ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 27 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Global markets and local crafts : Thailand and Costa Rica compared / Frederick F. Wherry.

โดย Wherry, Frederick F.

เลขเรียกหนังสือ: 338.477455 W567G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Baltimore, Md. : Johns Hopkins University Press, 2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.477455 W567G] (1).

2. Consumer attitudes towards corporate social responsibility in tourism industry : the case study of foreign tourist in Chiang Mai = ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ : กรณีศึกษาของนักท่องเที่ยวต่างชาติในอำเภอเมืองเชียงใหม่ / Isaree Baedcharoen.

โดย Isaree Baedcharoen | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2010 I76C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2010หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2010. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2010 I76C] (1).

3. Consumer behavior and expectation on ecotourism services in Chiang Mai metropolitan area = พฤติกรรมและความหวังต่อการให้บริการของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตปริมณฑลเชียงใหม่ / Methinee Maiwan.

โดย Methinee Maiwan | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2010 M592C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2010หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2010. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2010 M592C] (1).

4. Consumer characteristics and marketing mix factors influencing buying decisions of school uniform socks in Muang District, Chiang Mai = คุณลักษณะของผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อถุงเท้านักเรียน ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / Shuangmei Zhao.

โดย Zhao, Shuangmei | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2010 Z63C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2010หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2010. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2010 Z63C] (1).

5. Effectiveness of services marketing factors for selecting Doiping Mansion = ตลาดบริการที่มีความสำคัญต่อการเลือกพักอาศัยในดอยปิงแมนชั่น / Kanlaya Inchai.

โดย Kanlaya Inchai | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2010 K16E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2010หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2010. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2010 K16E] (1).

6. Marketing mix factors and consumer behavior towards smoothie drinks for residents of Muang District, Chiang Mai Province = พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการบริโภคเครื่องดื่มสมูธตี้ส์ซึ่งมีภูมิลำเนาอาศัยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / Arerut Yarnvudhi.

โดย Arerut Yarnvudhi | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2009 A681M (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2009หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2009. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2009 A681M] (1).

7. Exploring competitive advantages of foreign owned art galleries in Chiang Mai : case study: Suvannabhumi Art Gallery = การศึกษาความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของหอแสดงศิลปะที่มีเจ้าของเป็นชาวต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่ / Day Moo Paw.

โดย Day Moo Paw | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2009 D274E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2009หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2009. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2009 D274E] (1).

8. Business performance benefits and challenges of border trade between Thailand and Myanmar : a case study at the border town of Mae Sai = ผลการดำเนินงานของกิจการ ณ จุดข้ามแดนไทย-เมียนม่าร์ : กรณีศึกษาจุดข้ามแดนแม่สาย / Htoi San Dashi.

โดย Htoi San Dashi | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2010 H873B (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2010หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2010. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2010 H873B] (1).

9. Internal factors influencing implementation of the nursing quality development plan in Lumphun Province community hospitals : a case study of Ban Hong Hospital = ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการนำแผนคุณภาพการพยาบาลสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษา โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง อ. บ้านโฮ่ง จ. ลำพูน / Ratirat Phanumong.

โดย Ratirat Phanumong | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2011 R236I (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2011หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2011. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2011 R236I] (1).

10. Competitive advantage analysis of Wachirawit primary school in Chiang Mai : parents' values and perceptions of education = การวิเคราะห์ความได้เปรียบทางการแข่งขันของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษาโรงเรียนวชิรวิทย์ในระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษา / Ni Sheng.

โดย Ni, Sheng | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2011 N577C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2011หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2011. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2011 N577C] (1).

11. Volunteers' motivation and satisfaction for Travel-to-Teach organization in Thailand = แรงจูงใจและความพึงพอใจของอาสาสมัครขององค์กร ทราเวล-ทู-ทีช ในประเทศไทย / Sivapon Fakthep.

โดย Sivapon Fakthep | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2011 S624V (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2011หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2011. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2011 S624V] (1).

12. An analysis of tourists' selection and reading behavior for free-copy tourists' magazines in Muang Chiang Mai = การวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกสรรและการอ่านหนังสือนิตยสารแจกฟรีของนักท่องเที่ยวในอำเภอเมืองเชียงใหม่ / Timothy Lee Knight.

โดย Knight, Timothy Lee | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2011 K71A (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2011หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2013. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2011 K71A] (1).

13. Organizational structure, job performance construct and culture in management practice : an exploratory qualitative case study on a foreign-owned small business in City N, Thailand = โครงสร้างองค์กรและวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในองค์กร : กรณีศึกษาองค์กรต่างประเทศธุรกิจขนาดเล็กในเชียงใหม่ / Tingting Huang.

โดย Huang, Tingting | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2014 H874O (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2014หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2014. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2014 H874O] (1).

14. Customer perception and satisfaction of Shan food restaurants in Chiang Mai = ความคิดเห็นและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อร้านอาหารไทยใหญ่/ไตในเชียงใหม่ / Cham Wan.

โดย Cham Wan | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2013 C442C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2013หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2013. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2013 C442C] (1).

15. An exploration of ethical challenges in employment and protection : a comparative study of Burmese migrant workers in Chiang Mai (Thailand) and Tokyo (Japan) = การศึกษาความท้าทายทางจริยธรรมในการจ้างงานและการคุ้มครอง : ศึกษาเปรียบเทียบแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าในเชียงใหม่ (ประเทศไทย) และโตเกียว (ญี่ปุ่น) / Naw Chit Su Thar.

โดย Naw Chit Su Thar | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2013 N328E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2013หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2013. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2013 N328E] (1).

16. A study of employer's evaluation towards competency of and satisfaction with Payap IMBA Graduates = การศึกษาการประเมินสมรรถนะการทำงานและความพึงพอใจของนายจ้างต่อมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ / Darell Khin.

โดย Khin, Darell | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2013 K45S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2013หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2013. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2013 K45S] (1).

17. A cost analysis for safe low-rise building structures in Chiang Mai, Thailand = การวิเคราะห์ต้นทุนของโครงสร้างอาคารที่ปลอดภัยในอำเภอเมืองเชียงใหม่ / Lori Lavonne Norcutt.

โดย Norcutt, Lori Lavonne | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2013 N827C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2013หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2013. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2013 N827C] (1).

18. Managing sustainable community-based tourism : a comparative study of Iejima Village (Japan) and Ban Mae Kampong (Thailand) = การบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อความยั่งยืน : จากกรณีศึกษาหมู่บ้านอิเอะจิมะ (ประเทศญี่ปุ่น) และ บ้านแม่กำปอง (ประเทศไทย) / Theeta Woodtikarn.

โดย Theeta Woodtikarn | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2013 T375M (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2013หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2013. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2013 T375M] (1).

19. The glass ceiling of women in management : an investigation of the hotel industry in Chiang Mai = เพดานที่มองไม่เห็นของสตรีในตำแหน่งบริหาร : การศึกษาในบริบทของอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ / Kafira Nitida Lake.

โดย Lake, Kafira Nitida | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2013 L192G (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2013หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2013. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2013 L192G] (1).

20. The influence of compensation and benefits on employees' motivation and job satisfaction in Chiang Mai hotel industry = ผลกระทบของสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่มีต่อความพอใจและแรงจูงใจการทำงานของพนักงานธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ / Leonard Malley.

โดย Malley, Leonard | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2013 M253I (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2013หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2013. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2013 M253I] (1).