ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 6 จากทั้งหมด 145240 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. SET Awards ... / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: SET 2037 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 2037] (3).

2. An analysis of opportunistic referral behavior in a collectivist culture : the influence of premium and income level / by Ann Kathrin Hassenburs.

โดย Hassenburs, Ann Kathrin.

เลขเรียกหนังสือ: 300 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Payap Univeristy, 2017สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).

3. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการการเงินของกลุ่มผักอินทรีย์ ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน = The financial management development on the organic vegetables group in Tumbon Nongpakrung, Muang District, Chiang Mai Province / โดย พรรณนุช ชัยปินชนะ.

โดย พรรณนุช ชัยปินชนะ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 พ264ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาการจัดการการเงินของกลุ่มผักอินทรีย์ ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 พ264ร] (4).

4. รายงานการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการรายงานข้อมูลสังคมและสิ่งแวดล้อมกับผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มดัชนีเซท 100 = Relationships between the social and environmental reporting and financial performance of firms listed on the stock exchange of Thailand in the SET 100 index group / โดย วิริยา จงรักษ์สัตย์.

โดย วิริยา จงรักษ์สัตย์.

เลขเรียกหนังสือ: ว. ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2560ชื่อเรื่องอื่น: ความสัมพันธ์ระหว่างการรายงานข้อมูลสังคมและสิ่งแวดล้อมกับผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มดัชนีเซท 100.สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).

5. Interdisciplinary approach in the impact of electronic payment systems on economic growth of Thailand = การศึกษาผลกระทบของระบบการจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย / by Seung Hwan Kang, Jira Yammeesri.

โดย Seung Hwan Kang | Jira Yammeesri.

เลขเรียกหนังสือ: 300 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Payap Univeristy, 2016ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาผลกระทบของระบบการจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย.สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).

6. รายงานประจำปี ... / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: SET 1083 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ตลาดหลักทรัพย์, 2546-ชื่อเรื่องอื่น: รายงานประจำปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 1083] (14). Items available for reference: [Call number: SET 1083] (9).