Refine your search

Your search returned 75 results from 147440 records. Subscribe to this search

|
1. ทำเนียบนักบริหารการเงิน 2538 / เจ้าของ, บริษัทแคปปิตัลคอม จำกัด

by บริษัทแคปปิตัลคอม.

Call number: 658.409 ท424 (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2538 Description: 84 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 658.409 ท424] (1).

2. ประวัติและวิวัฒนาการธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย / ชนินทร์ พิทยาวิวิธ.

by ชนินทร์ พิทยาวิวิธ.

Call number: 332.12 ช154ป (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมธนาคารไทย, 2551 Description: 443 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 332.12 ช154ป] (1).

3. แผนพัฒนาตลาดทุนไทย / คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย

by คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย.

Call number: 332.041 ค123ผ (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2552 Description: 4, 36 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 332.041 ค123ผ] (1).

4. Stock focus / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Call number: SET 2014 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553 Description: 80 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: SET 2014] (1).

5. ทำเนียบบัตรเครดิต 1996

Call number: 332.765 ท424 (อ.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัทมีเดียแอสโซซิเอตเต็ด, 2539 Description: 158 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 332.765 ท424] (1).

6. สรุปภาวะตลาดทุน และภาวะเศรษฐกิจ ปี ... / สำนักวิจัยและพัฒนาตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

by สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. สำนักวิจัยและพัฒนาตลาดทุน.

Call number: 332.642593 ส691ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2540- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 332.642593 ส691ส] (2).

7. 72 พรรษาภัทรกษัตริย์ ธนบัตรรัชกาลที่ 9 / ธนาคารแห่งประเทศไทย

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 332.404409593 ธ241จ (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2542 Description: 197 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 332.404409593 ธ241จ] (1).

8. รายงานของคณะกรรมาธิการ การคลัง การธนาคารและสถบันการเงิน วุฒิสภาพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง มาตรการและแนวทางในการบริหารเงินออมและเงินลงทุนระยะยาว / กองกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กองกรรมาธิการ.

Call number: 658.15 ส691ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กอง, 2541- Description: 2, ก-ฎ, 48, 23 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 658.15 ส691ร] (1).

9. สถิติเศรษฐกิจและการเงิน ... = Economic and financial statistics / จัดทำโดย สายฐานข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 330.9593 ธ241ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สายฐานข้อมูล, 2544 Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 330.9593 ธ241ส] (4).

10. การศึกษาแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลไทย : กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศ / โดย ปราณี ทินกร, ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์.

by ปราณี ทินกร | ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Call number: 352.4609593 ป445ก (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อกาพัฒนาประเทศไทย, 2539. Description: 80 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 352.4609593 ป445ก] (1).

11. การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อ TFB e-Cash Card = The study of the client behaviors in using TFB e-Cash Card of Thai Farmer Banks Limited (Public) in Muang District, Chiangmai / วรลักษณ์ เสียมภักดี

by วรลักษณ์ เสียมภักดี | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 332.178 ว275ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2544 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 Description: ก-ญ, 53 หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.178 ว275ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.178 ว275ก] (1).

12. แหล่งข้อมูลอีสาน 2001 และเว็บไซต์ที่น่าสนใจ / สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

Call number: 330.95934 ห829 (อ.) Material type: book BookPublisher: ขอนแก่น : สำนักงาน, 2544- Description: 244 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 330.95934 ห829] (1).

13. รายงานสรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ร้านค้าประจำปี ... / กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย กองประมวลผลและพัฒนาสารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กองประมวลผลและพัฒนาสารสนเทศ. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย.

Call number: 334.5 ก169ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2543- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 334.5 ก169ร] (1).

14. รายงานสรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินกลุ่มเกษตรกรทำประมงและเลี้ยงสัตว์น้ำประจำปี ... / กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย กองประมวลผลและพัฒนาสารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กองประมวลผลและพัฒนาสารสนเทศ. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย.

Call number: 334.68392 ก169ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, 2543- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 334.68392 ก169ร] (1).

15. ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ : บทเรียนและประสบการณ์จากวิกฤติเศรษฐกิจไทย = Corporate debt restructuring : lessons from the aftermath of Thai economic crisis / ทำนอง ดาศรี, บรรณาธิการ

by ทำนอง ดาศรี | ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 336.36 ป432 (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2544 Description: ก-ณ, 563 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 336.36 ป432] (2).

16. การศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ไทย = A study of the correlation between the interest rate of financial market and the loan interest rate of Thai commercial banks / พิมพรรณ พรหมปัญญา

by พิมพรรณ พรหมปัญญา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 332.82 พ718ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2545 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 Description: ก-ฌ, 62, [34] หน้า.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.82 พ718ก] (1). Items available for reference: [Call number: 332.82 พ718ก] (1).

17. สุดยอดกองทุนภาคเหนือ : กองทุนหมู่บ้านดีเด่นระดับอำเภอ / คณะผู้จัดทำ, สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, กรมการพัฒนาชุมชน

by สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ | กรมการพัฒนาชุมชน.

Call number: 352.73 ส691ส (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546 Description: 307 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 352.73 ส691ส] (1).

18. วิวัฒนาการเงินตราไทย = The evolution of Thai money

by กรมธนารักษ์. สำนักบริหารเงินตรา.

Call number: 737.49593 ว744 (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์, 2545 Description: 113 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 737.49593 ว744] (1).

19. รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินทุกรูปแบบสหกรณ์ร้านค้า ประจำปี ... / กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย ศูนย์สารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ศูนย์สารสนเทศ. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย.

Call number: 334.5 ก169ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2546- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 334.5 ก169ร] (2).

20. รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์บริการทุกรูปแบบ ประจำปี ... / กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย ศูนย์สารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ศูนย์สารสนเทศ. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย.

Call number: 334 ก169ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2546- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 334 ก169ร] (2).