ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 94 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
61. การดำเนินการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ / สุพัฒก์ ชุมช่วย, เรียบเรียง

โดย สุพัฒก์ ชุมช่วย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.456 ส829ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.456 ส829ก] (6), PYULIB-DW [Call number: 658.456 ส829ก] (1).

62. เทคนิคการบริหาร / อุทัย หิรัญโต

โดย อุทัย หิรัญโต.

เลขเรียกหนังสือ: 658 อ821ท เลขเรียกหนังสือ: WY105 อ44ท 2525 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 อ821ท] (8), PYULIB-DW [Call number: WY105 อ44ท 2525] (1).

63. กลยุทธ์การจัดการ วางแผน ควบคุม การประชุม = Mastering meetings / ของ National Institute of Business Management ; เรียบเรียงโดย สมพงษ์ บุญธรรมจินดา และ รุ่งเรือง วงศ์สมมาตร์.

โดย เนชั่นแนล อินสทิยูท ออฟ บิสิเนส แมนเนจเม้นท์ | สมพงษ์ บุญธรรมจินดา | รุ่งเรือง วงศ์สมมาตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.456 น779ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.456 น779ก] (2), PYULIB-DW [Call number: 658.456 น779ก] (2).

64. ความต้องการใช้ข้อมูลประชากรเพื่อการวางแผนธุรกิจ = The requirement of population data for business planning / นพวรรณ จงวัฒนา, มยุรี นกยูงทอง.

โดย นพวรรณ จงวัฒนา | มยุรี นกยูงทอง | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 304.6 น188ค (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304.6 น188ค] (4), PYULIB-DW [Call number: 304.6 น188ค] (1).

65. หลักการจัดการ = Principle of management / ธงชัย สันติวงษ์

โดย ธงชัย สันติวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ธ118ห 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ธ118ห 2541] (3), PYULIB-DW [Call number: 658 ธ118ห 2541] (3).

66. การบริหารความเปลี่ยนแปลง - จากแนวคิด---สู่วิธีปฏิบัติ = The Art and practice of change management / โดย ยุดา รักไทย

โดย ยุดา รักไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.406 ย345ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.406 ย345ก] (4), PYULIB-DW [Call number: 658.406 ย345ก] (1).

67. ระบบการบริหารคุณภาพและระบบบริหารสิ่งแวดล้อม : การจัดทำมาตรฐาน ISO 9000 & ISO 14001 : implementation / ธีระพันธ์ พลมณี

โดย ธีระพันธ์ พลมณี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4013 ธ668ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตบัณฑิตธรรม, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4013 ธ668ร] (3), PYULIB-DW [Call number: 658.4013 ธ668ร] (1).

68. 21 กฎเหล็กแห่งการเป็นผู้นำ = The 21 irrefutable laws of leadership / จอห์น ซี. แม็กซ์เวลล์, เขียน ; นิทัศน์ วิเทศ, แปลและเรียบเรียง

โดย แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี | นิทัศน์ วิเทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 ม853ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ.อาร์. บิซิเนส เพรส, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 ม853ย] (3), PYULIB-DW [Call number: 658.4092 ม853ย] (3).

69. บริหารเวลา 101 = Time management 101 : secrets for succeeding in a busy world / โดย เมอร์ริลล์ ดักลาส ; กรรณ พีระอัมพร, แปลและเรียบเรียง

โดย ดักลาส, เมอร์ริลล์ | กรรณ พีระอัมพร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4093 ด299บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ.อาร์. บิซิเนส เพรส, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4093 ด299บ] (2), PYULIB-DW [Call number: 658.4093 ด299บ] (3).

70. คู่มือ--ฝึกหัดพัฒนาทักษะผู้นำ = Instant leadership / โดย พอล เบิร์ช ; แปลและเรียบเรียง, ยุดา รักไทย, สุภาวดี วิทยะประพันธ์

โดย เบิร์ช, พอล | ยุดา รักไทย | สุภาวดี วิทยะประพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 บ869ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 บ869ค] (2), PYULIB-DW [Call number: 658.4092 บ869ค] (2).

71. กรณีศึกษาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย / โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

โดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.022 ม246ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ฯ, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.022 ม246ก] (5), PYULIB-DW [Call number: 658.022 ม246ก] (5).

72. เอกสารการสอนชุดวิชา องค์การและการจัดการ = Organization and management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ม246อ 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2,3ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658 ม246อ 2545] (10).

