ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 12 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. บทศึกษาเรื่อง ผลกระทบของข่าวต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / โดย พิชิต อัคราทิตย์, เจริญชัย เล็งศิริวัฒน์, ปราณี เล็กศรีสกุล

โดย พิชิต อัคราทิตย์ | เจริญชัย เล็งศิริวัฒน์ | ปราณี เล็กศรีสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 332.642 พ648บ (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.642 พ648บ] (1).

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์บางหลักทรัพย์ ในกลุ่มวัสดุก่อสร้างและตกแต่งโดยวิธีการถดถอยแบบสลับเปลี่ยน = Risk analysis on selected securities in the building and furnishig materials sector by switching regression method / สุพิมพรรณ ฟู่เจริญ

โดย สุพิมพรรณ ฟู่เจริญ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.632 ส832ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.632 ส832ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.632 ส832ก] (1).

3. การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคด้วยแบบจำลองการ์ชเอ็ม : กรณึศึกษาหลักทรัพย์ในกลุ่มวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง = Grach-M model technical analysis : a case study of securities in the building and furnishing material sector / ภัทร์ ตั้งตระกูล

โดย ภัทร์ ตั้งตระกูล | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.632 ภ363ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.632 ภ363ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.632 ภ363ก] (1).

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์บางหลักทรัพย์ในกลุ่มวัสดุก่อสร้างและตกแต่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้วิธีโคอินทิเกรชัน = Risk analysis of selected securities in the building and furnishing materials sector in the Stock Exchange of Thailand by using cointegration method / อุมาภรณ์ เตรียมพัฒนา

โดย อุมาภรณ์ เตรียมพัฒนา | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.632 อ846ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.632 อ846ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.632 อ846ก] (1).

5. วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในตลาดกลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้วิธีโคอินทิเกรชัน = Risk and return analysis of large commercial bank securities in the Stock Exchang of Thailand by using cointegration medthod / ทมาภรณ์ กองแก้ว

โดย ทมาภรณ์ กองแก้ว | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.632 ท121ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.632 ท121ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.632 ท121ก] (1).

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์บางหลักทรัพย์ในกลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Risk analysis of selected securities in the energy sector in the Stock Exchange of Thailand / จิตราพรรณ ใจตุ้ย

โดย จิตราพรรณ ใจตุ้ย | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.362 จ457ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.362 จ457ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.362 จ457ก] (1).

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ขนส่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยวิธีโคอินทิเกรชันของโจแฮนเซน = Risk and return analysis of transportation securities in the Stock Exchange of Thailand by using Johansen cointegration method / รุ่งระวี สิทธิกร

โดย รุ่งระวี สิทธิกร | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.632 ร632ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.632 ร632ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.632 ร632ก] (1).

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์บริษัทผลิตไฟฟ้าบางหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยการใช้วิธีโคอินทิเกรชัน = Risk analysis of selected electricity generating company in the Stock EXchange of Thailand by using cointegration method / บุนย์ญณิศวร์ ชมภูคำ

โดย บุนย์ญณิศวร์ ชมภูคำ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.632 บ637ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.632 บ637ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.632 บ637ก] (1).

9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยวิธีโคอินทิเกรชัน = Risk and return analysis of medium size commercial bank securities in the Stock Exchange of Thailand by using cointegration method / กรรณิการ์ ไชยลังกา

โดย กรรณิการ์ ไชยลังกา | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.632 ก173ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.632 ก173ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.632 ก173ก] (1).

10. 5(1)00+ SET stock focus / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: SET 2012 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2554ชื่อเรื่องอื่น: SET stock focus 5(1)00+.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 2012] (4). Items available for reference: [Call number: SET 2012] (1).

11. หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด / ผู้เขียน, ฐิติเมธ โภคชัย และนภาพร ไชยขันแก้ว.

โดย ฐิติเมธ โภคชัย | นภาพร ไชยขันแก้ว | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. ศูนย์ส่งเสริมการระดมทุน.

เลขเรียกหนังสือ: SET 2035 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมการระดมทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, [2557?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 2035] (1).

12. เงินทองต้องใส่ใจ : วางแผนการเงินส่วนบุคคล. เล่ม 1 / ผู้เขียน, กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข

โดย กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน. ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้.

เลขเรียกหนังสือ: SET 0104 2552 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5 ฉบับปรับปรุงใหม่ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 0104 2552] (4). Items available for reference: [Call number: SET 0104 2552] (1).