ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 314 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Fruit bakery / เป็นเอก ทรัพย์สิน

โดย เป็นเอก ทรัพย์สิน.

เลขเรียกหนังสือ: 641.86 ป699ฟ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ Cuisine, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.86 ป699ฟ] (1).

2. Chocolate desserts

โดย สำนักพิมพ์แม่บ้าน.

เลขเรียกหนังสือ: 641.865 ช311 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.865 ช311] (1).

3. นำเที่ยวศรีสัชชนาลัย / ผู้เขียน, ธิดา สาระยา

โดย ธิดา สาระยา.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ธ581น (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สีดา, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ธ581น] (1).

4. นำเที่ยวปราสาทหินพิมาย / ผู้เขียน, ธิดา สาระยา

โดย ธิดา สาระยา.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ธ581น 2541 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สีดา, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ธ581น 2541] (1).

5. นำเที่ยวพระนครคีรี / ผู้เขียน, ชุติมา ชุณหะชา

โดย ชุติมา ชุณหะชา.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ช617น (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สีดา, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ช617น] (1).

6. นำเที่ยวเขาพระวิหาร / ผู้เขียน, ธิดา สาระยา

โดย ธิดา สาระยา.

เลขเรียกหนังสือ: 728.81 ธ581น (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สีดา, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 728.81 ธ581น] (2).

7. การศึกษาเพื่ออนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเมืองแม่ฮ่องสอนและบริเวณเกี่ยวเนื่อง / โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 915.9366 ม246ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะ, 2539สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.9366 ม246ร] (1).

8. ศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ในการเป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง = Potential of Chiang Mai Province to be the centre of tourism in the greater Mekong subregion / พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์

โดย พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 พ239ศ (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 พ239ศ] (1).

9. รายงานการวิจัยเรื่อง การท่องเที่ยวในงานบุญบั้งไฟและการแกะสลักไม้ / นิธิ เอียวศรีวงศ์

โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2535 โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรีสามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

10. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากร = Ecotourism, cultural diversity and natural resource management / ผู้เขียน, ยศ สันตสมบัติและคณะผู้วิจัย

โดย ยศ สันตสมบัติ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 ย152ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ BRT, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 ย152ก] (2).

11. ภูกระดึง ภูเรือ ภูหลวง / ผู้เขียน/ถ่ายภาพ, บุญฤทธิ์ ไตรสุธรรมพร

โดย บุญฤทธิ์ ไตรสุธรรมพร.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 บ552ภ (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พี เอส พี, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 บ552ภ] (2).

12. เกาะสมุย / ผู้เขียนและถ่ายภาพ, สุขสวัสดิ์ ลิ้มรุ่งเรือง, มงคลสวัสดิ์ เหลืองวรพันธุ์

โดย สุขสวัสดิ์ ลิ้มรุ่งเรือง | มงคลสวัสดิ์ เหลืองวรพันธุ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ส743ก (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ส743ก] (1).

13. สมุทรปราการ / ผู้เขียนและถ่ายภาพ, กฤษกร วงค์กรวุฒิ, จิรา บุญประสพ

โดย กฤษกร วงค์กรวุฒิ | จิรา บุญประสพ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก278ส (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สารคดี, [2545?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ก278ส] (1).

14. กาญจนบุรี / นายรอบรู้

โดย นายรอบรู้.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก422 2544 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ก422 2544] (1).

15. นครราชสีมา / ผู้เขียน, จิตติมา ผลเสวก

โดย จิตติมา ผลเสวก.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 จ425น (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สารคดี, [2545?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 จ425น] (1).

16. พังงา / ผู้เขียน, อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง

โดย อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 อ214พ (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : \ สารคดี, [2545?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 อ214พ] (1).

17. นครนายก / ผู้เขียนและถ่ายภาพ, กฤษกร วงค์กรวุฒิ

โดย กฤษกร วงค์กรวุฒิ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก278น (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : \ สารคดี, [2545?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ก278น] (1).

18. เลย / ผู้เขียน, รุ่งโรจน์ จุกมงคล, ปณต ไกรโรจนานันท์

โดย รุ่งโรจน์ จุกมงคล | ปณต ไกรโรจนานันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ร636ล (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : \ สารคดี, [2545?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ร636ล] (1).

19. อุบลราชธานี / ผู้เขียนและถ่ายภาพ, ยอด เนตรสุวรรณ

โดย ยอด เนตรสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ย171อ (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : \ สารคดี, [2545?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ย171อ] (1).

20. ประจวบคีรีขันธ์ / ผู้เขียน, ณัฐชยา ราทิกุลกรลักษณ์

โดย ณัฐชยา ราทิกุลกรลักษณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ณ322ป (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สารคดี, [2545?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ณ322ป] (1).