ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 98 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
81. A comparative study on technical efficiency and job satisfaction levels among volunteer staff and paid staff in NGOs in Muang Chiang Mai, Thailand = การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารจัดการและระดับความพึงพอใจของอาสาสมัครและพนักงานในองค์กรพัฒนาเอกชน อำเภอเมือง เชียงใหม่ / Zeeshan Laaldin.

โดย Laaldin, Zeeshan | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2013 L111C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2013หมายเหตุ: Thesis (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2013. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: IMBA-2013 L111C] (3). Items available for reference: [Call number: IMBA-2013 L111C] (2).

82. Assessing the impact of the Chiang Mai Convention Center on the management and operations of primary stakeholders in the Chiang Mai conference industry = การประเมินผลกระทบจากการบริหารจัดการและการดำเนินงานของศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ต่อผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมธุรกิจการประชุมของจังหวัดเชียงใหม่ / Steffen R. Lohrmann.

โดย Lohrmann, Steffen R | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2013 L833A (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2013หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2013. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2013 L833A] (1).

83. An exploration of ethical challenges in employment and protection : a comparative study of Burmese migrant workers in Chiang Mai (Thailand) and Tokyo (Japan) = การศึกษาความท้าทายทางจริยธรรมในการจ้างงานและการคุ้มครอง : ศึกษาเปรียบเทียบแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าในเชียงใหม่ (ประเทศไทย) และโตเกียว (ญี่ปุ่น) / Naw Chit Su Thar.

โดย Naw Chit Su Thar | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2013 N328E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2013หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2013. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2013 N328E] (1).

84. Cost efficiency of the banking industry in Vietnam : case study of the state-owned commercial banks = การศึกษาประสิทธิภาพต้นทุนของธนาคารในประเทศเวียดนาม : กรณีศึกษาธนาคารพาณิชย์ของรัฐ / Thi Mai Lien Dau.

โดย Thi Mai Lien Dau | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2012 T422C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2012หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2012. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: IMBA-2012 T422C] (1). Items available for reference: [Call number: IMBA-2012 T422C] (1).

85. The influence of compensation and benefits on employees' motivation and job satisfaction in Chiang Mai hotel industry = ผลกระทบของสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่มีต่อความพอใจและแรงจูงใจการทำงานของพนักงานธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ / Leonard Malley.

โดย Malley, Leonard | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2013 M253I (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2013หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2013. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2013 M253I] (1).

86. Exchange rates and international finance / Laurence S. Copeland.

โดย Copeland, Laurence S.

เลขเรียกหนังสือ: 332.456 C782E 2014 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Harlow, U.K. : Pearson Education, 2014สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.456 C782E 2014] (1).

87. Chiang Mai tourism industry readiness for the ASEAN mutual recognition arrangement on tourism professionals = ศึกษาความพร้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเชียงใหม่ต่อข้อตกลงการยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน / Richard Mark Hefner.

โดย Hefner, Richard Mark | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2015 H461C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2015หมายเหตุ: Thesis (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2015. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: IMBA-2015 H461C] (1). Items available for reference: [Call number: IMBA-2015 H461C] (1).

88. Post-occupancy performance of LEED certified buildings in Thailand : case study International School of Bangkok = ผลการดำเนินงานของอาคารที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED ของอาคารในประเทศไทย : กรณีศึกษา International School of Bangkok / April Terry.

โดย Terry, April | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2013 T329P (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2013หมายเหตุ: Thesis (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2013. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: IMBA-2013 T329P] (3). Items available for reference: [Call number: IMBA-2013 T329P] (1).

89. Customer behavior and personal factors influencing buying organic food : case study in Kunming City, Yunnan Province of China = พฤติกรรมลูกค้าและปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้ออาหารอินทรีย์ : กรณีศึกษาในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนานประเทศจีน / Tingting Zhang.

โดย Zhang, Tingting | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2015 Z63C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2015หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2015. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: IMBA-2015 Z63C] (2). Items available for reference: [Call number: IMBA-2015 Z63C] (1).

