ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 15 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Operations management / R. Dan Reid, Nada R. Sanders

โดย Reid, Robert Dan | Sanders, Nada R.

เลขเรียกหนังสือ: 658.5 R357O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : John Wiley & Sons, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.5 R357O] (1). Items available for reference: [Call number: 658.5 R357O] (1).

2. Top 1000 Thai companies : management strategies in the era of high business volatility

โดย Nation.

เลขเรียกหนังสือ: 338.74025 T673 2004 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Nation Multimedia Group, 2005สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.74025 T673 2004] (4).

3. Logistics Thailand 2008 : a directory of logistics & transportation / จัดโดย นิตยสาร Logistics Thailand บริษัทไอทีแอล เทรด มีเดีย

โดย บริษัทไอทีแอล เทรด มีเดีย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.5025 บ226ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไอทีแอล เทรด มีเดีย, 2551สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.5025 บ226ล] (2).

4. ศัพท์ธุรกิจควรรู้ 1000 คำ = 1000 business buzzwords / LiveABC, เขียน ; มนตรี เจียมจรุงยงศ์, แปล

โดย ไลฟ์เอบีซี | มนตรี เจียมจรุงยงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 650.03 ล988ศ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2553สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 650.03 ล988ศ] (2).

5. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี ... / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: SET 1109 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2556-]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: SET 1109] (2).

6. บทคัดย่อ และ CD บทความฉบับเต็ม ปี ... = Nicbmi Scgsm ... / วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [และอื่นๆ].

โดย การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ (2558 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น) | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : วิทยาลัย, 2558-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 000] (1). Special Status (1).

7. การจัดการคุณภาพชีวิตในการทำงานของประชากรแฝงในเขตเทศบาลตำบลหนองป่าคั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Quality management in work life of non-registered population in the municipality of Nongpakhrang Muang District, Chiang Mai / นับคุณ ดวงสุวรรณ.

โดย นับคุณ ดวงสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ. ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2560สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

8. ออมสินฟักทอง = A pumpkin bank / เรื่องและวาดภาพ, ทวีวัฒน์ โพธิรัชต์

โดย ทวีวัฒน์ โพธิรัชต์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายสื่อความรู้และสิ่งพิมพ์.

เลขเรียกหนังสือ: SET 0081 2550 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฝ่ายสื่อความรู้และสิ่งพิมพ์, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 0081 2550] (2). Items available for reference: [Call number: SET 0081 2550] (2).

9. รายงานสรุป โครงการนวัตกรรมสื่อการสอนอิเลคทรอนิกส์ในระบบ e-Learning : รายวิชา การพัฒนาองค์การ รหัสวิชา กจ.425 / โดย สุวรรณา พลอยศรี

โดย สุวรรณา พลอยศรี | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.00785 ส873ร (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2551สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.00785 ส873ร] (4).

10. รายงานสรุปโครงการนวัตกรรมสื่อการสอนอิเลคทรอนิกส์ในระบบ e-Learning : รายวิชา ภาวะผู้นำ รหัสวิชา กจ.311 / โดย ภาวัฒน์ พันธุ์แพ

โดย พิชาภพ พันธุ์แพ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.40920785 พ646ร (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2551สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.40920785 พ646ร] (4).

11. รายงานสรุป โครงการนวัตกรรมสื่อการสอนอิเลคทรอนิกส์ในระบบ e-learning : รายวิชา การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ รหัสสวิชา กจ 319 / โดย อัญชลี รักอริยะธรรม

โดย อัญชลี รักอริยะธรรม | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.40300785 อ525ร (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2551สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.40300785 อ525ร] (4).

12. รายงานสรุป โครงการนวัตกรรมสื่อการสอนอิเลคทรอนิกส์ในระบบ e-learning : รายวิชา การจัดการธุรกิจขนาดย่อม รหัสวิชา กจ 413 / โดย อัญชลี รักอริยะธรรม.

โดย อัญชลี รักอริยะธรรม | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.0220785 อ525ร (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2551สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.0220785 อ525ร] (3).

13. ความพึงพอใจของผู้เดินทางชาวไทยที่มีต่อคุณภาพบริการท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ = Passenger's satisfaction with service quality at Chiang Mai International Airport / กัญญณัช สิทธิฤกษ์

โดย กัญญณัช สิทธิฤกษ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 387.7364 ก382ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2554หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2554 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 387.7364 ก382ค] (3).

14. การจัดการกิจกรรมโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการร้านเฟอร์นิเจอร์ในหมู่บ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = The logistic management activities : case study of the entrepreneurs producing furniture in Baan Tawai, Hang Dong District, Chiang Mai / ธนสิน เด่นเจริญกุล

โดย ธนสิน เด่นเจริญกุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.5 ธ159ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2554หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2554 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.5 ธ159ก] (3).

15. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการศึกษาแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (BCP) = Executive summary business continuity plan study / จัดทำโดย บริษัทไพร้ซวอเตอร์คูเปอร์ส์ เอฟเอเอส จำกัด

โดย บริษัทไพร้ซวอเตอร์คูเปอร์ส์ เอฟเอเอส | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 600 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554ชื่อเรื่องอื่น: โครงการศึกษาแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง.สามารถยืมได้: No items available Special Status (2).