ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 92 จากทั้งหมด 145253 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. เทคนิคการฝึกอบรมและประชุม / สมคิด บางโม.

โดย สมคิด บางโม.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3124 ส234ท 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงใหม่.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.3124 ส234ท 2540] (1).

2. เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม / สมคิด บางโม.

โดย สมคิด บางโม.

เลขเรียกหนังสือ: 658.312404 ส234ท 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.312404 ส234ท 2539] (1).

3. พฤติกรรมองค์การ : การศึกษาการบริหารพฤติกรรมองค์การเชิงบริหาร = Organization behavior / ธงชัย สันติวงษ์.

โดย ธงชัย สันติวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.001 ธ118พ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2540สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

4. Absolute beginner's guide to project management / Gregory M. Horine

โดย Horine, Gregory M.

เลขเรียกหนังสือ: 658.404 H811A 2009 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ind. : Que, 2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.404 H811A 2009] (1).

5. There's no such thing as business ethics : there's only one rule for making decisions / John C. Maxwell

โดย Maxwell, John C.

เลขเรียกหนังสือ: 100 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [New York] : Warner Books, c2003สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

6. The power of followership : how to create leaders people want to follow and followers who lead themselves / Robert E. Kelley.

โดย Kelley, Robert Earl.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 K477P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Doubleday Currency, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.4092 K477P] (1).

7. ทฤษฎีองค์การ / ติน ปรัชญพฤทธิ์.

โดย ติน ปรัชญพฤทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 350.0001 ต376ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 350.0001 ต376ท] (1), PYULIB-DW [Call number: 350.0001 ต376ท] (3).

8. เทคนิคการนำประชุม / อุทัย บุญประเสริฐ

โดย อุทัย บุญประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.456 อ819ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ เอส ดี เพรส, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.456 อ819ท] (3), PYULIB-DW [Call number: 658.456 อ819ท] (1).

9. มณีแห่งปัญญา : ทางเลือกใหม่สำหรับนักบริหาร / โดย พระเมธีธรรมาภรณ์, เสฐียรพงษ์ วรรณปก

โดย พระเมธีธรรมาภรณ์ | เสฐียรพงษ์ วรรณปก.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 พ361ม 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.4 พ361ม 2536] (1).

10. การบริหารความขัดแย้ง = Conflict management / โดย พรนพ พุกกะพันธุ์

โดย พรนพ พุกกะพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4053 พ244ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ว. เพ็ยรสกุล, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4053 พ244ก] (2), PYULIB-DW [Call number: 658.4053 พ244ก] (1).

11. เทคนิคการประชุม / สมิต สัชฌุกร

โดย สมิต สัชฌุกร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.456 ส312ท 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.456 ส312ท 2543] (2), PYULIB-DW [Call number: 658.456 ส312ท 2543] (2).

12. หลักจิตวิทยาการบริหาร = Effective psychology for managers / มอร์ติเมอร์ เฟนเบิร์ก ; กอปรเชษฐ ตยัคคานนท์, แปล

โดย เฟนเบิร์ก, มอร์ติเมอร์ | กอปรเชษฐ ตยัคคานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.409 ฟ581ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เปลวอักษร, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.409 ฟ581ห] (2), PYULIB-DW [Call number: 658.409 ฟ581ห] (1).

13. การวางแผนและการจัดการประชุมทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) / สมเกียรติ ศรีจักรวาฬ.

โดย สมเกียรติ ศรีจักรวาฬ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.456 ส232ก 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.456 ส232ก 2543] (2).

14. หลักการสัมมนา = Principle of seminar. / ไพพรรณ เกียรติโชติชัย

โดย ไพพรรณ เกียรติโชติชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.456 พ982ห 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การศึกษา, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.456 พ982ห 2545] (2).

15. ธุรกิจเสริมสวย : เทคนิคการขายปลีกสำหรับช่างเสริมสวย = Beautiful business : retailing for the hairdresser / แซม โบรเคโต้

โดย โบรเคโต้, แซม.

เลขเรียกหนังสือ: 646.72 บ919ธ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันสอนออกแบบผมอำไพ เชียงใหม่, [2546?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 646.72 บ919ธ] (1), PYULIB-DW [Call number: 646.72 บ919ธ] (2).

16. ล้มไปข้างหน้า = Failing forward : turning mistakes into stepping stones for success / โดย จอห์น ซี. แม็กซ์เวลล์ ; บุญเลิศ วงศ์พรม, แปลและเรียบเรียง.

โดย แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี | บุญเลิศ วงศ์พรม.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 ม857ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ.อาร์. บิซิเนส เพรส, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.1 ม857ล] (1), PYULIB-DW [Call number: 158.1 ม857ล] (1).

17. คู่มือ--ฝึกหัดพัฒนาทักษะผู้นำ = Instant leadership / โดย พอล เบิร์ช ; แปลและเรียบเรียง, ยุดา รักไทย, สุภาวดี วิทยะประพันธ์

โดย เบิร์ช, พอล | ยุดา รักไทย | สุภาวดี วิทยะประพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 บ869ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 บ869ค] (2), PYULIB-DW [Call number: 658.4092 บ869ค] (2).

18. 17 เครื่องมือนักคิด = 17 problem solving devices / ผู้เขียน, วันรัตน์ จันทกิจ

โดย วันรัตน์ จันทกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.403 ว436ส 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.403 ว436ส 2546] (2), PYULIB-DW [Call number: 658.403 ว436ส 2546] (1).

19. เคล็ดลับวิธีตัดสินใจ / คามาตะ คาทะสึ, เขียน ; อธิคม สวัสดิญาณ, เรียบเรียง

โดย คาทะสึ, คามาตะ | อธิคม สวัสดิญาณ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.403 ค332ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เต๋าประยุกต์, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.403 ค332ค] (2), PYULIB-DW [Call number: 658.403 ค332ค] (1).

20. เล่าให้คิด = Leader as storyteller / โดย วีรวุธ มาฆะศิรานนท์

โดย วีรวุธ มาฆะศิรานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 ว836ล 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.4092 ว836ล 2545] (1).