ผลการค้นหาของคุณมี 2 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ความต้องการใช้ข้อมูลประชากรเพื่อการวางแผนธุรกิจ = The requirement of population data for business planning / นพวรรณ จงวัฒนา, มยุรี นกยูงทอง.

โดย นพวรรณ จงวัฒนา | มยุรี นกยูงทอง | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 304.6 น188ค (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304.6 น188ค] (4), PYULIB-DW [Call number: 304.6 น188ค] (1).

2. รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยความสำเร็จทางธุรกิจของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดสรรสุดยอดสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษา อำเภอสันทราย = The business achievement factors of five star OTOP product champion (OPC) entrepreneur within Chiangmai Province : case study at Sansai District / โดย ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์.

โดย ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 338.76 ศ691ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2554ชื่อเรื่องอื่น: ปัจจัยความสำเร็จทางธุรกิจของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดสรรสุดยอดสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษา อำเภอสันทราย..สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.76 ศ691ร] (2), PYULIB-DW [Call number: 338.76 ศ691ร] (1).