ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 397 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Business : the ultimate resource

เลขเรียกหนังสือ: 650 B979 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, Mass. : Perseus Pub., 2002สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 650 B979] (1).

2. NellyRodi for OTOP one Tambon One Product : trends book 2009

โดย สำนักข่าวพาณิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 300 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ : สำนักข่าวพาณิชย์], 2552 สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

3. Gregg shorthand dictionary / by John Robert Gregg ... [et al. ]

โดย Gregg, John Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 653.42703 G819 1974 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1974สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 653.42703 G819 1974] (2).

4. ประมวลศัพท์ทางการบริหาร / สุรีย์ สุเมธีนฤมิต

โดย สุรีย์ สุเมธีนฤมิต.

เลขเรียกหนังสือ: 650.03 ส867ป (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [ชลบุรี] : โครงการตำรามหาวิทยาลัยบูรพา, 2538สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 650.03 ส867ป] (4).

5. ศัพท์การบริหาร / ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์, สมชาย หิรัญกิตติ

โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ | ปริญ ลักษิตานนท์ | สมชาย หิรัญกิตติ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.003 ศ486ศ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.003 ศ486ศ] (1).

6. คู่มือศัพท์ TPM = TPM Encyclopedia / ของ Japan Institute of Plant Maintenance ; แปลโดย บัณฑิต ประดิษฐานุวงษ์

โดย บัณฑิต ประดิษฐานุวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.202 ค695 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.202 ค695] (3).

7. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบคุณภาพ : แบบการประกันคุณภาพในการผลิต การติดตั้ง และการบริการ : มอก. 9002-2539 = Thai industrial standard quality systems : model for quality assurance in production, installation and servicing / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.042 ส691ม 2541 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.042 ส691ม 2541] (1).

8. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบคุณภาพ : แบบการประกันคุณภาพในการออกแบบ การพัฒนา การผลิต การติดตั้ง และการบริการ : มอก. 9001-2539 = Thai industrial standard quality systems : model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.042 ส691ม 2541 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.042 ส691ม 2541] (1).

9. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การบริหารงานคุณภาพและการประกันคุณภาพ : แนวทางการเลือกและการใช้ : มอก. 9000-2534 = Standard for quality management and quality assurance : guidelines for selection and use / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.042 ส691ม 2541 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.042 ส691ม 2541] (1).

10. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การบริหารงานคุณภาพและหัวข้อต่างๆ ในระบบคุณภาพ-แนวทางการใช้ : มอก. 9004-2534 = Standard for quality management and quality system elements-guidelines / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.042 ส691ม 2541 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.042 ส691ม 2541] (1).

11. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบคุณภาพ : แบบการประกันคุณภาพในการตรวจสอบและการทดสอบขั้นสุดท้าย : มอก. 9003-2539 = Thai industrial standard quality systems : model for quality assurance in final inspection and test / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.042 ส691ม 2541 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.042 ส691ม 2541] (1).

12. Encyclopedia of small business / Kevin Hillstrom, Laurie Collier Hillstrom

โดย Hillstrom, Kevin | Hillstrom, Laurie Collier.

เลขเรียกหนังสือ: 658.022 H655E (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Dettroit, Mich. : Gale, c1998สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.022 H655E] (2).

13. Encyclopedia of management / edited by Marilyn M. Helms ; foreword by David A. Whetten

โดย Helms, Marilyn M | Whetten, David A.

เลขเรียกหนังสือ: 658.003 E56 1999 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Farmington Hills, Mich. : Gale Group, 1999, c1982สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.003 E56 1999] (1).

14. พจนานุกรม ศัพท์เทคนิคระบบคุณภาพ ISO 9000 (อังกฤษ-ไทย) / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4013 ส181พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.4013 ส181พ] (1).

15. QC characteristics, performance, and member satisfaction : a case study in Thailand / Wilaiporn Leemasawart

โดย Wilaiporn Leemasawart.

เลขเรียกหนังสือ: 658.562 W664Q (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1994หมายเหตุ: Thesis (Ph.D.)--International Christian University, 1994 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.562 W664Q] (1).

16. อธิบายศัพท์การบริหารจัดการสมัยใหม่ = Dictionary of management / วิทยากร เชียงกูล

โดย วิทยากร เชียงกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.003 ว583อ 2543 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สายธาร, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.003 ว583อ 2543] (2).

17. Longman business English dictionary / editor, Sheila Dignen

โดย Dignen, Sheila.

เลขเรียกหนังสือ: 650.03 L856 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harlow, Essex : Pearson Education, c2000สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 650.03 L856] (1).

18. รายงานผลการสำรวจภาวะการณ์และความคาดหมายในการดำเนินกิจการของผู้ประกอบการ พ.ศ. ... จังหวัดเชียงราย / สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย

โดย สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ส691ร ช.ร. (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงราย : สำนักงาน, [2543?]-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658 ส691ร ช.ร.] (1).

19. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนงานของผู้บริหารในองค์การเอกชน = Factors influencing job change of executives in private organizations / ฉัตรวิบูลย์ ฉาวเกียรติ

โดย ฉัตรวิบูลย์ ฉาวเกียรติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ ( ) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

20. รายงานผลการสำรวจภาวะการณ์และความคาดหมายในการดำเนินกิจการของผู้ประกอบการ พ.ศ. ... จังหวัดน่าน / สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน

โดย สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ส691ร น.น. (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: น่าน : สำนักงาน, [2543?]-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658 ส691ร น.น.] (1).