ผลการค้นหาของคุณมี 9 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ไทย = A study of the correlation between the interest rate of financial market and the loan interest rate of Thai commercial banks / พิมพรรณ พรหมปัญญา

โดย พิมพรรณ พรหมปัญญา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.82 พ718ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.82 พ718ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.82 พ718ก] (1).

2. ปัจจัยที่มีผลต่อการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม = Factors affecting commercial banks' credit for small and medium enterprises / ชุลีพร ไกรสมเดช

โดย ชุลีพร ไกรสมเดช.

เลขเรียกหนังสือ: 332.7 ช638ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.7 ช638ป] (1). Items available for reference: [Call number: 332.7 ช638ป] (1).

3. วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในตลาดกลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้วิธีโคอินทิเกรชัน = Risk and return analysis of large commercial bank securities in the Stock Exchang of Thailand by using cointegration medthod / ทมาภรณ์ กองแก้ว

โดย ทมาภรณ์ กองแก้ว | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.632 ท121ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.632 ท121ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.632 ท121ก] (1).

4. ปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคในการใช้บัตรเครดิตปลอดค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดลำปาง = Factors affecting consumers' choice of credit cards without annual fee of a commercial bank in Lampang Pvovince / ยุทธพงศ์ ทุ่งแจ้ง

โดย ยุทธพงศ์ ทุ่งแจ้ง | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ย356ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ย356ป] (1). Items available for reference: [Call number: 658.8342 ย356ป] (1).

5. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยวิธีโคอินทิเกรชัน = Risk and return analysis of medium size commercial bank securities in the Stock Exchange of Thailand by using cointegration method / กรรณิการ์ ไชยลังกา

โดย กรรณิการ์ ไชยลังกา | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.632 ก173ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.632 ก173ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.632 ก173ก] (1).

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหุ้นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่โดยวิธีการถดถอยแบบสลับเปลี่ยน = Risk analysis of large commercial bank stocks by switching regression method / ประพนธ์ เฉลิมพิชัย

โดย ประพนธ์ เฉลิมพิชัย | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6322 ป298ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6322 ป298ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.6322 ป298ก] (1).

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหุ้นธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางโดยวิธีการถดถอยแบบสลับเปลี่ยน = Risk analysis of medium size commercial bank stocks using switching regression method / จาตุรันต์ พึ่งพุทธารักษ์

โดย จาตุรันต์ พึ่งพุทธารักษ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6322 จ297ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6322 จ297ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.6322 จ297ก] (1).

8. การศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ธนาคารพาณิชย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ = The study of strategic management of commercial bank, A.Maung, Chiang Mai / ทวีวรรณ ธารพิพัฒน์.

โดย ทวีวรรณ ธารพิพัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 332.120684 ท224ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2551สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.120684 ท224ก] (2).

9. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จกับกำไรขาดทุนสุทธิของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = A comparative study between comprehensive income and net income of commercial banks registered in the Stock Exchange of Thailand / โดย สุรกิจ คำวงศ์ปีน.

โดย สุรกิจ คำวงศ์ปีน.

เลขเรียกหนังสือ: 332.12 ส845ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2555ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาเปรียบเทียบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จกับกำไรขาดทุนสุทธิของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.12 ส845ร] (1).