ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 5706 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
141. The 1998 team and organization development sourcebook / Mel Silberman, editor

โดย Silberman, Mel.

เลขเรียกหนังสือ: 658.402 N714 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw Hill, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.402 N714] (1).

142. Teams at the top : unleashing the potential of both teams and individual leaders / Jon R. Katzenbach

โดย Katzenbach, Jon R.

เลขเรียกหนังสือ: 658.402 K19T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Harvard Business School Press, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.402 K19T] (1).

143. Winning through innovation : a practical guide to leading organizational change and renewal / Michael L. Tushman, Charles A. O'reilly III

โดย Tushman, Michael L | O'Reilly, Charles A.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4063 T964W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Harvard Business School Press, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4063 T964W] (1).

144. การควบกิจการและการครอบงำกิจการ = Mergers and acquisition / อัญญา ขันธวิทย์, ผู้แต่ง.

โดย อัญญา ขันธวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 338.83 อ531ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.83 อ531ก] (1).

145. Leading change / John P. Kotter

โดย Kotter, John P.

เลขเรียกหนังสือ: 658.406 K87L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Harvard Business School Press, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.406 K87L] (1).

146. ธุรกิจอุตสาหกรรมและการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม / โสภา โลหะขจรพันธ์

โดย โสภา โลหะขจรพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ส984ธ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ส984ธ] (3).

147. การจัดการธุรกิจขนาดย่อม = Small business management / ผู้เรียบเรียง, ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์

โดย ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.022 ช154ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายเอกสารและตำรา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.022 ช154ก] (2).

148. คู่มือการจัดการระบบคุณภาพ ISO 9000 / ธงชัย ธาระวานิช

โดย ธงชัย ธาระวานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4013 ธ117ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ลิฟวิ่ง ทรานส์ มีเดีย, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4013 ธ117ค] (2).

149. เศรษฐศาสตร์การจัดการ / นราทิพย์ ชุติวงศ์.

โดย นราทิพย์ ชุติวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.155 น232ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.155 น232ศ] (2).

150. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ = Information resource management (IRM) / วศิณ ชูประยูร

โดย วศิณ ชูประยูร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 ว356ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 ว356ก] (2).

151. Modern management control systems : text and cases / Kenneth A. Merchant

โดย Merchant, Kenneth A.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 M552M ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 M552M] (2).

152. Project management using microcomputers / Harvey A. Levine

โดย Levine, Harvey A.

เลขเรียกหนังสือ: 658.404 L665P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berkeley, Calif. : McGraw-Hill, c1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.404 L665P] (1).

153. Preparing project feasibility studies for Phillippine business enterprises. Volume 2 / Vicente Muro

โดย Muro, Vicente.

เลขเรียกหนังสือ: 658.401 M977P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Metro Manila, Philippines : Business Technology Corporation, 1990, c1975สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.401 M977P] (1).

154. Personal pension plan strategies for physicians / C. Colburn Hardy and Howard J. Wiener

โดย Hardy, C. Colburn | Wiener, Howard J.

เลขเรียกหนังสือ: 332.02461 H268P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oradell, N.J. : Medical Economics Books, c1985สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.02461 H268P] (1).

155. The new supervisor / Martin M. Broadwell

โดย Broadwell, Martin M.

เลขเรียกหนังสือ: 658.02 B863N 1992 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Reading, Mass. : Addison-Wessley, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.02 B863N 1992] (1).

156. Communicate for success : how to manage, motivate, and lead your people / Eric Skopec

โดย Skopec, Eric.

เลขเรียกหนังสือ: 658.45 S628C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1991, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.45 S628C] (1).

157. Managing the multibusiness company : strategic issues for diversified groups / edited by Michael Goold and Kathleen Sommers Luchs

โดย Goold, Michael | Luchs, Kathleen Sommers.

เลขเรียกหนังสือ: 658.046 M266 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.046 M266] (1).

158. Understanding the small business sector / D. J. Storey

โดย Storey, D. J.

เลขเรียกหนังสือ: 658.022 S884U ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : International Thomson Business Press, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.022 S884U] (1).

159. International management behavior / Henry W. Lane, Joseph J. DiStefano, Martha L. Maznevski

โดย Lane, Henry W | DiStefano, Joseph J | Maznevski, Martha L.

เลขเรียกหนังสือ: 658.049 L265I 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, Mass. : Blackwell, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.049 L265I 1997] (1).

160. Strategic management : total quality and global competition / Michael J. Stahl and David W. Grigsby

โดย Stahl, Michael J | Grigsby, David W.

เลขเรียกหนังสือ: 658.562 S781S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Blackwell, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.562 S781S] (1).