ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1829 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. การบริหารและควบคุมการใช้จ่ายสาธารณะในประเทศไทย / เมธี ครองแก้ว.

โดย เมธี ครองแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 339.522 ม738ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 339.522 ม738ก] (1).

22. Socio-economic impact of the development of tourism in Cha-Am and Hua-Hin / by Wisoot Wiseschinda, Orawan Sukasaem

โดย Wisoot Wiseschinda | Orawan Sukasaem | Chulalongkorn University. Social Reseach Institute.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 W815S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [Bangkok, Thailand] : Social Research Institute, Chulalongkorn University, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 W815S] (1).

23. วิเคราะห์งบการเงิน / เพชรี ขุมทรัพย์.

โดย เพชรี ขุมทรัพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.33 พ879ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.33 พ879ว] (2).

24. Corporate finance / Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Jeffrey Jaffe

โดย Ross, Stephen A | Westerfield, Randolph | Jaffe, Jeffrey F.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 R826C 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Chicago : Irwin, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 R826C 1996] (1).

25. Total risk : Nick Leeson and the fall of Barings Bank / Judith H. Rawnsley

โดย Rawnsley, Judith H.

เลขเรียกหนังสือ: 923.341 R261T ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st U.S. ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Harper Business, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.341 R261T] (1).

26. Monetary policy and the depressed economy : as illustrated by the period 1929-1993 / Robert L. Greenfield

โดย Greenfield, Robert L.

เลขเรียกหนังสือ: 332.4973 G812M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Belmont, Calif. : Wadsworth, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.4973 G812M] (1).

27. Mathematical models in finance / edited by S. D. Howison, F. P. Kelly and P. Wilmott

โดย Howison, S. D | Kelly, F. P | Wilmott, P.

เลขเรียกหนังสือ: 336.0011 M426 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Chapman & Hall, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 336.0011 M426] (1).

28. การบริหารการเงิน (รวมหลัก & ทฤษฎีและกรณีศึกษา) = Financial management / โดย ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์.

โดย ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 ธ261ก 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4 ฉบับปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : แผนกพัสดุ สำนักการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 ธ261ก 2540] (2).

29. Quantitative analysis for investment management / Robert A. Taggart, Jr.

โดย Taggart, Robert A.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6 T125Q ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6 T125Q] (1).

30. Quantitative financial economics : stocks, bonds and foreign exchange / Keith Cuthbertson

โดย Cuthbertson, Keith.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6 C988Q ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chichester : John Wiley & Sons, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6 C988Q] (1).

31. Interest rate analysis and forecasting / David Kern, Peter Gutmann

โดย Kern, David | Gutmann, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 332.82 K39I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Woodhead-Faulkner, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.82 K39I] (1).

32. ทำเนียบบัตรเครดิต 1996

เลขเรียกหนังสือ: 332.765 ท424 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : บริษัทมีเดียแอสโซซิเอตเต็ด, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.765 ท424] (1).

33. IMF : นักบุญหรือคนบาป / กมล กมลตระกูล

โดย กมล กมลตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 332.152 ก131อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.152 ก131อ] (2).

34. คู่มือบริหารเงินนอกงบประมาณ / เรียบเรียงโดย วิพล นาคพันธ์

โดย วิพล นาคพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 352.4 ว641ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ชัยนาท : ชมรมพัฒนาความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.4 ว641ค] (2).

35. หนึ่งคำถาม หนึ่งความหมาย / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6322 ต199ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6322 ต199ห] (1).

36. การกอบกู้และฟื้นฟูชาติจากพันธนาการของ IMF / วิทยากร เชียงกูล

โดย วิทยากร เชียงกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ว583ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ว583ก] (3).

37. การวางแผนภาษีอากรระหว่างประเทศ = International tax planning / ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, ธนิฎา ไตรวรานนท์

โดย ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ธนิฎา ไตรวรานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 336.2 ช445ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 336.2 ช445ก] (1).

38. Quantitative toolkit for economics and finance / Stephen Mathis and Lee Siegel

โดย Mathis, Stephen | Siegel, Lee.

เลขเรียกหนังสือ: 515 M431Q ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Miami, Fla. : Kolb Publishing, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515 M431Q] (1).

39. The dictionary of financial risk management / Gary L. Gastineau and Mark P. Kritzman

โดย Gastineau, Gary L | Kritzman, Mark P.

เลขเรียกหนังสือ: 338.503 G255D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [S.l.] : Frank J. Fabozzi Associates, c1996สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.503 G255D] (1).

40. Thailand's perspective on foreign loans / Charl Kengchon

โดย Charl Kengchon | Thailand Development Research Institute.

เลขเรียกหนังสือ: 336.593 C474T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : The Thailand Development Research Institute, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 336.593 C474T] (1).