Refine your search

Your search returned 94 results from 146862 records. Subscribe to this search

|
1. พจนานุกรมศัพท์เศรษฐกิจ : ธุรกิจ การเงิน และการธนาคาร / วิทยากร เชียงกูล

by วิทยากร เชียงกูล.

Call number: 650.03 ว583พ 2540 (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2540 Description: 550 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 650.03 ว583พ 2540] (1).

2. ว่าด้วยเงิน = Nothing but money / วัลลภ คล่องพิทยาพงษ์, บรรณาธิการ

by วัลลภ คล่องพิทยาพงษ์.

Call number: 332.03 ว459 (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สารสาร มาร์เก็ตติ้ง, [2543?] Description: 324 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 332.03 ว459] (1).

3. Money talks พูดจาภาษาเงิน : Dictionary of finance & business / วัลลภ คล่องพิทยาพงษ์

by วัลลภ คล่องพิทยาพงษ์.

Call number: 650.03 ว447ม (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพ : สารสารมาร์เก็ตติ้ง, 2544 Description: 288 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 650.03 ว447ม] (1).

4. พจนานุกรมศัพท์ตลาดหลักทรัพย์ = Stock exchange dictionary / ก่อเกียรติ พานิชกุล.

by ก่อเกียรติ พานิชกุล.

Call number: 332.642 ก343พ (อ.) Material type: book BookEdition: ฉบับปรับปรุงและแก้ไข 2546Publisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ฐานรวมห่อ, 2546 Description: 289 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 332.642 ก343พ] (1).

5. คู่มือการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ระดับคณะ / พิชญ์สินี กันตีโรจน์

by พิชญ์สินี กันตีโรจน์.

Call number: 378.106 พ639ค (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2550 Description: 11, 262 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 378.106 พ639ค] (1).

6. รู้ลึกคำศัพท์การเงิน / โดย วัลลภ วัชรมณีฉาย

by วัลลภ วัชรมณีฉาย.

Call number: 332.03 ว447ร 2551 (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 4Publisher: กรุงเทพฯ : Dดี, 2551 Description: 263 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 332.03 ว447ร 2551] (1).

7. รายงานของคณะกรรมาธิการ การคลัง การธนาคารและสถบันการเงิน วุฒิสภาพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง มาตรการและแนวทางในการบริหารเงินออมและเงินลงทุนระยะยาว / กองกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กองกรรมาธิการ.

Call number: 658.15 ส691ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กอง, 2541- Description: 2, ก-ฎ, 48, 23 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 658.15 ส691ร] (1).

8. Money talks พูดจา ภาษาเงิน / วัลลภ คล่องพิทยาพงษ์

by วัลลภ คล่องพิทยาพงษ์.

Call number: 332.03 ว447ม (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สารสารมาร์เก็ตติ้ง, 2544 Description: 288 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 332.03 ว447ม] (1).

9. สถิติเศรษฐกิจและการเงิน ... = Economic and financial statistics / จัดทำโดย สายฐานข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 330.9593 ธ241ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สายฐานข้อมูล, 2544 Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 330.9593 ธ241ส] (4).

10. รายงานสรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ร้านค้าประจำปี ... / กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย กองประมวลผลและพัฒนาสารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กองประมวลผลและพัฒนาสารสนเทศ. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย.

Call number: 334.5 ก169ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2543- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 334.5 ก169ร] (1).

11. รายงานสรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินกลุ่มเกษตรกรทำประมงและเลี้ยงสัตว์น้ำประจำปี ... / กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย กองประมวลผลและพัฒนาสารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กองประมวลผลและพัฒนาสารสนเทศ. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย.

Call number: 334.68392 ก169ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, 2543- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 334.68392 ก169ร] (1).

12. รายงานสรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์เกษตรปฏิรูปที่ดิน สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค. สหกรณ์ธุรกิจเศรษฐกิจ รพช.ประจำปี ... / กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย กองประมวลผลและพัฒนาสารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กองประมวลผลและพัฒนาสารสนเทศ. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย.

Call number: 334.683 ก169ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, 2544- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 334.683 ก169ร] (1).

13. ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ : บทเรียนและประสบการณ์จากวิกฤติเศรษฐกิจไทย = Corporate debt restructuring : lessons from the aftermath of Thai economic crisis / ทำนอง ดาศรี, บรรณาธิการ

by ทำนอง ดาศรี | ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 336.36 ป432 (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2544 Description: ก-ณ, 563 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 336.36 ป432] (2).

14. สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรายกลุ่ม กลุ่มเกษตรกร ประจำปี ... / กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย กองประมวลผลและพัฒนาสารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กองประมวลผลและพัฒนาสารสนเทศ. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย.

Call number: 334.683 ก169ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2544 - Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 334.683 ก169ส] (3).

15. รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินทุกรูปแบบสหกรณ์ร้านค้า ประจำปี ... / กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย ศูนย์สารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ศูนย์สารสนเทศ. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย.

Call number: 334.5 ก169ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2546- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 334.5 ก169ร] (2).

16. รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์บริการทุกรูปแบบ ประจำปี ... / กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย ศูนย์สารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ศูนย์สารสนเทศ. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย.

Call number: 334 ก169ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2546- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 334 ก169ร] (2).

17. การบริหารการเงินสำหรับ SMEs / ภัทรกิตติ์ เนตินิยม.

by ภัทรกิตติ์ เนตินิยม.

Call number: 658.15 ภ363ก 2546 Call number: SMEs 0063 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: กรุงเทพฯ : เอ.อาร์. บิซิเนส เพรส, / 2546. Description: 12, 300 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 ภ363ก 2546] (3). Items available for reference: [Call number: SMEs 0063] (1).

18. การออกแบบตัววัดผลการปฏิบัติงานเชิงดุลยภาพ ของคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ / สมเกียรติ์ อินตาวงค์.

by สมเกียรติ์ อินตาวงค์.

Call number: 658.4012 ส232ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2547. Dissertation note: การค้นคว้าอิสระ (บช.ม.)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547. Description: ก-ฎ, 83 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 658.4012 ส232ก] (1).

19. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน ... / บริษัทนิวส์ อินเตอร์เน็ต พับลิชชิ่ง จำกัด, [รวบรวม]

by บริษัทนิวส์ อินเตอร์เน็ต พับลิชชิ่ง.

Call number: 332.1025 ส365 (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2547- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 332.1025 ส365] (3).

20. การจัดการทางการเงินสำหรับ SMEs = Financial management for the small business / โดย คอลิน บาร์โรว์ ; แปลและเรียบเรียงโดย วิบูล จารุวงศ์วณิชย์

by บาร์โรว์, คอลิน.

Call number: 658.022 บ294ก Call number: SMEs 0066 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : Knowledge, 2548 Description: 344 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.022 บ294ก] (4). Items available for reference: [Call number: SMEs 0066] (1).