ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 5574 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Essentials of organizational behavior / Stephen P. Robbins.

โดย Robbins, Stephen P.

เลขเรียกหนังสือ: 658.001 R636E 1992 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.001 R636E 1992] (1).

2. The essence of business economics / Joseph G. Nellis and David Parker.

โดย Nellis, Joseph G | Parker, David.

เลขเรียกหนังสือ: 338.5 N422E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Prentice-Hall, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.5 N422E] (3).

3. การเมืองในสำนักงาน / เย่ จี ฉี, เขียน ; สุภาณี ปิยพสุนทรา, แปล

โดย เย่ จี ฉี | สุภาณี ปิยพสุนทรา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4093 ย512ก 2533 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ยินหยาง, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4093 ย512ก 2533] (1).

4. การบริหารเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ = Strategic management and business policy / โดย สมยศ นาวีการ.

โดย สมยศ นาวีการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4012 ส274ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : บรรณกิจ, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4012 ส274ก] (9).

5. พฤติกรรมองค์การ : การศึกษาการบริหารพฤติกรรมองค์การเชิงบริหาร = Organization behavior / ธงชัย สันติวงษ์.

โดย ธงชัย สันติวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.001 ธ118พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.001 ธ118พ] (9).

6. การมอบหมายงาน : กุญแจสู่ความสำเร็จในการจัดการ = Delegate : the key to successful management / โดย ฮาโรลด์ แอล. เทย์เลอร์ ; เรียบเรียงโดย พิเชษฐ สิทธิอำนวย.

โดย เทย์เลอร์, ฮาโรลด์ แอล | พิเชษฐ สิทธิอำนวย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.402 ท637ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.402 ท637ก] (6).

7. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ = Project feasibility studies / ชัยยศ สันติวงษ์.

โดย ชัยยศ สันติวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.404 ช416ก 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.404 ช416ก 2536] (5).

8. แผนสู่ความสำเร็จของนักวางกลยุทธ์ = The mind of the strategist / ของ เคนอิชิ โอมาเอะ ; เรียบเรียงโดย พิชิต สุขเจริญพงษ์.

โดย โอมาเอะ, เคนอิชิ | พิชิต สุขเจริญพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.401 อ981ผ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.401 อ981ผ] (4).

9. คัมภีร์นักบริหาร / บอบ เมสซิง ; แปลและเรียบเรียง, ชาญทิพย์-ปภพธรรม

โดย เมสซิง, บอบ | ชาญทิพย์-ปภพธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 ม769ค (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ยินหยาง, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 ม769ค] (2).

10. การดำเนินการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ / สุพัฒก์ ชุมช่วย, เรียบเรียง

โดย สุพัฒก์ ชุมช่วย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.456 ส829ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.456 ส829ก] (6), PYULIB-DW [Call number: 658.456 ส829ก] (1).

11. รีเอ็นจิเนียริ่ง / ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์.

โดย ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 ศ462ร 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 ศ462ร 2538] (2).

12. ทฤษฎีองค์การ / ติน ปรัชญพฤทธิ์.

โดย ติน ปรัชญพฤทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 350.0001 ต376ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 350.0001 ต376ท] (1), PYULIB-DW [Call number: 350.0001 ต376ท] (3).

13. 62 ข้อ ศิลปะและเทคนิคการชนะใจคน = Motivating people / โดย เคิร์ท แฮงค์ส ; ปราชญา กล้าผจัญ, แปลเรียบเรียง.

โดย แฮงค์ส, เคิร์ท | ปราชญา กล้าผจัญ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.409 ฮ829ห 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ณ ฌาน, 2534ชื่อเรื่องอื่น: หกสิบสองข้อ ศิลปะและเทคนิคการชนะใจคน.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.409 ฮ829ห 2534] (1).

14. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ = Management information systems / ชุมพล ศฤงคารศิริ.

โดย ชุมพล ศฤงคารศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 025.0665 ช627ร 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ป. สัมพันธ์พาณิชย์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 025.0665 ช627ร 2537] (2).

15. การวางแผนโครงการและแนวทางการศึกษาความเป็นไปได้ / สุรศักดิ์ นานานุกูล

โดย สุรศักดิ์ นานานุกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.404 ส854ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.404 ส854ก] (1).

16. รายงานวิจัยเรื่อง การประเมินค่าความสำคัญของตัวประกอบของคุณสมบัติของผู้นำโดยวิธี Policy capturing / โดย วิไลพร ลีมะสวัสดิ์, ศันสนา เดชาประพันธ์, อนุสรณ์ คุณานุสรณ์.

โดย วิไลพร ลีมะสวัสดิ์ | ศันสนา เดชาประพันธ์ | อนุสรณ์ คุณานุสรณ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 158.4 ว728ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2531สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.4 ว728ร] (2).

17. การบริหารโดยวัตถุประสงค์ : MBO / สมยศ นาวีการ.

โดย สมยศ นาวีการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ส274ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ส274ก] (7).

18. MBO ประสบการณ์ของญี่ปุ่น / สมยศ นาวีการ.

โดย สมยศ นาวีการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ส274อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ส274อ] (4).

19. เทคนิคการบริหาร / อุทัย หิรัญโต

โดย อุทัย หิรัญโต.

เลขเรียกหนังสือ: 658 อ821ท เลขเรียกหนังสือ: WY105 อ44ท 2525 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 อ821ท] (8), PYULIB-DW [Call number: WY105 อ44ท 2525] (1).

20. พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.001 ส747พ 2530 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.001 ส747พ 2530] (8).