Refine your search

Your search returned 429 results from 147449 records. Subscribe to this search

|
121. โครงสร้างค่าจ้างและแบบแผนการจ้างงานของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ลำพูน) = Wage structure and employment patterns of electronics industry in the Northern Region Industrial Estate (Lumphun) / กุลฤดี เฒ่าทา

by กุลฤดี เฒ่าทา | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: 331.21 ก728ค (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2546 Description: ก-ฏ, 81 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 331.21 ก728ค] (1).

122. ความเต็มใจจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยนอกในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Willingness to pay of out-patients in universal coverage policy at Hang Dong Hospital, Chiang Mai Province / ฐิติมา น้อยวินิจ

by ฐิติมา น้อยวินิจ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: 368.382 ฐ351ค (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2546 Description: ก-ฐ, 83 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 368.382 ฐ351ค] (1).

123. การศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บและการประมาณการรายได้ภาษีสรรพากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง = A study of tax collection efficiency and tax estimation of Lampang Area Revenue Office / มุกดา แก้วพนา

by มุกดา แก้วพนา | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: 336.2 ม615ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2548 Description: ก-ฑ, 116 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 336.2 ม615ก] (1). Items available for reference: [Call number: 336.2 ม615ก] (1).

124. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหุ้นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่โดยวิธีการถดถอยแบบสลับเปลี่ยน = Risk analysis of large commercial bank stocks by switching regression method / ประพนธ์ เฉลิมพิชัย

by ประพนธ์ เฉลิมพิชัย | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: 332.6322 ป298ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2546 Description: ก-ฏ, 91 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6322 ป298ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.6322 ป298ก] (1).

125. การวิเคราะห์ผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินบาทที่มีต่อการส่งออกกุ้งแช่แข็งของประเทศไทย : 2540-2546 = The impact analysis of the Thai Baht volatility on frozen shrimp export of Thailand : 1997-2003 / ณงคราญ สหัสกุล

by ณงคราญ สหัสกุล | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: 332.45 ณ119ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2547 Description: ก-ซ, 55 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 332.45 ณ119ก] (1).

126. การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกับกองทุนเปิดอื่น = A comparative analysis of the rates of returns between the retirement mutual fund and other open-end funds / ธัญมาศ เชาว์ธุลี

by ธัญมาศ เชาว์ธุลี | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: 332.6327 ธ468ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2547 Description: ก-ฎ, 76 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 332.6327 ธ468ก] (1).

127. ปัจจัยที่มีผลต่อการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา = Factors influencing Thai gems and jewelry import of the United State of America / กฤติยา ทุนอินทร์

by กฤติยา ทุนอินทร์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: 382.456882 ก273ป (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2547 Description: ก-ณ, 139 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 382.456882 ก273ป] (1).

128. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้วยวิธีการเส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่ม = An analysis of risk and return on property development sector securities by stochastic frontier method / กฤษฏ์ จิตพินิจยล

by กฤษฏ์ จิตพินิจยล | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: 332.632 ก278ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2547 Description: ก-ฌ, 72 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 332.632 ก278ก] (1).

129. ประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ทางเทคนิคในการพยากรณ์ของราคาหุ้นกลุ่มสื่อสาร = Efficiency of technical analysis in stock price forecasting of communication sector securities / สารนาถ สุภา

by สารนาถ สุภา | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: 332.63222 ส668ป (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2547 Description: ก-ฏ, 82 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 332.63222 ส668ป] (1).

130. บทบาท ข้อจำกัด ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตาก = Role, restrictions, problems and obstacles of Tak Agricultural Cooperatives Operation / เยาวเรศ แซ่โค้ว

by เยาวเรศ แซ่โค้ว | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: 334.683 ย546บ (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2547 Description: ก-ณ, 89 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 334.683 ย546บ] (1).

131. การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนของการทำฟาร์มไก่ไข่ในจังหวัดเชียงราย = Financial cost-benefit analysis of a layer farm in Chiang Mai Province / สุธิดา เรียงจนะพาธี

by สุธิดา เรียงจนะพาธี | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: 338.51 ส785ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2547 Description: ก-ฎ, 72 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 338.51 ส785ก] (1).

132. การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนทางการเงินของโรงเรียนประถมศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนในจังหวัดเชียงใหม่ = Financial cost-benefit analysis of English program primary school in Chiang Mai Province / สาโรจน์ โรจนสาโรจน์

by สาโรจน์ โรจนสาโรจน์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: 338.51 ส683ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2547 Description: ก-ฎ, 68 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 338.51 ส683ก] (1).

133. การวิเคราะห์ปัญหาของธุรกิจส่งออก : กรณีศึกษาลูกค้าของศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = An analysis of export business problems : a case study of customers of the International Business Center of a commercial bank in Chiang Mai Province / นัทธ์ชนัน โตบัณฑิต

by นัทธ์ชนัน โตบัณฑิต | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: 382.6 น399ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2547 Description: ก-ฑ, 67 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 382.6 น399ก] (1).

134. การวิเคราะห์แรงปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อผลประกอบการของธนาคารสถาบันการเงิน และอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย = An analysis of economic forces influencing earnings of banks, financial institutions and real estate business in Thailand / กาญจนา สิรพงษ์ไพโรจน์

by กาญจนา สิรพงษ์ไพโรจน์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: 332.1 ก427ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2546 Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 Description: ก-ฎ, 113 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 332.1 ก427ก] (1).

135. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจห้องแถวของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting customers' decision to use loan for shop-house business service of the Government Savings Bank in Chiang Mai Province / รินนภา ฤทธิศร

by รินนภา ฤทธิศร | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: 332.7 ร479ป (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2547 Description: ก-ฎ, 63 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 332.7 ร479ป] (1).

136. ผลกระทบของข้อจำกัดทางด้านสภาพคล่องและการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ทางการเงินต่อพฤติกรรมการบริโภคภาคเอกชนในประเทศไทย = Impact of liquidity constraints and financial deregulation of private consumption behavior in Thailand / เบญจวรรณ จันทรา

by เบญจวรรณ จันทรา | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: 332.4 บ788ผ (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2546 Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 Description: ก-ฎ, 81 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.4 บ788ผ] (1). Items available for reference: [Call number: 332.4 บ788ผ] (1).

137. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์บางประเทศในเอเชีย = The relationship between foreign exchange rates and stock market indices in selected Asian ountries / สายสุดา จันทรา

by สายสุดา จันทรา | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: 332.45 ส663ค (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2547 Description: ก-ฏ, 103 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 332.45 ส663ค] (1).

138. ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการซื้อเครื่องบันทึกเวลาของกิจการในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the demand for business time recorders in Mueang District, Chiang Mai Province / จีระศักดิ์ กันสุวรรณ์

by จีระศักดิ์ กันสุวรรณ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: 658.3121 จ571ป (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2548 Description: ก-ฐ, 68 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3121 จ571ป] (1). Items available for reference: [Call number: 658.3121 จ571ป] (1).

139. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมโครงการเจรจาหนี้ที่อยู่ระหว่างบังคับคดีของ คปน. ของลูกหนี้ธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the participation in the trouble debt restructuring project in the legal execution process of CDRAC of commercial bank's borrowers in Chiang Mai Province / สมหมาย ศิริธรรม

by สมหมาย ศิริธรรม | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: 332.02402 ส287ป (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2548 Description: ก-ฐ, 82 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 332.02402 ส287ป] (1).

140. โครงสร้าง พฤติกรรม และผลการดำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยในช่วงก่อนและหลังวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินปี พ.ศ. 2540 = Structure, conduct and performance of commercial banking system in Thailand befor and after the economics crisis 1997 / ประภัสร ไชยชมภู

by ประภัสร ไชยชมภู | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: 332.15 ป337ค (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2547 Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 Description: ก-ฒ, 151 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 332.15 ป337ค] (1).