ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 94 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ทฤษฎีองค์การ / ติน ปรัชญพฤทธิ์.

โดย ติน ปรัชญพฤทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 350.0001 ต376ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 350.0001 ต376ท] (1), PYULIB-DW [Call number: 350.0001 ต376ท] (3).

2. เทคนิคการนำประชุม / อุทัย บุญประเสริฐ

โดย อุทัย บุญประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.456 อ819ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ เอส ดี เพรส, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.456 อ819ท] (3), PYULIB-DW [Call number: 658.456 อ819ท] (1).

3. เทคนิคการฝึกอบรมและประชุม / สมคิด บางโม.

โดย สมคิด บางโม.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 ส234ท 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงใหม่.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.3124 ส234ท 2540] (1).

4. มณีแห่งปัญญา : ทางเลือกใหม่สำหรับนักบริหาร / โดย พระเมธีธรรมาภรณ์, เสฐียรพงษ์ วรรณปก

โดย พระเมธีธรรมาภรณ์ | เสฐียรพงษ์ วรรณปก.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 พ361ม 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.4 พ361ม 2536] (1).

5. เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม / สมคิด บางโม.

โดย สมคิด บางโม.

เลขเรียกหนังสือ: 658.312404 ส234ท 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.312404 ส234ท 2539] (1).

6. การบริหารความขัดแย้ง = Conflict management / โดย พรนพ พุกกะพันธุ์

โดย พรนพ พุกกะพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4053 พ244ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ว. เพ็ยรสกุล, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4053 พ244ก] (2), PYULIB-DW [Call number: 658.4053 พ244ก] (1).

7. เทคนิคการประชุม / สมิต สัชฌุกร

โดย สมิต สัชฌุกร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.456 ส312ท 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.456 ส312ท 2543] (2), PYULIB-DW [Call number: 658.456 ส312ท 2543] (2).

8. หลักจิตวิทยาการบริหาร = Effective psychology for managers / มอร์ติเมอร์ เฟนเบิร์ก ; กอปรเชษฐ ตยัคคานนท์, แปล

โดย เฟนเบิร์ก, มอร์ติเมอร์ | กอปรเชษฐ ตยัคคานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.409 ฟ581ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เปลวอักษร, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.409 ฟ581ห] (2), PYULIB-DW [Call number: 658.409 ฟ581ห] (1).

9. การวางแผนและการจัดการประชุมทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) / สมเกียรติ ศรีจักรวาฬ.

โดย สมเกียรติ ศรีจักรวาฬ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.456 ส232ก 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.456 ส232ก 2543] (2).

10. หลักการสัมมนา = Principle of seminar. / ไพพรรณ เกียรติโชติชัย

โดย ไพพรรณ เกียรติโชติชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.456 พ982ห 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การศึกษา, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.456 พ982ห 2545] (2).

11. ธุรกิจเสริมสวย : เทคนิคการขายปลีกสำหรับช่างเสริมสวย = Beautiful business : retailing for the hairdresser / แซม โบรเคโต้

โดย โบรเคโต้, แซม.

เลขเรียกหนังสือ: 646.72 บ919ธ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันสอนออกแบบผมอำไพ เชียงใหม่, [2546?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 646.72 บ919ธ] (1), PYULIB-DW [Call number: 646.72 บ919ธ] (2).

12. ล้มไปข้างหน้า = Failing forward : turning mistakes into stepping stones for success / โดย จอห์น ซี. แม็กซ์เวลล์ ; บุญเลิศ วงศ์พรม, แปลและเรียบเรียง.

โดย แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี | บุญเลิศ วงศ์พรม.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 ม857ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ.อาร์. บิซิเนส เพรส, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.1 ม857ล] (1), PYULIB-DW [Call number: 158.1 ม857ล] (1).

13. 17 เครื่องมือนักคิด = 17 problem solving devices / ผู้เขียน, วันรัตน์ จันทกิจ

โดย วันรัตน์ จันทกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.403 ว436ส 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.403 ว436ส 2546] (2), PYULIB-DW [Call number: 658.403 ว436ส 2546] (1).

14. เคล็ดลับวิธีตัดสินใจ / คามาตะ คาทะสึ, เขียน ; อธิคม สวัสดิญาณ, เรียบเรียง

โดย คาทะสึ, คามาตะ | อธิคม สวัสดิญาณ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.403 ค332ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เต๋าประยุกต์, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.403 ค332ค] (2), PYULIB-DW [Call number: 658.403 ค332ค] (1).

15. เล่าให้คิด = Leader as storyteller / โดย วีรวุธ มาฆะศิรานนท์

โดย วีรวุธ มาฆะศิรานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 ว836ล 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.4092 ว836ล 2545] (1).

16. มนุษยสัมพันธ์กับการบริหาร / โดย ทองทิพภา วิริยะพันธุ์.

โดย ทองทิพภา วิริยะพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3145 ท268ม 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.3145 ท268ม 2546] (1).

17. คู่มือสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่. เล่ม 1= The smart manager's F.A.Q. guide : a survival handbook for today's workplace / โดย Rex P. Gatto ; แปลโดย ฝ่ายวิชาการ เอ็กซ์เปอร์เน็ท, ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์, กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์

โดย เกตโต้, เร็กซ์ พี | ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์ | กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์ | เอ็กซเปอร์เน็ท. ฝ่ายวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 ก879ค 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.4 ก879ค 2546] (1).

18. คู่มือสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่. เล่ม 2 = The Smart manager's F.A.Q. guide : a survival handbook for today's workplace / โดย Rex P. Gatto ; แปลโดย ฝ่ายวิชาการ เอ็กซเปอร์เน็ท, ณัฐพงศ์ เกศมาริษ, สุภาวดี วิทยะประพันธ์

โดย เกตโต้, เร็กซ์ พี | ณัฐพงศ์ เกศมาริษ | สุภาวดี วิทยะประพันธ์ | เอ็กซเปอร์เน็ท. ฝ่ายวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 ก879ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.4 ก879ค] (1).

19. ชีวิตกับการใช้เวลา = How to get control of your time and your life / อลัน ลาเกียน, เขียน ; อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์, แปลและเรียบเรียง

โดย ลาเกียน, อาลัน | อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4093 ล261ช 2530 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.4093 ล261ช 2530] (1).

20. พฤติกรรมองค์การ : การศึกษาการบริหารพฤติกรรมองค์การเชิงบริหาร = Organization behavior / ธงชัย สันติวงษ์.

โดย ธงชัย สันติวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.001 ธ118พ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2540สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).