ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 428 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ธนาคารเกณฑ์มาตรฐาน

โดย ทบวงมหาวิทยาลัย. สำนักงานปลัดทบวง.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2546สามารถยืมได้: No items available Special Status (2).

2. สยามกัมมาจล

โดย ธนาคารไทยพาณิชย์.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์, 2530สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

3. Stock focus / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: SET 2014 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: SET 2014] (1).

4. พจนานุกรมศัพท์เศรษฐกิจ : ธุรกิจ การเงิน และการธนาคาร / วิทยากร เชียงกูล

โดย วิทยากร เชียงกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 650.03 ว583พ 2540 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 650.03 ว583พ 2540] (1).

5. ทำเนียบบัตรเครดิต 1996

เลขเรียกหนังสือ: 332.765 ท424 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : บริษัทมีเดียแอสโซซิเอตเต็ด, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.765 ท424] (1).

6. The dictionary of financial risk management / Gary L. Gastineau and Mark P. Kritzman

โดย Gastineau, Gary L | Kritzman, Mark P.

เลขเรียกหนังสือ: 338.503 G255D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [S.l.] : Frank J. Fabozzi Associates, c1996สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.503 G255D] (1).

7. Standad & Poor's 500 guide / Standard & Poor's

โดย Standard and Poor's.

เลขเรียกหนังสือ: 338.7 S785S (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1997 editionข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw Hill, c1997สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.7 S785S] (1).

8. Standard & Poor's MidCap 400 guide / Standard & Poor's

โดย Standard and Poor's.

เลขเรียกหนังสือ: 338.7 S785S (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1997 editionข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw Hill, c1997สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.7 S785S] (1).

9. The internal efficiency of commercial banks in Chiangmai, Thailand : an analysis / by Phanom Promguntha

โดย Phanom Promguntha.

เลขเรียกหนังสือ: 332.1068 P535I (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: c1998 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.1068 P535I] (1).

10. The management styles of commercial bank managers in Chiangmai, Thailand and their influence on the morale and performance of their employees / by Tawewan Promguntha

โดย Tawewan Promguntha.

เลขเรียกหนังสือ: 332.1068 T234M (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: c1998 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.1068 T234M] (1).

11. สรุปภาวะตลาดทุน และภาวะเศรษฐกิจ ปี ... / สำนักวิจัยและพัฒนาตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. สำนักวิจัยและพัฒนาตลาดทุน.

เลขเรียกหนังสือ: 332.642593 ส691ส (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2540-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.642593 ส691ส] (2).

12. ทำเนียบนักบริหารการเงิน 2538 / เจ้าของ, บริษัทแคปปิตัลคอม จำกัด

โดย บริษัทแคปปิตัลคอม.

เลขเรียกหนังสือ: 658.409 ท424 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2538สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.409 ท424] (1).

13. รวมศัพท์เศรษฐกิจการค้า-การเงินระหว่างประเทศ / ศิริพร สัจจานันท์.

โดย ศิริพร สัจจานันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 330.03 ศ463ร (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 330.03 ศ463ร] (1).

14. ประมวลข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับสมาชิก, การซื้อขายหลักทรัพย์, สำนักหักบัญชี, ศูนย์รับฝากฯ และนายทะเบียน ฉบับ พ.ศ. 2541

เลขเรียกหนังสือ: 346.092 ป352 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.092 ป352] (2).

15. ประมวลข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวกับ บริษัทจดทะเบียน

เลขเรียกหนังสือ: 346.092 ป352 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.092 ป352] (2).

16. ประมวลข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวกับ สมาชิก การซื้อขายหลักทรัพย์ การรับฝากหลักทรัพย์ และนายทะเบียนหลักทรัพย์

เลขเรียกหนังสือ: 346.092 ป352 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.092 ป352] (2).

17. Wall Street dictionary / by R. J. Shook

โดย Shook, R.J.

เลขเรียกหนังสือ: 332.03 S559W (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Franklin Lakes, N.J. : Career Press, c1999สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.03 S559W] (1).

18. 72 พรรษาภัทรกษัตริย์ ธนบัตรรัชกาลที่ 9 / ธนาคารแห่งประเทศไทย

โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 332.404409593 ธ241จ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2542สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.404409593 ธ241จ] (1).

19. ว่าด้วยเงิน = Nothing but money / วัลลภ คล่องพิทยาพงษ์, บรรณาธิการ

โดย วัลลภ คล่องพิทยาพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 332.03 ว459 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สารสาร มาร์เก็ตติ้ง, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.03 ว459] (1).

20. รายงานของคณะกรรมาธิการ การคลัง การธนาคารและสถบันการเงิน วุฒิสภาพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง มาตรการและแนวทางในการบริหารเงินออมและเงินลงทุนระยะยาว / กองกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

โดย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กองกรรมาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 ส691ร (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กอง, 2541-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.15 ส691ร] (1).