ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 93 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การดำเนินการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ / สุพัฒก์ ชุมช่วย, เรียบเรียง

โดย สุพัฒก์ ชุมช่วย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.456 ส829ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.456 ส829ก] (6), PYULIB-DW [Call number: 658.456 ส829ก] (1).

2. ทฤษฎีองค์การ / ติน ปรัชญพฤทธิ์.

โดย ติน ปรัชญพฤทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 350.0001 ต376ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 350.0001 ต376ท] (1), PYULIB-DW [Call number: 350.0001 ต376ท] (3).

3. เทคนิคการบริหาร / อุทัย หิรัญโต

โดย อุทัย หิรัญโต.

เลขเรียกหนังสือ: 658 อ821ท เลขเรียกหนังสือ: WY105 อ44ท 2525 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 อ821ท] (8), PYULIB-DW [Call number: WY105 อ44ท 2525] (1).

4. กลยุทธ์การจัดการ วางแผน ควบคุม การประชุม = Mastering meetings / ของ National Institute of Business Management ; เรียบเรียงโดย สมพงษ์ บุญธรรมจินดา และ รุ่งเรือง วงศ์สมมาตร์.

โดย เนชั่นแนล อินสทิยูท ออฟ บิสิเนส แมนเนจเม้นท์ | สมพงษ์ บุญธรรมจินดา | รุ่งเรือง วงศ์สมมาตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.456 น779ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.456 น779ก] (2), PYULIB-DW [Call number: 658.456 น779ก] (2).

5. ความต้องการใช้ข้อมูลประชากรเพื่อการวางแผนธุรกิจ = The requirement of population data for business planning / นพวรรณ จงวัฒนา, มยุรี นกยูงทอง.

โดย นพวรรณ จงวัฒนา | มยุรี นกยูงทอง | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 304.6 น188ค (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304.6 น188ค] (4), PYULIB-DW [Call number: 304.6 น188ค] (1).

6. เทคนิคการนำประชุม / อุทัย บุญประเสริฐ

โดย อุทัย บุญประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.456 อ819ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ เอส ดี เพรส, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.456 อ819ท] (3), PYULIB-DW [Call number: 658.456 อ819ท] (1).

7. เทคนิคการฝึกอบรมและประชุม / สมคิด บางโม.

โดย สมคิด บางโม.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 ส234ท 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงใหม่.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.3124 ส234ท 2540] (1).

8. หลักการจัดการ = Principle of management / ธงชัย สันติวงษ์

โดย ธงชัย สันติวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ธ118ห 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ธ118ห 2541] (3), PYULIB-DW [Call number: 658 ธ118ห 2541] (3).

9. มณีแห่งปัญญา : ทางเลือกใหม่สำหรับนักบริหาร / โดย พระเมธีธรรมาภรณ์, เสฐียรพงษ์ วรรณปก

โดย พระเมธีธรรมาภรณ์ | เสฐียรพงษ์ วรรณปก.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 พ361ม 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.4 พ361ม 2536] (1).

10. การบริหารความเปลี่ยนแปลง - จากแนวคิด---สู่วิธีปฏิบัติ = The Art and practice of change management / โดย ยุดา รักไทย

โดย ยุดา รักไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.406 ย345ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.406 ย345ก] (4), PYULIB-DW [Call number: 658.406 ย345ก] (1).

11. เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม / สมคิด บางโม.

โดย สมคิด บางโม.

เลขเรียกหนังสือ: 658.312404 ส234ท 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.312404 ส234ท 2539] (1).

12. การบริหารความขัดแย้ง = Conflict management / โดย พรนพ พุกกะพันธุ์

โดย พรนพ พุกกะพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4053 พ244ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ว. เพ็ยรสกุล, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4053 พ244ก] (2), PYULIB-DW [Call number: 658.4053 พ244ก] (1).

13. ระบบการบริหารคุณภาพและระบบบริหารสิ่งแวดล้อม : การจัดทำมาตรฐาน ISO 9000 & ISO 14001 : implementation / ธีระพันธ์ พลมณี

โดย ธีระพันธ์ พลมณี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4013 ธ668ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตบัณฑิตธรรม, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4013 ธ668ร] (3), PYULIB-DW [Call number: 658.4013 ธ668ร] (1).

14. เทคนิคการประชุม / สมิต สัชฌุกร

โดย สมิต สัชฌุกร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.456 ส312ท 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.456 ส312ท 2543] (2), PYULIB-DW [Call number: 658.456 ส312ท 2543] (2).

15. หลักจิตวิทยาการบริหาร = Effective psychology for managers / มอร์ติเมอร์ เฟนเบิร์ก ; กอปรเชษฐ ตยัคคานนท์, แปล

โดย เฟนเบิร์ก, มอร์ติเมอร์ | กอปรเชษฐ ตยัคคานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.409 ฟ581ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เปลวอักษร, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.409 ฟ581ห] (2), PYULIB-DW [Call number: 658.409 ฟ581ห] (1).

16. การวางแผนและการจัดการประชุมทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) / สมเกียรติ ศรีจักรวาฬ.

โดย สมเกียรติ ศรีจักรวาฬ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.456 ส232ก 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.456 ส232ก 2543] (2).

17. หลักการสัมมนา = Principle of seminar. / ไพพรรณ เกียรติโชติชัย

โดย ไพพรรณ เกียรติโชติชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.456 พ982ห 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การศึกษา, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.456 พ982ห 2545] (2).

18. ธุรกิจเสริมสวย : เทคนิคการขายปลีกสำหรับช่างเสริมสวย = Beautiful business : retailing for the hairdresser / แซม โบรเคโต้

โดย โบรเคโต้, แซม.

เลขเรียกหนังสือ: 646.72 บ919ธ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันสอนออกแบบผมอำไพ เชียงใหม่, [2546?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 646.72 บ919ธ] (1), PYULIB-DW [Call number: 646.72 บ919ธ] (2).

19. ล้มไปข้างหน้า = Failing forward : turning mistakes into stepping stones for success / โดย จอห์น ซี. แม็กซ์เวลล์ ; บุญเลิศ วงศ์พรม, แปลและเรียบเรียง.

โดย แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี | บุญเลิศ วงศ์พรม.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 ม857ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ.อาร์. บิซิเนส เพรส, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.1 ม857ล] (1), PYULIB-DW [Call number: 158.1 ม857ล] (1).

20. 21 กฎเหล็กแห่งการเป็นผู้นำ = The 21 irrefutable laws of leadership / จอห์น ซี. แม็กซ์เวลล์, เขียน ; นิทัศน์ วิเทศ, แปลและเรียบเรียง

โดย แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี | นิทัศน์ วิเทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 ม853ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ.อาร์. บิซิเนส เพรส, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 ม853ย] (3), PYULIB-DW [Call number: 658.4092 ม853ย] (3).