ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1829 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
121. Financial management : theory and practice / Eugene F. Brigham, Louis C. Gapenski, Michael C. Ehrhardt

โดย Brigham, Eugene F | Gapenski, Louis C | Ehrhardt, Michael C.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 B855F 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 9th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth, Tex. : Dryden Press, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 B855F 1999] (1).

122. Information structure, trading behavior and stock prices in the Thai market / Anya Khanthavit

โดย Anya Khanthavit.

เลขเรียกหนังสือ: 332.642593 A637I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.642593 A637I] (1).

123. แหล่งเงินทุนระยะสั้น / จัดทำโดย สุรนาท บูรณพงษ์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย สุรนาท บูรณพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 332.04154 ห829 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ม.ป.พ., 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.04154 ห829] (2).

124. กรอบแนวคิดและแนวทางการคำนวณบัญชีประชาชาติในราคาคงที่ / ยงยุทธ กปิลกาญจน์

โดย ยงยุทธ กปิลกาญจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 339.32 ย126ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 339.32 ย126ก] (2).

125. กลยุทธ์การบริหารธนาคารพาณิชย์ / พรศิริ สุกัณศีล

โดย พรศิริ สุกัณศีล.

เลขเรียกหนังสือ: 332.1 พ282ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.1 พ282ก] (1).

126. การวิเคราะห์งบการเงิน = Financial statement analysis / พัชรี จิตตสุโภ, ปริศนา จิตต์ปรารพ

โดย พัชรี จิตตสุโภ | ปริศนา จิตต์ปรารพ.

เลขเรียกหนังสือ: 657.3 พ524ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : แผนกวิชาการบัญชี คณะวิชาบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.3 พ524ก] (2).

127. Applied corporate finance : a user's manual / Aswath Damodaran

โดย Damodaran, Aswath.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 D163A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 D163A] (1).

128. Bank management : text and cases / George H. Hempel, Donald G. Simonson

โดย Hempel, George H | Simonson, Donald G.

เลขเรียกหนังสือ: 332.1068 H491B 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.1068 H491B 1999] (1).

129. Capital budgeting and long-term financing decisions / Neil Seitz, Mitch Ellison

โดย Seitz, Neil E | Ellison, Mitch.

เลขเรียกหนังสือ: 658.154 S462C 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth, Tex. : Harcourt Brace College, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.154 S462C 1999] (1).

130. การเงินธุรกิจ = Business finance / เรียบเรียงโดย สุพาดา สิริกุตตา ... [และคนอื่น ๆ]

โดย สุพาดา สิริกุตตา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 ก445 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Diamond business world, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 ก445] (1).

131. ประมวลความรู้เรื่องตราสารหนี้ / สำนักวิจัยตลาดทุน บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โดย บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. สำนักวิจัยตลาดทุน.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6323 ป352 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6323 ป352] (1).

132. คู่มือการลงทุนในหลักทรัพย์ / บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนสยาม จำกัด

โดย บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนสยาม.

เลขเรียกหนังสือ: 332.642 บ226ค 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.642 บ226ค 2534] (1).

133. เงินทองต้องรู้ : รวมข้อเขียนเพื่อความเข้าใจอนาคตระบบสถาบันการเงินไทย / วีระ ธีรภัทร

โดย วีระ ธีรภัทร.

เลขเรียกหนังสือ: 332.1 ว841ง ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2542?] สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.1 ว841ง] (2).

134. รายงานผลการวิจัยเรื่องพฤติกรรมของ Velocity of money ในประเทศไทย = The behavior of velocity of money in Thailand / โดย ฐานิสร์ จาตุรงคกุล

โดย ฐานิสร์ จาตุรงคกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 332.401 ฐ222ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.401 ฐ222ร] (1).

135. ไขเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6 ส691ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6 ส691ข] (1).

136. คู่มือปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

เลขเรียกหนังสือ: 332.678 ส691ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.678 ส691ค] (1).

137. ตัวอย่างแบบฟอร์มคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

เลขเรียกหนังสือ: 332.678 ส691ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2542 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.678 ส691ต] (1).

138. เงินทองต้องรู้. ภาค 2 / วีระ ธีรภัทร

โดย วีระ ธีรภัทร.

เลขเรียกหนังสือ: 332.1 ว841ง ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2542?] สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.1 ว841ง] (1).

139. Financial economics / Jurgen Eichberger, Ian R. Harper

โดย Eichberger, Jurgen | Harper, Ian R.

เลขเรียกหนังสือ: 332 E34F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Oxford University Press, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332 E34F] (1).

140. Public finance and public choice / John Cullis and Philip Jones

โดย Cullis, John | Jones, Philip.

เลขเรียกหนังสือ: 336 C967P 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Oxford University Press, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 336 C967P 1998] (1).