ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 96 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
61. การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer satisfaction with the services of Government Saving Bank, Tapae Branch in Chiang Mai / ณัฐนิภา อุทธจักร

โดย ณัฐนิภา อุทธจักร | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.175 ณ335ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.175 ณ335ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.175 ณ335ก] (1).

62. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เงินอิเล็กทรอนิกส์กับนโยบายการเงินและการฟอกเงิน / โดย อนุชิต อนุชิตานุกูล, สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

โดย อนุชิต อนุชิตานุกูล | สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.4 อ188ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.4 อ188ร] (1).

63. รายงานการวิจัยเรื่อง การเงินอุดมศึกษาด้านรายรับระบบใหม่ : Income contingent loan (ICL) / ผู้วิจัย, เมธี ครองแก้ว, สุจิตรา ชำนิวิกย์กรณ์, ประสบโชค มั่งสวัสดิ์

โดย เมธี ครองแก้ว | สุจิตรา ชำนิวิกย์กรณ์ | ประสบโชค มั่งสวัสดิ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547สามารถยืมได้: No items available Special Status (2).

64. Guidance for directors on internal control / prepared by The Institute of Certified Accountants and Auditors of Thaialnd

โดย Stock Exchange of Thailand | Institute of Certified Accountants and Auditors of Thailand.

เลขเรียกหนังสือ: SET 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Market Regulation Department The Stock Exchange of Thailand, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 2003] (4). Items available for reference: [Call number: SET 2003] (1).

65. บริหารการเงินสู่ความสำเร็จ = Finance for nonfinancial managers / ผู้แต่ง, Katherine Wagner ; แปล, เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ ; เรียบเรียง, อำนาจ มังกรพันธุ์

โดย แวกเนอร์, แคทเธอรีน | เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ | อำนาจ มังกรพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 ว928บ (สพ.3) เลขเรียกหนังสือ: SMEs 0077 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 ว928บ] (3). Items available for reference: [Call number: SMEs 0077] (1).

66. ออมก่อน รวยกว่า / ผู้เขียน, นวพร เรืองสกุล.

โดย นวพร เรืองสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: SET 0006 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5 (แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 3)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 0006 2549] (6). Items available for reference: [Call number: SET 0006 2549] (1).

67. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์บางหลักทรัพย์ ในกลุ่มวัสดุก่อสร้างและตกแต่งโดยวิธีการถดถอยแบบสลับเปลี่ยน = Risk analysis on selected securities in the building and furnishig materials sector by switching regression method / สุพิมพรรณ ฟู่เจริญ

โดย สุพิมพรรณ ฟู่เจริญ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.632 ส832ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.632 ส832ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.632 ส832ก] (1).

68. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์บางหลักทรัพย์ในกลุ่มวัสดุก่อสร้างและตกแต่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้วิธีโคอินทิเกรชัน = Risk analysis of selected securities in the building and furnishing materials sector in the Stock Exchange of Thailand by using cointegration method / อุมาภรณ์ เตรียมพัฒนา

โดย อุมาภรณ์ เตรียมพัฒนา | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.632 อ846ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.632 อ846ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.632 อ846ก] (1).

69. วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในตลาดกลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้วิธีโคอินทิเกรชัน = Risk and return analysis of large commercial bank securities in the Stock Exchang of Thailand by using cointegration medthod / ทมาภรณ์ กองแก้ว

โดย ทมาภรณ์ กองแก้ว | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.632 ท121ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.632 ท121ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.632 ท121ก] (1).

70. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ขนส่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยวิธีโคอินทิเกรชันของโจแฮนเซน = Risk and return analysis of transportation securities in the Stock Exchange of Thailand by using Johansen cointegration method / รุ่งระวี สิทธิกร

โดย รุ่งระวี สิทธิกร | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.632 ร632ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.632 ร632ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.632 ร632ก] (1).

71. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหุ้นบริษัทเงินทุนบางหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีโคอินทิเกรชัน = Risk analysis of selected finance company stocks in the Stock Exchange of Thailand by using cointegration method / วิทวัส สุวรรณทา

โดย วิทวัส สุวรรณทา | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6322 ว593ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6322 ว593ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.6322 ว593ก] (1).

72. ปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคในการใช้บัตรเครดิตปลอดค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดลำปาง = Factors affecting consumers' choice of credit cards without annual fee of a commercial bank in Lampang Pvovince / ยุทธพงศ์ ทุ่งแจ้ง

โดย ยุทธพงศ์ ทุ่งแจ้ง | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ย356ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ย356ป] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8342 ย356ป] (1).

73. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์บริษัทผลิตไฟฟ้าบางหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยการใช้วิธีโคอินทิเกรชัน = Risk analysis of selected electricity generating company in the Stock EXchange of Thailand by using cointegration method / บุนย์ญณิศวร์ ชมภูคำ

โดย บุนย์ญณิศวร์ ชมภูคำ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.632 บ637ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.632 บ637ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.632 บ637ก] (1).

74. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยวิธีโคอินทิเกรชัน = Risk and return analysis of medium size commercial bank securities in the Stock Exchange of Thailand by using cointegration method / กรรณิการ์ ไชยลังกา

โดย กรรณิการ์ ไชยลังกา | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.632 ก173ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.632 ก173ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.632 ก173ก] (1).

75. การวิเคราะห์ความโน้มเอียงในการบริโภคหน่วยสุดท้ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจ = Analysis of marginal propensity to consume in the Northeast Region of Thailand before and after the crisis / สุมัทณา สัมมณากุล

โดย สุมัทณา สัมมณากุล | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 339.47 ส389ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 339.47 ส389ก] (1). Items available for reference: [Call number: 339.47 ส389ก] (1).

76. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการในการเข้าสู่หลักเกณฑ์การเป็นผู้ส่งออกของกรมสรรพากรในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 = Factors affecting entrepreneurs' decision to enter the exporters-criterion of the Revenue Department Under Jurisdiction of Chiang Mai Area Reveune Office 2 / ฐิติยา จิยะพงศ์

โดย ฐิติยา จิยะพงศ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 382.6 ฐ359ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.6 ฐ359ป] (1). Items available for reference: [Call number: 382.6 ฐ359ป] (1).

77. การศึกษาสภาพของรายได้ ค่าใช้จ่าย การออม และหนี้สินของเกษตรกรในเขต อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = The study of income, expenses, saving and liabilities of the agriculturist in Sanpatong District, Chiang Mai Province / จิตรานันท์ จันทร์คำปัน

โดย จิตรานันท์ จันทร์คำปัน.

เลขเรียกหนังสือ: 332.02401 จ456ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2550สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.02401 จ456ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.02401 จ456ก] (1).

78. ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาคลองขลุง จ. กำแพงเพชร = Customers' satisfaction with the services of Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives at Khlong Khlung Branch Kamphaengphet / สัญชัย วงษาฝั้น

โดย สัญชัย วงษาฝั้น | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 ส552ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2550หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2550 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8343 ส552ค] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8343 ส552ค] (1).

79. Selectivity and market timing performance of equity funds in thailand = การเลือกและจังหวะเวลาการลงทุนตามสภาวะตลาดของกองทุนตราสารทุนในประเทศไทย / Theeralak Satjawathee, Kandiah Jegasothy

โดย Theeralak Satjawathee | Jegasothy, Kandiah | Payap University. Office of Research.

เลขเรียกหนังสือ: 332.64209593 T375S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiangmai : Office of Research, Payap University, 2007สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

80. รายงานการวิจัยเรื่อง การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสาเหตุของการเกิด NPLs ของ SMEs : กรณีศึกษาภาคเหนือ / จีรพรรณ โอฬารธนาเศรษฐ์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย จีรพรรณ โอฬารธนาเศรษฐ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.152 ร451 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ส่วนวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ, 2551ชื่อเรื่องอื่น: การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสาเหตุของการเกิด NPLs ของ SMEs : กรณีศึกษาภาคเหนือ.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.152 ร451] (1).