ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 96 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. Market for Alternative Investmant : 15th anniversary / ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ.

โดย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ.

เลขเรียกหนังสือ: SET 2036 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ., [2557?]ชื่อเรื่องอื่น: 15th anniversary : Market for Alternative Investmant..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 2036] (1).

42. SET Awards ... / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: SET 2037 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 2037] (3).

43. TSI professional education handbook : คู่มือหลักสูตรสำหรับผู้สนใจประกอบวิชาชีพ และผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: SET 2038 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2558?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 2038] (1).

44. ห้องเรียนนักลงทุน / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: SET 2039 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2558?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 2039] (5).

45. An analysis of opportunistic referral behavior in a collectivist culture : the influence of premium and income level / by Ann Kathrin Hassenburs.

โดย Hassenburs, Ann Kathrin.

เลขเรียกหนังสือ: 300 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Payap Univeristy, 2017สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).

46. เครื่องมือทางการเงินรุ่นใหม่และผลกระทบต่อนโยบายเศรษฐกิจ / ปกรณ์ วิชยานนท์

โดย ปกรณ์ วิชยานนท์ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวม.

เลขเรียกหนังสือ: 332.1 ป117ค 2538 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวม มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.1 ป117ค 2538] (3).

47. บทศึกษาเรื่อง ผลกระทบของข่าวต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / โดย พิชิต อัคราทิตย์, เจริญชัย เล็งศิริวัฒน์, ปราณี เล็กศรีสกุล

โดย พิชิต อัคราทิตย์ | เจริญชัย เล็งศิริวัฒน์ | ปราณี เล็กศรีสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 332.642 พ648บ (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.642 พ648บ] (1).

48. การเจรจาการค้าระหว่างประเทศของไทย / โดย เกริกไกร จีระแพทย์

โดย เกริกไกร จีระแพทย์ | วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร.

เลขเรียกหนังสือ: 382.09593 ก763ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.09593 ก763ก] (2).

49. การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อ TFB e-Cash Card = The study of the client behaviors in using TFB e-Cash Card of Thai Farmer Banks Limited (Public) in Muang District, Chiangmai / วรลักษณ์ เสียมภักดี

โดย วรลักษณ์ เสียมภักดี | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.178 ว275ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.178 ว275ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.178 ว275ก] (1).

50. การศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ไทย = A study of the correlation between the interest rate of financial market and the loan interest rate of Thai commercial banks / พิมพรรณ พรหมปัญญา

โดย พิมพรรณ พรหมปัญญา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.82 พ718ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.82 พ718ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.82 พ718ก] (1).

51. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดหนี้ค้างชำระของลูกหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Factors that cause non-performing loan at Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives, Muang Branch, Lamphun Province / พิษณุ ศิวะศิลป

โดย พิษณุ ศิวะศิลป | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.02402 พ764ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.02402 พ764ป] (1). Items available for reference: [Call number: 332.02402 พ764ป] (1).

52. พฤติกรรมของผู้ใช้บริการเงินฝากเผื่อเรียกกับธนาคารออมสิน สาขาสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = The behaviors of the customers who use saving deposit account at the Government Saving Bank, Sansai Branch, Chiang Mai / วรรณสุดา พลศิริ

โดย วรรณสุดา พลศิริ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.21 ว265พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.21 ว265พ] (1). Items available for reference: [Call number: 332.21 ว265พ] (1).

53. พฤติกรรมของลูกค้าที่มีต่อบริการเงินฝากศุภมงคลของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Customer's behaviors towards "Supa-Mongkol" fixed deposit service of Bank of Ayudhya Limited (Public) in Muang District ChiangMai / ฉัตรดาว โสมนัส

โดย ฉัตรดาว โสมนัส | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.21 ฉ232พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.21 ฉ232พ] (1). Items available for reference: [Call number: 332.21 ฉ232พ] (1).

54. การสำรวจรายได้ ค่าใช้จ่าย และการออม ของผู้มีเงินได้ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The survey of income, expenditure, savings of income earners in Muang District, Chiang Mai / ม.ล. รัตติญา สุขสวัสดิ์

โดย รัตติญา สุขสวัสดิ์, ม.ล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.02401 ร365ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.02401 ร365ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.02401 ร365ก] (1).

55. การสำรวจรูปแบบการออมและการใช้จ่ายของประชาชนในเขต อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ = Saving and spending pattern of the people in Sankampang Destrict, Chiang Mai / จีรนุช อุตโม

โดย จีรนุช อุตโม | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.02401 จ554ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.02401 จ554ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.02401 จ554ก] (1).

56. พฤติกรรมการใช้เงินกู้และความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาถนนทิพย์เนตร ต่อสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน = The satisfaction towards the credit and the behavior of spending credit money of the people's bank project of customers of the Government Savings Bank, Tipphaned Road Branch / ศิริชัย มานิตคุณาการ

โดย ศิริชัย มานิตคุณาการ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.178 ศ452พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.178 ศ452พ] (1). Items available for reference: [Call number: 332.178 ศ452พ] (1).

57. การศึกษาความคิดเห็นของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ต่อเงินกู้สวัสดิสงเคราะห์ = The study of the attitude on welfare lone of the Officers of Siam Commercial Bank Public Limited Company Branches in Muang District, Chiangmai Province / จุฑามาศ ปัญญามูลวงษา

โดย จุฑามาศ ปัญญามูลวงษา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.178 จ628ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.178 จ628ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.178 จ628ก] (1).

58. การศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประมูลขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ = The study of the bidders satisfactory in the reat-estate auction in Chiangmai / จงฤดี มณีจันทร์

โดย จงฤดี มณีจันทร์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 จ127ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8343 จ127ก] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8343 จ127ก] (1).

59. ความคิดเห็นของพนักงานสินเชื่อที่มีต่อปัญหาการจัดการสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The opinions of loan officers on the problems in personal loan management of Bangkok Bank Public Limited / ศรัณย์ทิพย์ รังสิโรจน์

โดย ศรัณย์ทิพย์ รังสิโรจน์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.7 ศ161ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.7 ศ161ค] (1). Items available for reference: [Call number: 332.7 ศ161ค] (1).

60. การศึกษาความพึงพอใจของผู้เอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลของบริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The study of the satisfaction of policy holders of personal accident insurance of QB E insurance company (Thailand) in Amphur Muang, Chiang Mai / ขวัญฤดี ปันสา

โดย ขวัญฤดี ปันสา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 368.7 ข275ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 368.7 ข275ก] (1). Items available for reference: [Call number: 368.7 ข275ก] (1).