ผลการค้นหาของคุณมี 14 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Cost efficiency of the banking industry in Vietnam : case study of the state-owned commercial banks = การศึกษาประสิทธิภาพต้นทุนของธนาคารในประเทศเวียดนาม : กรณีศึกษาธนาคารพาณิชย์ของรัฐ / Thi Mai Lien Dau.

โดย Thi Mai Lien Dau | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2012 T422C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2012หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2012. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: IMBA-2012 T422C] (1). Items available for reference: [Call number: IMBA-2012 T422C] (1).

2. Chiang Mai tourism industry readiness for the ASEAN mutual recognition arrangement on tourism professionals = ศึกษาความพร้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเชียงใหม่ต่อข้อตกลงการยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน / Richard Mark Hefner.

โดย Hefner, Richard Mark | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2015 H461C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2015หมายเหตุ: Thesis (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2015. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: IMBA-2015 H461C] (1). Items available for reference: [Call number: IMBA-2015 H461C] (1).

3. Post-occupancy performance of LEED certified buildings in Thailand : case study International School of Bangkok = ผลการดำเนินงานของอาคารที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED ของอาคารในประเทศไทย : กรณีศึกษา International School of Bangkok / April Terry.

โดย Terry, April | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2013 T329P (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2013หมายเหตุ: Thesis (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2013. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: IMBA-2013 T329P] (3). Items available for reference: [Call number: IMBA-2013 T329P] (1).

4. Customer behavior and personal factors influencing buying organic food : case study in Kunming City, Yunnan Province of China = พฤติกรรมลูกค้าและปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้ออาหารอินทรีย์ : กรณีศึกษาในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนานประเทศจีน / Tingting Zhang.

โดย Zhang, Tingting | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2015 Z63C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2015หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2015. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: IMBA-2015 Z63C] (2). Items available for reference: [Call number: IMBA-2015 Z63C] (1).

5. Western globalist business model : a policy of deception and the politics of fear in the merging corporate-governmental power hierarchy = รูปแบบธุรกิจตะวันตก : รูปแบบธุรกิจตะวันตกและการใช้ความกลัวทางการเมืองเพื่อเป็นอำนาจในการกำกับดูแลรวบกิจการทางธุรกิจ / Jon Eric Nordeen.

โดย Nordeen, Jon Eric | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2014 N828W (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2014หมายเหตุ: Thesis (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2014. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: IMBA-2014 N828W] (2). Items available for reference: [Call number: IMBA-2014 N828W] (1).

6. Exploring internal factors affecting indirect distribution channels of prepaid mobile products : a case of Vinaphone Business Center in Thua Thien Hue Province, Vietnam = การศึกษาปัจจัยภายในที่มีผลต่อช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินของศูนย์ธุรกิจ Vinaphone : กรณีศึกษาศูนย์ธุรกิจ Vinaphone ในจังหวัด Thua Thien Hue, ประเทศเวียดนาม / Nguyen Phuoc Quy Thinh.

โดย Nguyen Phuoc Quy Thinh | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2016 N576E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2016หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2016. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: IMBA-2016 N576E] (1). Items available for reference: [Call number: IMBA-2016 N576E] (1).

7. An investigation of employee motivation in international non-governmental organizations in Chiang Mai, Thailand = ศึกษาแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานชาวไทยที่ทำงานให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนต่างชาติ (NGOs) ในจังหวัดเชียงใหม่ / Elizabeth Sarah Meister.

โดย Meister, Elizabeth Sarah | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: 400 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2016หมายเหตุ: Thesis (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2016. ชื่อเรื่องอื่น: ศึกษาแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานชาวไทยที่ทำงานให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนต่างชาติ (NGOs) ในจังหวัดเชียงใหม่.สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

8. The social influence motivating middle-aged Germans to purchase sustainable clothes = แรงพลักทางสังคมของคนเยอรมนีวัยกลางคนต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าที่ผลิตเพื่อความยั่งยืน / Andreas Reich.

โดย Reich, Andreas | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2017หมายเหตุ: Thesis (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2017. ชื่อเรื่องอื่น: แรงพลักทางสังคมของคนเยอรมนีวัยกลางคนต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าที่ผลิตเพื่อความยั่งยืน.สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

9. Factors affecting investors' asset allocation decisions in the Southeast Asian equity markets : an evaluation of the appeal of the Southeast Asian equity markets to investors = ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนในหลักทรัพย์ต่อการลงทุนแบบแบ่งสัดส่วนตามประเทศในตลาดหลักทรัพย์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / James Dear.

โดย Dear, James | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2012 D285F (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2012หมายเหตุ: Thesis (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2012. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: IMBA-2012 D285F] (4). Items available for reference: [Call number: IMBA-2012 D285F] (2).

10. Virtual adoption in hotel management in Chiang Mai Province = การนำเอาองค์กรเสมือนจริงมาปรับใช้ในการจัดการโรงแรม จังหวัดเชียงใหม่ / Nadia Soni.

โดย Soni, Nadia | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2012 S698V (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2012หมายเหตุ: Thesis (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2012. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: IMBA-2012 S698V] (4). Items available for reference: [Call number: IMBA-2012 S698V] (2).

11. The impacts of cultural diversity on organizational performance in foreign-owned export companies in Chiang Mai metropolitan area = ผลกระทบของความหลากหลายทางวัฒนธรรมขององค์กรที่มีผลต่อผลการดำเนินการขององค์กรส่งออกที่มีเจ้าของเป็นชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ / Josiane Thaise Mohler.

โดย Mohler, Josiane Thaise | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2010 M698I (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2010หมายเหตุ: Thesis (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2010. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: IMBA-2010 M698I] (3). Items available for reference: [Call number: IMBA-2010 M698I] (2).

12. A comparative study on technical efficiency and job satisfaction levels among volunteer staff and paid staff in NGOs in Muang Chiang Mai, Thailand = การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารจัดการและระดับความพึงพอใจของอาสาสมัครและพนักงานในองค์กรพัฒนาเอกชน อำเภอเมือง เชียงใหม่ / Zeeshan Laaldin.

โดย Laaldin, Zeeshan | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2013 L111C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2013หมายเหตุ: Thesis (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2013. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: IMBA-2013 L111C] (3). Items available for reference: [Call number: IMBA-2013 L111C] (2).

13. The role of diversity management in recruiting human resource at Chiang Mai International School = บทบาทของการจัดการความหลากหลายที่มีต่อการบริหารงานสรรหาบุคลากรของโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ / Panee Assawaprapa.

โดย Panee Assawaprapa | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2016 P191R (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2016หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2016. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: IMBA-2016 P191R] (3). Items available for reference: [Call number: IMBA-2016 P191R] (1).

14. Controllable marketing factors of Myanmar online consumer behavior towards the Irrawaddy's website (Myanmar version) = ปัจจัยการตลาดที่ควบคุมพฤติกรรมผู้บริโภคชาวพม่าต่อออนเว็บไซต์อิรวดี (ภาคภาษาพม่า) / Saw Franklin Daniel Aye.

โดย Saw Franklin Daniel Aye | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2016 S271C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2016หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2016. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: IMBA-2016 S271C] (3). Items available for reference: [Call number: IMBA-2016 S271C] (1).