ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1831 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การบัญชีธนาคารภาคปฏิบัติ = The current bank accounting / โดย วิชาญ ฤทธิรงค์.

โดย วิชาญ ฤทธิรงค์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.8333 ว547ก 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.8333 ว547ก 2537] (2).

2. เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร / วเรศ อุปปาติก.

โดย วเรศ อุปปาติก.

เลขเรียกหนังสือ: 332 ว338ศ 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332 ว338ศ 2537] (1).

3. ภาษีใหม่ปี 2532 กับค่าจ้างแรงงาน : ผลกระทบและแนวทางปฏิบัติ / รวบรวมโดย บริษัทธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากรจำกัด.

โดย บริษัทธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร.

เลขเรียกหนังสือ: 336.24 ภ491 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท, [2532?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 336.24 ภ491] (1).

4. เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ (ภาคปฏิบัติ) / รวบรวมโดย บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: 657.33 ท591 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.33 ท591] (3).

5. การบริหารสินทรัพย์ธุรกิจ / โดย ชูศรี รุ่งโรจนารักษ์ และ ทัศนีย์ ตัณฑวุฑโฒ.

โดย ชูศรี รุ่งโรจนารักษ์ | ทัศนีย์ ตัณฑวุฑโฒ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 ช418ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 ช418ก] (3).

6. ข้อคิดเศรษฐกิจการเงิน : ปัจจุบันและอนาคต / โอฬาร ไชยประวัติ.

โดย โอฬาร ไชยประวัติ.

เลขเรียกหนังสือ: 332 อ991ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332 อ991ข] (1).

7. วิวัฒนาการของระบบธนาคารของโลก / เมธี ดุลยจินดา.

โดย เมธี ดุลยจินดา.

เลขเรียกหนังสือ: 332.1 ม738ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2519สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.1 ม738ว] (2).

8. เศรษฐศาสตร์การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ / รัตนา สายคณิต.

โดย รัตนา สายคณิต.

เลขเรียกหนังสือ: 332.673 ร376ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.673 ร376ศ] (1).

9. การลงทุนระหว่างประเทศ = International investment / วัลย์ลดา วิวัฒน์พนชาติ.

โดย วัลย์ลดา วิวัฒน์พนชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.673 ว449ก 2529 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายตำราและอุปกรณ์การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.673 ว449ก 2529] (1).

10. ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ / มาลี ร่วมสุข.

โดย มาลี ร่วมสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 332.38 ม512ธ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อิมเมจ, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.38 ม512ธ] (1).

11. พิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์ / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 330.092 ธ241พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.092 ธ241พ] (2).

12. เทคนิคการใช้บัตรเครดิตและบัตรเอทีเอ็มอย่างชาญฉลาด / นายแบงค์ (บาท).

โดย นายแบงค์ (บาท).

เลขเรียกหนังสือ: 332.178 น473ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมชาติ, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.178 น473ท] (1).

13. Case problems in finance / edited by William E. Fruhan ... [et al.]

โดย Fruhan, William E.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 C337 1992 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 10th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Burr Ridge, Ill. : Irwin, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 C337 1992] (1).

14. ความรู้เชิงปฏิบัติสำหรับการลงทุนในหุ้น = Practical knowledge in shares investment / ของ วอง ยี ; เรียบเรียงโดย ศุภกร สุนทรกิจ.

โดย ยี, วอง | ศุภกร สุนทรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6322 ย315ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6322 ย315ค] (1).

15. การบัญชีธนาคาร : การปฏิบัติงานธนาคารพาณิชย์ / วารี หะวานนท์.

โดย วารี หะวานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.833 ว484ก 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.833 ว484ก 2539] (3).

16. Multinational financial management / Alan C. Shapiro.

โดย Shapiro, Alan C.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1599 S529M 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.J. : Prentice Hall, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1599 S529M 1996] (1).

17. การฟอกเงิน / วาทิน คำทรงศรี.

โดย วาทิน คำทรงศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 332.4 ว463ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.4 ว463ก] (1).

18. พจนานุกรมศัพท์เศรษฐกิจ : ธุรกิจ การเงิน และการธนาคาร / วิทยากร เชียงกูล

โดย วิทยากร เชียงกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 650.03 ว583พ 2540 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 650.03 ว583พ 2540] (1).

19. การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ / ผู้เขียน, สุเทพ พงษ์พิทักษ์

โดย สุเทพ พงษ์พิทักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 336.2714 ส781ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 336.2714 ส781ก] (2).

20. ระบบเศรษฐกิจไทยและการสหกรณ์ / ผู้เรียบเรียง, การิม ยูซูฟี

โดย การิม ยูซูฟี.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ก532ร 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายเอกสารและตำรา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ก532ร 2540] (2).