ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1385 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. องค์การและการจัดการ / สมคิด บางโม.

โดย สมคิด บางโม.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ส234อ 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ส234อ 2539] (1).

2. การบริหารเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ = Strategic management and business policy / สมยศ นาวีการ.

โดย สมยศ นาวีการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4012 ส274ก 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4012 ส274ก 2538] (1).

3. การบริหารสำนักงาน = Office management / พรรณี ประเสริฐวงษ์.

โดย พรรณี ประเสริฐวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 พ272ก 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 14.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 พ272ก 2538] (1).

4. หลักการจัดการ / ธงชัย สันติวงษ์

โดย ธงชัย สันติวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ธ118ห 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ธ118ห 2539] (1).

5. หลายลีลาเทคนิคการทำงาน / ผู้เขียน, สุเมธ แสงนิ่มนวล

โดย สุเมธ แสงนิ่มนวล.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ส843ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ส843ห] (1).

6. องค์การและการจัดการ / สมคิด บางโม.

โดย สมคิด บางโม.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ส234อ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ส234อ 2540] (1).

7. การบริหารเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ = Strategic management and business policy / สมยศ นาวีการ.

โดย สมยศ นาวีการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4012 ส274ก 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4012 ส274ก 2541] (1).

8. คู่มือระบบการควบคุมภายใน / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4013 ต199ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4013 ต199ค] (1).

9. การจัดการยุคศตวรรษ 21 / เรียบเรียงโดย, ธนวรรณ ศรีสุวรรณ

โดย ธนวรรณ ศรีสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ธ154ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เมน แมนเนจ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ธ154ก] (1).

10. ปรัชญาธุรกิจ / ส. สุวรรณ, แปลและเรียบเรียง.

โดย ส. สุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ส114ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ส114ป] (1).

11. การจัดซื้อและบริหารพัสดุ / สุมนา อยู่โพธิ์, ผู้แต่ง

โดย สุมนา อยู่โพธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.72 ส841ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.72 ส841ก] (1).

12. คู่มือนักบุกเบิกธุรกิจ SMEs / กรุงเทพธุรกิจ

โดย กรุงเทพธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 ก263ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 ก263ค] (1).

13. หน้าที่ทางการบริหาร / ผู้แต่ง, ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา

โดย ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 ศ462ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ดาว, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 ศ462ห] (1).

14. กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจ / สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

โดย สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4012 ส239ก 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4012 ส239ก 2543] (1).

15. การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน / เกษม จันทร์แก้ว

โดย เกษม จันทร์แก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 333.7 ก783ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.7 ก783ก] (1).

16. การจัดการสินค้าเสื้อผ้า : Apparel merehandising management / ศรีกาญจนา พลอาสา.

โดย ศรีกาญจนา พลอาสา.

เลขเรียกหนังสือ: 646.30685 ศ176ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สายธาร, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 646.30685 ศ176ก] (1).

17. รวมพลังสร้างคุณภาพให้องค์กร / ณัฐ พจนา, เรียบเรียง

โดย ณัฐ พจนา.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ณ321ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไพลินบุ๊คเน็ต, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ณ321ร] (1).

18. การบริหารธุรกิจ = Business administration / โดย ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์.

โดย ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ณ311ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ณ311ก] (1).

19. คู่มือเจ้าของกิจการ / คณิต พูนผล

โดย คณิต พูนผล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.421 ค129ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ณัฏฐา พืชผล, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.421 ค129ค] (1).

20. ธุรกิจเสิร์ฟพร้อมทุน เคล็ดลับทางด่วนเถ้าแก่ใหม่ / ผู้เขียน, กองบรรณาธิการ.

โดย กองบรรณาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8708 ธ716 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พีเพิลมีเดีย, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8708 ธ716] (1).