Refine your search

Your search returned 134 results from 146842 records. Subscribe to this search

|
1. Stock focus / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Call number: SET 2014 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553 Description: 80 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: SET 2014] (1).

2. ระบบเศรษฐกิจไทยและการสหกรณ์ / ผู้เรียบเรียง, การิม ยูซูฟี

by การิม ยูซูฟี.

Call number: 330.9593 ก532ร 2540 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 5Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายเอกสารและตำรา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2540 Description: 5, 172 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ก532ร 2540] (2).

3. การบริหารและควบคุมการใช้จ่ายสาธารณะในประเทศไทย / เมธี ครองแก้ว.

by เมธี ครองแก้ว.

Call number: 339.522 ม738ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535. Description: 7, 125 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 339.522 ม738ก] (1).

4. ทำเนียบบัตรเครดิต 1996

Call number: 332.765 ท424 (อ.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัทมีเดียแอสโซซิเอตเต็ด, 2539 Description: 158 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 332.765 ท424] (1).

5. การกอบกู้และฟื้นฟูชาติจากพันธนาการของ IMF / วิทยากร เชียงกูล

by วิทยากร เชียงกูล.

Call number: 330.9593 ว583ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2541 Description: 85 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ว583ก] (3).

6. เศรษฐกิจ ฟองสบู่แตก! / เรียบเรียงโดย ชาน สีทอง

by ชาน สีทอง.

Call number: 330.9593 ช521ศ 2541 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ, 2541 Description: 119 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ช521ศ 2541] (2).

7. การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ / อัญญา ขันธวิทย์

by อัญญา ขันธวิทย์.

Call number: 332.45 อ531ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541 Description: 28, 837 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.45 อ531ก] (2).

8. วิกฤติเศรษฐกิจไทย : ผลกระทบจากการรับเงื่อนไข IMF และทางออกสำหรับประชาชน / โดย วิทยากร เชียงกูล ... [และคนอื่นๆ]

by วิทยากร เชียงกูล.

Call number: 330.9593 ว498 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2541 Description: 311 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ว498] (1).

9. Potato กับวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และทางรอดของไทยตามแนวคิดของนายปรีดี พนมยงค์ / โดย สุพจน์ ด่านตระกูล

by สุพจน์ ด่านตระกูล.

Call number: 330.9593 ส826พ Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : สถาบันวิทยาศาสตร์สังคม, 2541 Description: 4, 90 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ส826พ] (3).

10. บันทึกประวัติศาสตร์รายงาน ศปร. มูลเหตุเศรษฐกิจไทยเกือบล้มละลาย

Call number: 330.9593 บ268 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : น้ำฝน, [2541?] Description: 258 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 บ268] (5).

11. เปิดบันทึกลับ เริงชัย มะระกานนท์ : อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย / บรรณาธิการ, สันติ วิริยะรังสฤษฎ์

by สันติ วิริยะรังสฤษฎ์.

Call number: 332.09593 ป759 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : การเงินธนาคาร, 2541 Description: 103 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.09593 ป759] (2).

12. เศรษฐกิจฟองสบู่ : บทเรียนและทางรอด / สุวินัย ภรณวลัย

by สุวินัย ภรณวลัย.

Call number: 330.9593 ส882ศ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541 Description: 144 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ส882ศ] (2).

13. สรุปภาวะตลาดทุน และภาวะเศรษฐกิจ ปี ... / สำนักวิจัยและพัฒนาตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

by สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. สำนักวิจัยและพัฒนาตลาดทุน.

Call number: 332.642593 ส691ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2540- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 332.642593 ส691ส] (2).

14. ทำเนียบนักบริหารการเงิน 2538 / เจ้าของ, บริษัทแคปปิตัลคอม จำกัด

by บริษัทแคปปิตัลคอม.

Call number: 658.409 ท424 (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2538 Description: 84 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 658.409 ท424] (1).

15. รวมบทความ เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และการภาษีอากรของไทย / สมชัย ฤชุพันธุ์

by สมชัย ฤชุพันธุ์.

Call number: 330.9593 ส238ร Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาศาสตร์ด้านแบบจำลองและพยากรณ์เศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 Description: 258 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ส238ร] (3).

16. การเงินการคลัง ฉบับพิเศษปี 2541 = Finance and fiscal journal special edition 1998 / บรรณาธิการวารสาร, โชติชัย สุวรรณาภรณ์

by วารสารการเงินการคลัง.

Call number: 330.9593 ก445 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : วารสารการเงินการคลัง, 2541 Description: 188 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ก445] (2).

17. เจาะวิกฤตสถาบันการเงินไทย / โดย ชัยชาญ วิบุลศิลป์

by ชัยชาญ วิบุลศิลป์.

Call number: 332.1 ช379จ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : เอราวัณการพิมพ์, 2541 Description: 12, 210 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.1 ช379จ] (2).

18. ธนาคารไทยล่มสลาย / วิรัตน์ แสงทองคำ

by วิรัตน์ แสงทองคำ.

Call number: 332.1 ว691ธ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : พี. เพรส, 2541 Description: 211 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.1 ว691ธ] (1).

19. ปฏิรูประบบการคลังไทย กระจายอำนาจสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น / โดย จรัส สุวรรณมาลา.

by จรัส สุวรรณมาลา.

Call number: 351.72 จ158ป 2541 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 25341 Description: 123 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 351.72 จ158ป 2541] (1).

20. เงินทองต้องรู้ : รวมข้อเขียนเพื่อความเข้าใจอนาคตระบบสถาบันการเงินไทย / วีระ ธีรภัทร

by วีระ ธีรภัทร.

Call number: 332.1 ว841ง Material type: book BookPublisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2542?] Description: 320 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.1 ว841ง] (2).