ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 702 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ / มาลี ร่วมสุข.

โดย มาลี ร่วมสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 332.38 ม512ธ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อิมเมจ, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.38 ม512ธ] (1).

2. เงินทองต้องรู้. ภาค 2 / วีระ ธีรภัทร

โดย วีระ ธีรภัทร.

เลขเรียกหนังสือ: 332.1 ว841ง ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2542?] สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.1 ว841ง] (1).

3. หลักการบริหารการเงิน / เพชรี ขุมทรัพย์.

โดย เพชรี ขุมทรัพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 พ879ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 พ879ห] (1).

4. เจาะพฤติกรรมราคาหุ้น / โดย Smart Trader

โดย Smart Trader.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6322 ส299จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : knowledge First, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6322 ส299จ] (1).

5. การบัญชีธนาคารภาคปฏิบัติ = The current bank accounting / โดย วิชาญ ฤทธิรงค์.

โดย วิชาญ ฤทธิรงค์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.8333 ว547ก 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.8333 ว547ก 2537] (2).

6. เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร / วเรศ อุปปาติก.

โดย วเรศ อุปปาติก.

เลขเรียกหนังสือ: 332 ว338ศ 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332 ว338ศ 2537] (1).

7. ภาษีใหม่ปี 2532 กับค่าจ้างแรงงาน : ผลกระทบและแนวทางปฏิบัติ / รวบรวมโดย บริษัทธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากรจำกัด.

โดย บริษัทธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร.

เลขเรียกหนังสือ: 336.24 ภ491 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท, [2532?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 336.24 ภ491] (1).

8. เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ (ภาคปฏิบัติ) / รวบรวมโดย บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: 657.33 ท591 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.33 ท591] (3).

9. การบริหารสินทรัพย์ธุรกิจ / โดย ชูศรี รุ่งโรจนารักษ์ และ ทัศนีย์ ตัณฑวุฑโฒ.

โดย ชูศรี รุ่งโรจนารักษ์ | ทัศนีย์ ตัณฑวุฑโฒ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 ช418ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 ช418ก] (3).

10. ข้อคิดเศรษฐกิจการเงิน : ปัจจุบันและอนาคต / โอฬาร ไชยประวัติ.

โดย โอฬาร ไชยประวัติ.

เลขเรียกหนังสือ: 332 อ991ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332 อ991ข] (1).

11. วิวัฒนาการของระบบธนาคารของโลก / เมธี ดุลยจินดา.

โดย เมธี ดุลยจินดา.

เลขเรียกหนังสือ: 332.1 ม738ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2519สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.1 ม738ว] (2).

12. เศรษฐศาสตร์การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ / รัตนา สายคณิต.

โดย รัตนา สายคณิต.

เลขเรียกหนังสือ: 332.673 ร376ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.673 ร376ศ] (1).

13. การลงทุนระหว่างประเทศ = International investment / วัลย์ลดา วิวัฒน์พนชาติ.

โดย วัลย์ลดา วิวัฒน์พนชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.673 ว449ก 2529 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายตำราและอุปกรณ์การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.673 ว449ก 2529] (1).

14. เอกสารวิชาการส่งออก. ชุดที่ 1, พัฒนาความรู้สู่ตลาดโลก. เรื่องที่ 4, สินเชื่อเพื่อการส่งออก / ผู้เรียบเรียง, สมพงษ์ เฟื่องอารมณ์, ประยูร อิศรศักดิ์, วัชระ ปิยะพงษ์.

โดย สมพงษ์ เฟื่องอารมย์ | ประยูร อิศรศักดิ์ | วัชระ ปิยะพงษ์ | กรมพาณิชย์สัมพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 332.742 ส263อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมพาณิชย์สัมพันธ์, [2532?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.742 ส263อ] (1).

15. พิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์ / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 330.092 ธ241พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.092 ธ241พ] (2).

16. เทคนิคการใช้บัตรเครดิตและบัตรเอทีเอ็มอย่างชาญฉลาด / นายแบงค์ (บาท).

โดย นายแบงค์ (บาท).

เลขเรียกหนังสือ: 332.178 น473ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมชาติ, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.178 น473ท] (1).

17. ความรู้เชิงปฏิบัติสำหรับการลงทุนในหุ้น = Practical knowledge in shares investment / ของ วอง ยี ; เรียบเรียงโดย ศุภกร สุนทรกิจ.

โดย ยี, วอง | ศุภกร สุนทรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6322 ย315ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6322 ย315ค] (1).

18. เทคนิคการบริหารเงินทุนหมุนเวียน / ผู้เขียน, เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์.

โดย เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.152 ร769ท 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมนติ, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.152 ร769ท 2538] (3).

19. การบัญชีธนาคาร : การปฏิบัติงานธนาคารพาณิชย์ / วารี หะวานนท์.

โดย วารี หะวานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.833 ว484ก 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.833 ว484ก 2539] (3).

20. วิเคราะห์งบการเงิน / เพชรี ขุมทรัพย์.

โดย เพชรี ขุมทรัพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.33 พ879ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.33 พ879ว] (4).