ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 96 จากทั้งหมด 145224 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Market for Alternative Investmant : 15th anniversary / ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ.

โดย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ.

เลขเรียกหนังสือ: SET 2036 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ., [2557?]ชื่อเรื่องอื่น: 15th anniversary : Market for Alternative Investmant..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 2036] (1).

2. TSI professional education handbook : คู่มือหลักสูตรสำหรับผู้สนใจประกอบวิชาชีพ และผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: SET 2038 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2558?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 2038] (1).

3. เครื่องมือทางการเงินรุ่นใหม่และผลกระทบต่อนโยบายเศรษฐกิจ / ปกรณ์ วิชยานนท์

โดย ปกรณ์ วิชยานนท์ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวม.

เลขเรียกหนังสือ: 332.1 ป117ค 2538 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวม มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.1 ป117ค 2538] (3).

4. บทศึกษาเรื่อง ผลกระทบของข่าวต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / โดย พิชิต อัคราทิตย์, เจริญชัย เล็งศิริวัฒน์, ปราณี เล็กศรีสกุล

โดย พิชิต อัคราทิตย์ | เจริญชัย เล็งศิริวัฒน์ | ปราณี เล็กศรีสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 332.642 พ648บ (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.642 พ648บ] (1).

5. รายงานการวิจัยรูปแบบของสหกรณ์ที่เหมาะสมกับการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในชุมชน / โดย ถนอม มากะจันทร์, เจิดหล้า สุนทรวิภาต

โดย ถนอม มากะจันทร์ | เจิดหล้า สุนทรวิภาต.

เลขเรียกหนังสือ: 334 ถ132ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 334 ถ132ร] (1).

6. รายงานผลการวิจัยเรื่องพฤติกรรมของ Velocity of money ในประเทศไทย = The behavior of velocity of money in Thailand / โดย ฐานิสร์ จาตุรงคกุล

โดย ฐานิสร์ จาตุรงคกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 332.401 ฐ222ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.401 ฐ222ร] (1).

7. บทศึกษาเรื่อง ต้นทุนของผู้ระดมทุนในตลาดทุนไทย / โดย พิชิต อัคราทิตย์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย พิชิต อัคราทิตย์ | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 332.642 บ131 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.642 บ131] (1).

8. รายงานผลการวิจัย การพยากรณ์อันดับเครดิตของหุ้นกู้โดยใช้เทคนิคนิวรอนเนทเวอร์ค / อัญญา ขันธวิทย์

โดย อัญญา ขันธวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.40355 อ531ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.40355 อ531ร] (1).

9. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษี / โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 336.2 ส232ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 336.2 ส232ก] (1).

10. การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อ TFB e-Cash Card = The study of the client behaviors in using TFB e-Cash Card of Thai Farmer Banks Limited (Public) in Muang District, Chiangmai / วรลักษณ์ เสียมภักดี

โดย วรลักษณ์ เสียมภักดี | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.178 ว275ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.178 ว275ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.178 ว275ก] (1).

11. การศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ไทย = A study of the correlation between the interest rate of financial market and the loan interest rate of Thai commercial banks / พิมพรรณ พรหมปัญญา

โดย พิมพรรณ พรหมปัญญา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.82 พ718ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.82 พ718ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.82 พ718ก] (1).

12. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดหนี้ค้างชำระของลูกหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Factors that cause non-performing loan at Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives, Muang Branch, Lamphun Province / พิษณุ ศิวะศิลป

โดย พิษณุ ศิวะศิลป | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.02402 พ764ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.02402 พ764ป] (1). Items available for reference: [Call number: 332.02402 พ764ป] (1).

13. พฤติกรรมของผู้ใช้บริการเงินฝากเผื่อเรียกกับธนาคารออมสิน สาขาสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = The behaviors of the customers who use saving deposit account at the Government Saving Bank, Sansai Branch, Chiang Mai / วรรณสุดา พลศิริ

โดย วรรณสุดา พลศิริ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.21 ว265พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.21 ว265พ] (1). Items available for reference: [Call number: 332.21 ว265พ] (1).

14. พฤติกรรมของลูกค้าที่มีต่อบริการเงินฝากศุภมงคลของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Customer's behaviors towards "Supa-Mongkol" fixed deposit service of Bank of Ayudhya Limited (Public) in Muang District ChiangMai / ฉัตรดาว โสมนัส

โดย ฉัตรดาว โสมนัส | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.21 ฉ232พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.21 ฉ232พ] (1). Items available for reference: [Call number: 332.21 ฉ232พ] (1).

15. การสำรวจรายได้ ค่าใช้จ่าย และการออม ของผู้มีเงินได้ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The survey of income, expenditure, savings of income earners in Muang District, Chiang Mai / ม.ล. รัตติญา สุขสวัสดิ์

โดย รัตติญา สุขสวัสดิ์, ม.ล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.02401 ร365ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.02401 ร365ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.02401 ร365ก] (1).

16. การสำรวจรูปแบบการออมและการใช้จ่ายของประชาชนในเขต อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ = Saving and spending pattern of the people in Sankampang Destrict, Chiang Mai / จีรนุช อุตโม

โดย จีรนุช อุตโม | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.02401 จ554ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.02401 จ554ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.02401 จ554ก] (1).

17. การศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประมูลขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ = The study of the bidders satisfactory in the reat-estate auction in Chiangmai / จงฤดี มณีจันทร์

โดย จงฤดี มณีจันทร์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 จ127ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8343 จ127ก] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8343 จ127ก] (1).

18. การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer satisfaction with the services of Government Saving Bank, Tapae Branch in Chiang Mai / ณัฐนิภา อุทธจักร

โดย ณัฐนิภา อุทธจักร | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.175 ณ335ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.175 ณ335ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.175 ณ335ก] (1).

19. Student personal finance and government student loans : a case study of Thailand / Rux Prompalit

โดย Rux Prompalit.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2209593 R984S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2003หมายเหตุ: Thesis (Ph.D.)--University of Oregon, 2003 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.2209593 R984S] (1). Items available for reference: [Call number: 371.2209593 R984S] (1).

20. ความจำเป็นและแนวทางในการพัฒนาตลาดทุนไทย / โดย ประสาร ไตรรัตน์วรกุล.

โดย ประสาร ไตรรัตน์วรกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 600 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2546สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).