90. Western globalist business model : a policy of deception and the politics of fear in the merging corporate-governmental power hierarchy = รูปแบบธุรกิจตะวันตก : รูปแบบธุรกิจตะวันตกและการใช้ความกลัวทางการเมืองเพื่อเป็นอำนาจในการกำกับดูแลรวบกิจการทางธุรกิจ / Jon Eric Nordeen.

โดย Nordeen, Jon Eric | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2014 N828W (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2014หมายเหตุ: Thesis (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2014. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: IMBA-2014 N828W] (2). Items available for reference: [Call number: IMBA-2014 N828W] (1).

91. The role of diversity management in recruiting human resource at Chiang Mai International School = บทบาทของการจัดการความหลากหลายที่มีต่อการบริหารงานสรรหาบุคลากรของโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ / Panee Assawaprapa.

โดย Panee Assawaprapa | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2016 P191R (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2016หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2016. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: IMBA-2016 P191R] (3). Items available for reference: [Call number: IMBA-2016 P191R] (1).

92. Exploring internal factors affecting indirect distribution channels of prepaid mobile products : a case of Vinaphone Business Center in Thua Thien Hue Province, Vietnam = การศึกษาปัจจัยภายในที่มีผลต่อช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินของศูนย์ธุรกิจ Vinaphone : กรณีศึกษาศูนย์ธุรกิจ Vinaphone ในจังหวัด Thua Thien Hue, ประเทศเวียดนาม / Nguyen Phuoc Quy Thinh.

โดย Nguyen Phuoc Quy Thinh | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2016 N576E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2016หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2016. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: IMBA-2016 N576E] (1). Items available for reference: [Call number: IMBA-2016 N576E] (1).

93. Controllable marketing factors of Myanmar online consumer behavior towards the Irrawaddy's website (Myanmar version) = ปัจจัยการตลาดที่ควบคุมพฤติกรรมผู้บริโภคชาวพม่าต่อออนเว็บไซต์อิรวดี (ภาคภาษาพม่า) / Saw Franklin Daniel Aye.

โดย Saw Franklin Daniel Aye | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2016 S271C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2016หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2016. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: IMBA-2016 S271C] (3). Items available for reference: [Call number: IMBA-2016 S271C] (1).

94. International financial management / Cheol S. Eun, Bruce G. Resnick.

โดย Eun, Cheol S | Resnick, Bruce G.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1599 E88I 2018 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill Education, c2018สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1599 E88I 2018] (1).

95. International money and finance / Michael Melvin, Stefan Norrbin.

โดย Melvin, Michael | Norrbin, Stefan.

เลขเรียกหนังสือ: 332.042 M531I 2017 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 9th ed.ข้อมูลการพิมพ์: London ; San Diego, Calif. : Academic Press/Elsevier, c2017สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.042 M531I 2017] (1).

96. Theories of the multinational firm : a multidimensional creature in the global economy / Mats Forsgren.

โดย Forsgren, Mats.

เลขเรียกหนังสือ: 338.88 F732T 2017 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cheltenham, U.K. ; Northampton, Mass. : Edward Elgar Publishing, c2017สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.88 F732T 2017] (1).

97. An investigation of employee motivation in international non-governmental organizations in Chiang Mai, Thailand = ศึกษาแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานชาวไทยที่ทำงานให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนต่างชาติ (NGOs) ในจังหวัดเชียงใหม่ / Elizabeth Sarah Meister.

โดย Meister, Elizabeth Sarah | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: 400 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2016หมายเหตุ: Thesis (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2016. ชื่อเรื่องอื่น: ศึกษาแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานชาวไทยที่ทำงานให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนต่างชาติ (NGOs) ในจังหวัดเชียงใหม่.สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

98. The social influence motivating middle-aged Germans to purchase sustainable clothes = แรงพลักทางสังคมของคนเยอรมนีวัยกลางคนต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าที่ผลิตเพื่อความยั่งยืน / Andreas Reich.

โดย Reich, Andreas | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2017หมายเหตุ: Thesis (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2017. ชื่อเรื่องอื่น: แรงพลักทางสังคมของคนเยอรมนีวัยกลางคนต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าที่ผลิตเพื่อความยั่งยืน.สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).