ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 82 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การบัญชีบริหาร / ณฌา ขวัญมณี

โดย ณฌา ขวัญมณี.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ณ121ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : งานส่งเสริมการผลิตตำรา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ณ121ก] (1).

2. การบัญชีบริหาร / เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ

โดย เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ.

เลขเรียกหนังสือ: 657 บ784ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 บ784ก] (1).

3. การบัญชีเพื่อการจัดการ / กาญจนา คุมา

โดย กาญจนา คุมา | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. คณะวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 ก425ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ลำปาง : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 ก425ก] (1).

4. การบัญชีเพื่อการจัดการ / พัทธมน บุณยราศรัย

โดย พัทธมน บุณยราศรัย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 พ546ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงราย : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 พ546ก] (1).

5. การบัญชีเพื่อการจัดการ = Management accounting / กมลทิพย์ คำใจ

โดย กมลทิพย์ คำใจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 ก136ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 ก136ก] (1).

6. การบัญชีบริหาร = Managerial accounting / เมธสิทธิ์ พูลดี.

โดย เมธสิทธิ์ พูลดี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 ม734ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 ม734ก] (1).

7. การบัญชีบริหาร / เสนาะ ติเยาว์, กิ่งกนก พิทยานุคุณ

โดย เสนาะ ติเยาว์ | กิ่งกนก พิทยานุคุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 ส915ก 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 13ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 ส915ก 2538] (4).

8. เอกสารประกอบการประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ ครั้งที่ 16 "ปฎิรูปวิชาชีพบัญชี : เราพร้อมหรือยัง?" , 25-26 มิ.ย. 2542 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค / จัดโดย สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์

โดย การประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ "ปฏิรูปวิชาชีพบัญชี : เราพร้อมหรือยัง?" ( ครั้งที่ 16 : 2542 : กรุงเทพฯ) | สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย | กรมทะเบียนการค้า.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ก475อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคม, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ก475อ] (2).

9. คู่มือบัญชี สำหรับนักบริหาร = Accounting manual for managers / ผู้แต่ง, Jae K. Shim, Joel G. Siegal ; แปลและเรียบเรียง, อรรถพล ตริตานนท์

โดย ชิม, แจ เค | ซีเกิล, โจแอล จี | อรรถพล ตริตานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 ช576ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 ช576ค] (3).

10. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ = Cost accounting and managerial accounting / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 657.42076 ม246ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.42076 ม246ก] (3).

11. การบัญชีเพื่อการจัดการ = Managerial accounting / ศศิวิมล มีอำพล

โดย ศศิวิมล มีอำพล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 ศ311ก 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3, 4 ฉบับปรับปรุงข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อินโฟไมนิ่ง, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 ศ311ก 2543] (3).

12. การบัญชีบริหาร = Managerial accounting / สุพาดา สิริกุตตา.

โดย สุพาดา สิริกุตตา.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ส831ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Diamond IN Business World 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ส831ก] (3).

13. การบัญชีบริหาร = Managerial accounting / เรย์ เอช. แกริสัน, อีริค โนรีน ; แปลและเรียบเรียงโดย ดวงมณี โกมารทัต ... [และคนอื่นๆ]

โดย แกริสัน, เรย์ เอช | โนรีน, อีริค | ดวงมณี โกมารทัต.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ก889ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ก889ก] (3).

14. การบัญชีบริหาร = Managerial accounting / ผู้แต่ง, วันฤดี สุขสงวน, ธารินี พงศ์สุพัฒน์, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ

โดย วันฤดี สุขสงวน | ธารินี พงศ์สุพัฒน์ | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ว436ก 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.] [2545?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ว436ก 2545] (3).

15. เอกสารประกอบการสอนการบัญชีเพื่อการจัดการ / โดย เชื้อสุวรรณชัย, เพียรใจ โพธิถาวร, กุณฑรัตน์ ทวีวงศ์

โดย ชนิดา เชื้อสุวรรณชัย | เพียรใจ โพธิ์ถาวร | กุญฑลรัตน์ ทวีวงศ์, ม.ล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 ช152อ 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 ช152อ 2545] (1).

16. เอกสารการสอนชุดวิชา การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ = Cost accounting and managerial accounting / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 657.42 ม246อ 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.42 ม246อ 2539] (2).

17. บริหารธุรกิจด้วยแนวคิดการบัญชี / โดย ยรรยง ธรรมธัชอารี

โดย ยรรยง ธรรมธัชอารี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 ย143บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 ย143บ] (5).

18. กระบวนทัศน์ของวิชาชีพบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ / บรรณาธิการ, กอบแก้ว รัตนอุบล, วิภาดา ตันติประภา

โดย วิภาดา ตันติประภา | กอบแก้ว รัตนอุบล.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ก218 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เวลาดี, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ก218] (2).

19. การบัญชีเพื่อการจัดการและการบริหารต้นทุน / โดย สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์.

โดย สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.42 ส253ก 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงใหม่ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.42 ส253ก 2546] (2).

20. การบัญชีบริหาร = Managerial accounting / กชกร เฉลิมกาญจนา.

โดย กชกร เฉลิมกาญจนา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 ก112ก 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 ก112ก 2547] (3).