุน / กิ่งกนก พิทยานุคุณ, สุนทรี จรูญ, รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล

โดย กิ่งกนก พิทยานุคุณ | สุนทรี จรูญ | รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล.

เลขเรียกหนังสือ: 657.42 ก631ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.42 ก631ก] (1).

15. การบัญชีต้นทุน 1 / โดย วรรณวิภา ทัพวงศ์.

โดย วรรณวิภา ทัพวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.42 ว259ก 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แผนกการพิมพ์ ฝ่ายบริหารพัสดุ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.42 ว259ก 2542] (3).

16. คู่มือปฏิบัติงานผู้จัดการบัญชี / เรียบเรียง, สุขสิรี เจษฎาพรชัย

โดย สุขสิรี เจษฎาพรชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ส743ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย นานมีบุ๊คส์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ส743ค] (2).

17. การบัญชีต้นทุน 1 / เรียบเรียงโดย นิยะดา วิเศษบริสุทธิ์

โดย นิยะดา วิเศษบริสุทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.42 น639ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.42 น639ก] (2).

18. คู่มือปฏิบัติงานผู้จัดการบัญชี. เล่ม 2 / เรียบเรียง, สุขสิรี เจษฎาพรชัย

โดย สุขสิรี เจษฎาพรชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ส743ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ส743ค] (3).

19. การบัญชีต้นทุน และการบัญชีเพื่อการจัดการ = Cost accounting and managerial accounting / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 657.42 ม246ก 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.42 ม246ก 2541] (1).

20. การบัญชีต้นทุน / ดวงมณี โกมารทัต

โดย ดวงมณี โกมารทัต.

เลขเรียกหนังสือ: 657.42 ด218ก 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7 (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.42 ด218ก 2543] (5).