ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1792 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ปี ... / ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้

โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย. สาขาภาคใต้.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ธ241ร (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2533-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 330.9593 ธ241ร] (17).

2. การวางแผน การควบคุมและการวิจัยทางการเงิน = Financial planning, control and research / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 ม246ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 ม246ก] (11).

3. การบัญชีธนาคารภาคปฏิบัติ = The current bank accounting / โดย วิชาญ ฤทธิรงค์.

โดย วิชาญ ฤทธิรงค์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.8333 ว547ก 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.8333 ว547ก 2537] (2).

4. เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร / วเรศ อุปปาติก.

โดย วเรศ อุปปาติก.

เลขเรียกหนังสือ: 332 ว338ศ 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332 ว338ศ 2537] (1).

5. ภาษีใหม่ปี 2532 กับค่าจ้างแรงงาน : ผลกระทบและแนวทางปฏิบัติ / รวบรวมโดย บริษัทธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากรจำกัด.

โดย บริษัทธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร.

เลขเรียกหนังสือ: 336.24 ภ491 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท, [2532?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 336.24 ภ491] (1).

6. เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ (ภาคปฏิบัติ) / รวบรวมโดย บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: 657.33 ท591 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.33 ท591] (3).

7. การบัญชีธนาคารภาคปฏิบัติ = The current bank accounting / โดย วิชาญ ฤทธิรงค์.

โดย วิชาญ ฤทธิรงค์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.8333 ว547ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : พี.เอ. ลิฟวิ่ง, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.8333 ว547ก] (5).

8. การบริหารสินทรัพย์ธุรกิจ / โดย ชูศรี รุ่งโรจนารักษ์ และ ทัศนีย์ ตัณฑวุฑโฒ.

โดย ชูศรี รุ่งโรจนารักษ์ | ทัศนีย์ ตัณฑวุฑโฒ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 ช418ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 ช418ก] (3).

9. คู่มือปฏิบัติการลดต้นทุนในสถานประกอบการ / โซเฮ ฮิบิ ; แปลโดย พลชัย ลิมวิภูวัฒน์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ฮิบิ, โซเฮ | พลชัย ลิมวิภูวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.152 ฮ451ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ (ไทย-ญี่ปุ่น), 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.152 ฮ451ค] (7).

10. ข้อคิดเศรษฐกิจการเงิน : ปัจจุบันและอนาคต / โอฬาร ไชยประวัติ.

โดย โอฬาร ไชยประวัติ.

เลขเรียกหนังสือ: 332 อ991ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332 อ991ข] (1).

11. วิวัฒนาการของระบบธนาคารของโลก / เมธี ดุลยจินดา.

โดย เมธี ดุลยจินดา.

เลขเรียกหนังสือ: 332.1 ม738ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2519สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.1 ม738ว] (2).

12. เศรษฐศาสตร์การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ / รัตนา สายคณิต.

โดย รัตนา สายคณิต.

เลขเรียกหนังสือ: 332.673 ร376ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.673 ร376ศ] (1).

13. การลงทุนระหว่างประเทศ = International investment / วัลย์ลดา วิวัฒน์พนชาติ.

โดย วัลย์ลดา วิวัฒน์พนชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.673 ว449ก 2529 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายตำราและอุปกรณ์การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.673 ว449ก 2529] (1).

14. สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน = Credit and collections / จันทร์เพ็ญ จาปะเกษตร์.

โดย จันทร์เพ็ญ จาปะเกษตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 332.7 จ272ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.7 จ272ส] (8).

15. เอกสารวิชาการส่งออก. ชุดที่ 1, พัฒนาความรู้สู่ตลาดโลก. เรื่องที่ 4, สินเชื่อเพื่อการส่งออก / ผู้เรียบเรียง, สมพงษ์ เฟื่องอารมณ์, ประยูร อิศรศักดิ์, วัชระ ปิยะพงษ์.

โดย สมพงษ์ เฟื่องอารมย์ | ประยูร อิศรศักดิ์ | วัชระ ปิยะพงษ์ | กรมพาณิชย์สัมพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 332.742 ส263อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมพาณิชย์สัมพันธ์, [2532?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.742 ส263อ] (1).

16. ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ / มาลี ร่วมสุข.

โดย มาลี ร่วมสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 332.38 ม512ธ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อิมเมจ, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.38 ม512ธ] (1).

17. ทฤษฎีและนโยบายการเงิน = Monetary theory and policy / พิกุล โค้วสุวรรณ์.

โดย พิกุล โค้วสุวรรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 332.46 พ631ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.46 พ631ท] (5).

18. พิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์ / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 330.092 ธ241พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.092 ธ241พ] (2).

19. เทคนิคการใช้บัตรเครดิตและบัตรเอทีเอ็มอย่างชาญฉลาด / นายแบงค์ (บาท).

โดย นายแบงค์ (บาท).

เลขเรียกหนังสือ: 332.178 น473ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมชาติ, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.178 น473ท] (1).

20. Case problems in finance / edited by William E. Fruhan ... [et al.]

โดย Fruhan, William E.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 C337 1992 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 10th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Burr Ridge, Ill. : Irwin, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 C337 1992] (1).