ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 52 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อ TFB e-Cash Card = The study of the client behaviors in using TFB e-Cash Card of Thai Farmer Banks Limited (Public) in Muang District, Chiangmai / วรลักษณ์ เสียมภักดี

โดย วรลักษณ์ เสียมภักดี | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.178 ว275ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.178 ว275ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.178 ว275ก] (1).

2. การศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ไทย = A study of the correlation between the interest rate of financial market and the loan interest rate of Thai commercial banks / พิมพรรณ พรหมปัญญา

โดย พิมพรรณ พรหมปัญญา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.82 พ718ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.82 พ718ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.82 พ718ก] (1).

3. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดหนี้ค้างชำระของลูกหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Factors that cause non-performing loan at Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives, Muang Branch, Lamphun Province / พิษณุ ศิวะศิลป

โดย พิษณุ ศิวะศิลป | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.02402 พ764ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.02402 พ764ป] (1). Items available for reference: [Call number: 332.02402 พ764ป] (1).

4. พฤติกรรมของผู้ใช้บริการเงินฝากเผื่อเรียกกับธนาคารออมสิน สาขาสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = The behaviors of the customers who use saving deposit account at the Government Saving Bank, Sansai Branch, Chiang Mai / วรรณสุดา พลศิริ

โดย วรรณสุดา พลศิริ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.21 ว265พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.21 ว265พ] (1). Items available for reference: [Call number: 332.21 ว265พ] (1).

5. พฤติกรรมของลูกค้าที่มีต่อบริการเงินฝากศุภมงคลของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Customer's behaviors towards "Supa-Mongkol" fixed deposit service of Bank of Ayudhya Limited (Public) in Muang District ChiangMai / ฉัตรดาว โสมนัส

โดย ฉัตรดาว โสมนัส | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.21 ฉ232พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.21 ฉ232พ] (1). Items available for reference: [Call number: 332.21 ฉ232พ] (1).

6. การสำรวจรายได้ ค่าใช้จ่าย และการออม ของผู้มีเงินได้ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The survey of income, expenditure, savings of income earners in Muang District, Chiang Mai / ม.ล. รัตติญา สุขสวัสดิ์

โดย รัตติญา สุขสวัสดิ์, ม.ล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.02401 ร365ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.02401 ร365ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.02401 ร365ก] (1).

7. การสำรวจรูปแบบการออมและการใช้จ่ายของประชาชนในเขต อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ = Saving and spending pattern of the people in Sankampang Destrict, Chiang Mai / จีรนุช อุตโม

โดย จีรนุช อุตโม | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.02401 จ554ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.02401 จ554ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.02401 จ554ก] (1).

8. การศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประมูลขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ = The study of the bidders satisfactory in the reat-estate auction in Chiangmai / จงฤดี มณีจันทร์

โดย จงฤดี มณีจันทร์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8343 จ127ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8343 จ127ก] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8343 จ127ก] (1).

9. การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer satisfaction with the services of Government Saving Bank, Tapae Branch in Chiang Mai / ณัฐนิภา อุทธจักร

โดย ณัฐนิภา อุทธจักร | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.175 ณ335ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.175 ณ335ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.175 ณ335ก] (1).

10. Student personal finance and government student loans : a case study of Thailand / Rux Prompalit

โดย Rux Prompalit.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2209593 R984S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2003หมายเหตุ: Thesis (Ph.D.)--University of Oregon, 2003 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.2209593 R984S] (1). Items available for reference: [Call number: 371.2209593 R984S] (1).

11. ปัจจัยที่มีผลต่อการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม = Factors affecting commercial banks' credit for small and medium enterprises / ชุลีพร ไกรสมเดช

โดย ชุลีพร ไกรสมเดช.

เลขเรียกหนังสือ: 332.7 ช638ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.7 ช638ป] (1). Items available for reference: [Call number: 332.7 ช638ป] (1).

12. Guidance for directors on internal control / prepared by The Institute of Certified Accountants and Auditors of Thaialnd

โดย Stock Exchange of Thailand | Institute of Certified Accountants and Auditors of Thailand.

เลขเรียกหนังสือ: SET 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Market Regulation Department The Stock Exchange of Thailand, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 2003] (4). Items available for reference: [Call number: SET 2003] (1).

13. บริหารการเงินสู่ความสำเร็จ = Finance for nonfinancial managers / ผู้แต่ง, Katherine Wagner ; แปล, เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ ; เรียบเรียง, อำนาจ มังกรพันธุ์

โดย แวกเนอร์, แคทเธอรีน | เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ | อำนาจ มังกรพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 ว928บ (สพ.3) เลขเรียกหนังสือ: SMEs 0077 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 ว928บ] (3). Items available for reference: [Call number: SMEs 0077] (1).

14. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหุ้นในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยวิธีการถดถอยแบบสลับเปลี่ยน = Risk analysis of stocks in the property development sector using switching regression method / วชิรภูมิ เบญจวัฒนวงศ์

โดย วชิรภูมิ เบญจวัฒนวงศ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6322 ว151ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6322 ว151ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.6322 ว151ก] (1).

15. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์บางหลักทรัพย์ ในกลุ่มวัสดุก่อสร้างและตกแต่งโดยวิธีการถดถอยแบบสลับเปลี่ยน = Risk analysis on selected securities in the building and furnishig materials sector by switching regression method / สุพิมพรรณ ฟู่เจริญ

โดย สุพิมพรรณ ฟู่เจริญ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.632 ส832ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.632 ส832ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.632 ส832ก] (1).

16. การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคด้วยแบบจำลองการ์ชเอ็ม : กรณึศึกษาหลักทรัพย์ในกลุ่มวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง = Grach-M model technical analysis : a case study of securities in the building and furnishing material sector / ภัทร์ ตั้งตระกูล

โดย ภัทร์ ตั้งตระกูล | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.632 ภ363ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.632 ภ363ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.632 ภ363ก] (1).

17. วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในตลาดกลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้วิธีโคอินทิเกรชัน = Risk and return analysis of large commercial bank securities in the Stock Exchang of Thailand by using cointegration medthod / ทมาภรณ์ กองแก้ว

โดย ทมาภรณ์ กองแก้ว | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.632 ท121ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.632 ท121ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.632 ท121ก] (1).

18. วิเคราะห์ความเสี่ยงของหุ้นบริษัทเงินทุนบางหุ้นโดยวิธีการถดถอยแบบสลับเปลี่ยน = Risk analysis of selected finance company stocks by switching regression method / สุธีรา เอื้ออัมพร

โดย สุธีรา เอื้ออัมพร | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6322 ส786ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6322 ส786ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.6322 ส786ก] (1).

19. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์บางหลักทรัพย์ในกลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Risk analysis of selected securities in the energy sector in the Stock Exchange of Thailand / จิตราพรรณ ใจตุ้ย

โดย จิตราพรรณ ใจตุ้ย | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.362 จ457ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.362 จ457ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.362 จ457ก] (1).

20. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ขนส่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยวิธีโคอินทิเกรชันของโจแฮนเซน = Risk and return analysis of transportation securities in the Stock Exchange of Thailand by using Johansen cointegration method / รุ่งระวี สิทธิกร

โดย รุ่งระวี สิทธิกร | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.632 ร632ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.632 ร632ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.632 ร632ก] (1).