ผลการค้นหาของคุณมี 12 จากทั้งหมด 145240 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. บริหารงานแบบญี่ปุ่น = Management : Japanese style / แปลและเรียบเรียงโดย วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์.

โดย วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658 บ228 2527 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อิมเมจ, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658 บ228 2527] (1).

2. กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว = White ocean strategy / ดนัย จันทร์เจ้าฉาย.

โดย ดนัย จันทร์เจ้าฉาย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.408 ด123ก 2553 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2553ชื่อเรื่องอื่น: White ocean strategy..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.408 ด123ก 2553] (1).

3. หลักการจัดการ = Principle of management / ธงชัย สันติวงษ์

โดย ธงชัย สันติวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ธ118ห 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ธ118ห 2541] (3), PYULIB-DW [Call number: 658 ธ118ห 2541] (3).

4. การบริหารองค์การ / วันชัย มีชาติ

โดย วันชัย มีชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ว426ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ว426ก] (3), PYULIB-DW [Call number: 658 ว426ก] (1).

5. การจัดการสมัยใหม่ = Modern management / รังสรรค์ ประเสริฐศรี.

โดย รังสรรค์ ประเสริฐศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ร314ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Diamond in Business World, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ร314ก] (4). Special Status (1).

6. การจัดการและพฤติกรรมองค์การ = Management / ผู้แต่ง, สตีเฟ็นส์ พี. ร็อบบินส์, มารี เคาล์เตอร์ ; ผู้แปลและเรียบเรียง, วิรัช สงวนวงศ์วาน

โดย ร็อบบินส์, สตีเฟ็นส์ พี | เคาล์เตอร์, มารี | วิรัช สงวนวงศ์วาน.

เลขเรียกหนังสือ: 658.001 ร187ก 2551 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.001 ร187ก 2551] (2).

7. องค์การและการจัดการ = Organization and management / ผู้แต่ง, พัชสิรี ชมภูคำ

โดย พัชสิรี ชมภูคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 658 พ524อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 พ524อ] (3), PYULIB-DW [Call number: 658 พ524อ] (2).

8. เทคนิคการบริหาร / อุทัย หิรัญโต

โดย อุทัย หิรัญโต.

เลขเรียกหนังสือ: 658 อ821ท เลขเรียกหนังสือ: WY105 อ44ท 2525 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 อ821ท] (8), PYULIB-DW [Call number: WY105 อ44ท 2525] (1).

9. ระบบการบริหารคุณภาพและระบบบริหารสิ่งแวดล้อม : การจัดทำมาตรฐาน ISO 9000 & ISO 14001 : implementation / ธีระพันธ์ พลมณี

โดย ธีระพันธ์ พลมณี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4013 ธ668ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตบัณฑิตธรรม, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4013 ธ668ร] (3), PYULIB-DW [Call number: 658.4013 ธ668ร] (1).

10. กรณีศึกษาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย / โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

โดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.022 ม246ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ฯ, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.022 ม246ก] (5), PYULIB-DW [Call number: 658.022 ม246ก] (5).

11. เอกสารการสอนชุดวิชา องค์การและการจัดการ = Organization and management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ม246อ 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2,3ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658 ม246อ 2545] (10).

12. การบริหารงานสไตล์พระเยซู : ภูมิปัญญาในอดีตสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ = The manangement methods of Jesus : ancient wisdom for modern business / บ๊อบ ไบรเนอร์, เขียน ; สมใจ รักษาศรี, ผู้แปล

โดย ไบรเนอร์, บ็อบ | สมใจ รักษาศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 658 บ972ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2,3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ใยไหม, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 บ972ก] (2), PYULIB-DW [Call number: 658 บ972ก 2549] (8).