73. กฎของเจ้านายเพื่อสรรหาและรักษาลูกน้องชั้นยอดเอาไว้ = How to become a great boss / เจฟฟรีย์ เจ. ฟอกซ์, เขียน ; ภัฑราพร ฟูสกุล, แปล

โดย ฟ็อกซ์, เจฟฟรีย์ เจ | ภัฑราพร ฟูสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 ฟ149ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 ฟ149ก] (1). Special Status (1).

74. ผู้นำที่ยิ่งใหญ่--ฉลาดใช้ EQ = Best of HBR on leadership : emotionally intelligent leadership / โดย แดเนียล โกลแมน, ริชาร์ด โบยาต์ซิส, แอนนี่ แม็กกี ; แปลและเรียบเรียงโดย ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์, นรินทร์ องค์อินทรี

โดย โกลแมน, แดเนียล | ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์ | นรินทร์ องค์อินทรี | โบยาต์ซิส, ริชาร์ด | แม็กกี, แอนนี่.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 ก945ผ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 ก945ผ] (3), PYULIB-DW [Call number: 658.4092 ก945ผ] (1).

75. การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ = Building the learning organization : Mastering the 5 elements for corporate learning / โดย ไมเคิล เจ. มาร์ควอดต์ ; ผู้แปล, บดินทร์ วิจารณ์ ; ผู้เรียบเรียง, วีรวุธ มาฆะศิรานนท์

โดย มาร์ควอดต์, ไมเคิล เจ | บดินทร์ วิจารณ์ | วีรวุธ มาฆะศิรานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.406 ว848ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.406 ว848ก] (6), PYULIB-DW [Call number: 658.406 ว848ก] (1).

76. อุปนิสัยที่ 8 : จากประสิทธิผลสู่ความยิ่งใหญ่ = The habit : from effectiveness to greatness / ผู้แต่ง, สตีเฟ่น อาร์. โควีย์ ; ผู้แปล, ปกาศิต คำเรืองโรจน์ ; เรียบเรียง, ดนัย จันทร์เจ้าฉาย.

โดย โควีย์, สตีเฟน อาร์ | ปกาศิต คำเรืองโรจน์ | ดนัย จันทร์เจ้าฉาย.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 ค976อ 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2, 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดี เอ็ม จี, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.1 ค976อ 2548] (4), PYULIB-DW [Call number: 158.1 ค976อ 2548] (2).

77. ตัดสินใจสไตล์ผู้นำ = Make better decisions-faster / โดย Dan Lovallo ... [และคนอื่นๆ] ; แปลโดย ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์, เรียบเรียงโดย ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์.

โดย ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์ | ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์ | โลวอลโล, แดน.

เลขเรียกหนังสือ: 658.403 ต277 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.403 ต277] (2), PYULIB-DW [Call number: 658.403 ต277] (1). Checked out (1).

78. การบริหารเชิงกลยุทธ์ = Strategic management concepts and cases / ผู้แต่ง, เฟร็ด อาร์. เดวิด ; ผู้แปลและเรียบเรียง, สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

โดย เดวิด, เฟร็ด อาร์ | สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4012 ด897ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4012 ด897ก] (4), PYULIB-DW [Call number: 658.4012 ด897ก] (1).

79. คิดอย่างมีกึ๋น : เหลาความคิดธุรกิจให้ชัดเจน เฉียบคม โดยไม่มีข้อยกเว้น = Business think / เขียน, เดฟ มาร์คัม, สตีฟ สมิท, มาฮาน คาลซา ; เรียบเรียง, ดนัย จันทร์เจ้าฉาย.

โดย มาร์คัม, เดฟ | สมิธ, สตีฟ | คาลซา, มาฮาน | ดนัย จันทร์เจ้าฉาย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.403 ม458ค 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9, 10.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.403 ม458ค 2548] (1), PYULIB-DW [Call number: 658.403 ม458ค 2548] (1).

80. การบริหารโครงการ = Managing projects large and small / โดย โรเบิร์ต ดี. อัสติน ; แปลและเรียบเรียงโดย คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม

โดย อัสติน, โรเบิร์ต ดี | คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม.

เลขเรียกหนังสือ: 658.404 อ582ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.404 อ582ก] (3), PYULIB-DW [Call number: 658.404 อ582ก] (1).